SEMania.cz Frum Bazar Galerie Download E-shop Sony Ericsson

Vtejte, Anonym. Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.
Nepiel Vm aktivan email?
14. ervenec 2024, 21:08

Zadejte uivatesk jmno, heslo a dobu pihlen
Hledat:     Pokroil vyhledvn
142456 pspvk v 9998 tmatech od 23752 uivatel
Nejnovj uivatel: tripsitter
* Dom Npovda Hledat Pihlsit Registrovat
Frum SEMania.cz  |  Ostatní telefony  |  Symbian UIQ3  |  Ostatní (Modertor: Ganimed)  |  Tma: O¹oupané tlaèítko fo»áku na P1i
Strana: [1]
Poslat tma Tisk
Autor Tma: O¹oupané tlaèítko fo»áku na P1i  (Zobrazeno 6333 x)
Galapetr
U¾ivatel
***
Pohlav: Mu
Telefon: P1i + 4GB Sandisk
Pspvk: 62


Zobrazit profil
« v: 03. jen 2007, 07:52 »

Vèera jsem si v¹iml, ¾e chrom na tlaèítku fo»áku jde pomalu ale jistì do háje a objevuje se ¹edá barva plastu. Pøitom jestli jsem vyfotil pár fotek. Telefon mám dva mìsíce. Jak jste na tom Vy?

uloena
ReVoL
U¾ivatel
***
Telefon: SE P1i
Pspvk: 41


Zobrazit profil
« Odpov #1 v: 03. jen 2007, 14:45 »

Já ho mám zatím pouze mìsíc, ale nìjakou stovku fotek jsem udìlal a ted fo»ím pøedná¹ky ve ¹kole a zatím opotøební nepozuruji,ale uvidíme pozdìji,snad to tak zùstane
uloena
Vavroò
U¾ivatel
***
Pohlav: Mu
Telefon: P1i + Sandisk M2 4GB + HBH-DS980
Pspvk: 64Zobrazit profil
« Odpov #2 v: 14. erven 2008, 20:30 »

Telefon mám od ledna a ¾ádné opotøebení "pochromovaných" tlaèítek nepozoruji a to fotím dost,u¾ minimálnì 2 tisíce fotek.
uloena

Kdy¾ zmizí¹,tak bude¹ zmizelej,nebo tì zmizím já
YAMATO
U¾ivatel
***
Pohlav: Mu
Pspvk: 538Zobrazit profil WWW
« Odpov #3 v: 14. erven 2008, 23:06 »

Jo, taky se mì o¹oupalo. Pøetøel jsem ho èernou barvou, stejnì tak i dal¹í na boku a taky poutko. To bych nejrad¹i odstranil, ale jak...
uloena

Kdy¾ zmizí¹, tak bude¹ zmizelej, jinak tì zmizím já.
Tonda512
Anonym
« Odpov #4 v: 15. erven 2008, 01:32 »

POutko pøímo nesná¹im  Cry
uloena
Thomas2425
U¾ivatel
***
Pohlav: Mu
Pspvk: 232Zobrazit profil
« Odpov #5 v: 15. erven 2008, 12:00 »

také nemám problém s opotøebením. Asi zále¾í, jak se k fonu kdo chova. Já ho nosím poøád v tom ko¾eným pouzdýrku co bylo v balení. Ale ¾e bych ho jinak hýèkal, to nee.  Obèas dostává pìknì zabrat. Smajlk
uloena

SE P910i
YAMATO
U¾ivatel
***
Pohlav: Mu
Pspvk: 538Zobrazit profil WWW
« Odpov #6 v: 15. erven 2008, 17:04 »

Spí¹ na sérii, jak znám SE. Je to jediná vìc, která se mi o¹oupala, jinak je telefon jak nový.
uloena

Kdy¾ zmizí¹, tak bude¹ zmizelej, jinak tì zmizím já.
Manas
U¾ivatel
***
Pspvk: 63


Zobrazit profil
« Odpov #7 v: 15. erven 2008, 17:57 »

Taky mám ten sám problém. Telefon mám od ledna, je jako nový, nikde ani ¹krábaneèek, ale to chromované tlaèítko fo»áku má u¾ svou obvodovou hranu o¹oupanou.
uloena
Vavroò
U¾ivatel
***
Pohlav: Mu
Telefon: P1i + Sandisk M2 4GB + HBH-DS980
Pspvk: 64Zobrazit profil
« Odpov #8 v: 15. erven 2008, 18:09 »

Mì se zase o¹oupává pravý dolní rù¾ek u ALTu a levý dolní u shiftu.Zatím je to jen bílá teèka,ale nvm nvm jak dlouho to vydr¾í.
uloena

Kdy¾ zmizí¹,tak bude¹ zmizelej,nebo tì zmizím já
FilipLudvik
Anonym
« Odpov #9 v: 16. erven 2008, 02:48 »

mam P1 z uplne prvni serie jiz 11 mesicu. zadne osoupani nevidim, telefon nosim v kapse bez pouzdra. napsani cca 1500 mailu.
uloena
P1i
Anonym
« Odpov #10 v: 19. Srpen 2008, 22:52 »

Nazdar, taky mám ten samý "problém". Teda vlastnì u¾ ani ne. Mohu poskytnout jedno z øe¹ení, které funguje dobøe, proto¾e jsem ho úspì¹nì vyzkou¹el na svý P1. K P1 se chovám naprosto ukázkovì, nikdy mi nepadal, v de¹ti nevolám ani jsem ho ne¹krábal atd atd a pøesto. Stra¹nì mì to vytoèilo, tak jsem se rozhodl, ¾e ten chrom pùjde prostì dolù. Nejdøív jsem to zkou¹el vatovou tyèinkou na èi¹tìní u¹í namoèenou do  tech. lihu- nic, pak jsem zkusil øadu jinjch vìcí, dokonce i aceton- zase nic.Ani o píï.  Mám tady návod(ale to by jste museli být stejný magoøi do mobilu bez jedinýho ¹krábaneèku jako jsem já- celý ¹iroký okolí a¾ na pár lidí se mi kvùli týhle mojí mánii smìje). Vzal jsem miniaturní kousíèek pomìrnì jemného ¹mirgl papíru, vystøihl do podoby koleèka. Pak jsem si vzal k ruce opìt onu u¹ní vtovou tyèinku a nalepil na ní ten brusnej papír trochou lepidla. Proè tak "slo¾itì" na tyèinku? Aby nedo¹lo k po¹krábání èerné plochy okolo spou¹tì fotoaparátu. A pak jsem zlehka zaèal. Výsledek netrval déle ne¾ cca 5 minut. Jen¾e si moje "¹krábancová mánie" v¹imla nìèeho, co se mi teda vùbec nelíbilo. A navíc se pár ¹krábancù dostalo i na to èerný lesklý okolí spou¹tì."Normální" èlovìk by si toho snad ani nev¹imnul a i kdyby, jen by se nad tím pousmál. Teï pøichází na øadu pøípravek, pøímo zazraèný pøípravek, který se jmenuje Displex a je nìmìckého pùvodu. Malý mno¾ství jsem naná¹el opìt na vatovou tyèinku, opakoval jsem to po 2 dny. U¾ jsem si sám sobì nadával, ¾e bych asi fakt mìl zajít do nìjakýho bohnickýho pavilonu, ale výsledek se zaèínal najednou brutálnì zlep¹ovat. Po 1. dni zmizeli o¹klivý a kolikrát i hluboký ¹krábance, po 2 dnech byl u¾ povrch èistý, ale matný, nelíbil se mi. 3. den u¾ se zaèínali objevovat lesklé plo¹ky- to se mi u¾ zaèalo zamlouvat a tu¹il jsem svùj úspìch:)A skuteènì- zhruba týden jsem se s tím patlal a hrál si s tím, ale pøedevèírem veèer jsem dohladil poslední mikroskopickej mikro¹krábaneèek, kterej byl vidìt u¾ jen pod silnìj¹í lupou(ale moje mánie mi dávala jasný povely k úplný dokonalosti Grin  ) pár tahù Displexem a prohlásil jsem to za hotový.A výsledek? Totálnì hladký a pøekrásnì lesklý povrch spou¹tì jako je èerné okolí, jen v barvì bílé!!! Zjistil jsem, ¾e je to stejný materiál(plast), jako má brácha na bocích svý W960, jen není matný ale lesklý.Podle mì 100x lep¹í ne¾ ten *****ní chrom, proto¾e se mi na tom u¾ nemá co po..at! Tak¾e spokojnost veliká!
_________________________________________________________________________________________________________
P.S. SE má asi skuteènì rùzné serie a rùzné kvality, proto¾e nìkdo tu psal, ¾e nic se spou¹tí nemá, nìkdo ano a a nìkomu se za¹e o¹oupá( nechápu jak je to mo¾né, kdy¾ jsem to x dnù drhnul Displexem!!!) ten èerný materiál na boku a u klávesnice.
uloena
Vavroò
U¾ivatel
***
Pohlav: Mu
Telefon: P1i + Sandisk M2 4GB + HBH-DS980
Pspvk: 64Zobrazit profil
« Odpov #11 v: 20. Srpen 2008, 07:46 »

No asi opravdu bude¹ maniak,ale mì to u¾ taky zaèíná ¹tvát.Pøibli¾nì 3 týdny od doby,co jsem tady napsal svùj pøíspìvek jsem byl v zahranièí a dost fotil(cca 400 fotek) a tlaèítko mám u¾ taky o¹oupané. Angry Asi mou P1èku nechám pøekrytovat a tlaèítka vymìním taky,proto¾e na táboøe mi ho nìjaký de**l ¹krábnul nad displejem  to jako¾e hodnì.Bohu¾el nevím kdo,proto¾e tam bylo asi 60 lidí a skoro ka¾dý chtìl vidìt mobil s dotykáèem... Angry
uloena

Kdy¾ zmizí¹,tak bude¹ zmizelej,nebo tì zmizím já
P1i
Anonym
« Odpov #12 v: 20. Srpen 2008, 15:19 »

No jo no, to jsou pøesnì takoví d......é, co v¾dycky hroznì potøebujou pùjèit mobil a bìhem 2 minut ho znièí Angry  Vím pøesnì, jak Tì to musí ¾rát- taky jsem mìl "¹tìstí" potkat pár takovejch *****ù, co mi v¾dycky mobil nìjak znièily. A pak jnom øekli:"Jé, promiò, já nerad/a.." Já u¾ to teï nikomu nepùjèuju, páè stìjnì to jsou vìt¹inou debílci s Nokiema za +- 10 tis. Kdy¾ mù¾ou dát za ty jejich nepou¾itelný Nokiový krámy tolik penìz tak by pro nì nebyl problém dát 6-7 tis za P1i, která je nejen o dost levnìjsí, ale podle mì i 100x lep¹í! Jen¾e to by museli mít aspoò trochu IQ. U¾ jsem asi dlouho mimo téma, jen chci øíct: podle mì se P1i nezbavuj, fakt si to nech pøekrytovat. Sice za to dá¹ nìjakej ranec, ale P1 za to podle mì rozhodnì stojí. Myslím, ¾e jsem kryty za pøijatelnou cenu vidìl na Telel, ale nevím jestli nekecám. Tobì by vlastnì staèil jen ten pøední.A zkus udìlat i to stou spou¹tí, jak jsem psal. Chce to nervy, ale fakt to stojí za to! A pak si kup tøeba pouzdro co mám já, Brando od Sunnysoftu. Je kovový, v èerný nebo støíbrný barvì. Já u¾ ho mám a jiný pouzdro u¾ nechci- vyhrálo to u mì na celý èáøe. Jen se mi lidi smìjou, ¾e jsem si opancéøoval mobil, ale to je mi jedno, proto¾e já chci, aby mi P1 nìco vydr¾ela a byla se mnou hooodnì dlouho Mrknut
uloena
Dejwis
U¾ivatel
***
Pohlav: Mu
Telefon: SE P1i + M2 2GB (HACKED)
Pspvk: 64Zobrazit profil WWW
« Odpov #13 v: 03. Z 2008, 14:36 »

P1i mám od øíjna, od té doby fotím kdy potøebuji a ¾ádné o¹oupání tlaèítka nemám. Prostì jako nové. Nosím SE bud v semi¹ovém pouzdøe nebo origo SE poudro na le¾ato...
uloena

Nokia 2110 - Siemens C35i - SE T300i - SE K700i - SE P1i - ? (nìco jako Xperia)
VaRo
Anonym
« Odpov #14 v: 03. Z 2008, 14:53 »

P1-ku mám rok a 2 mìsíce (no¹ena v semi¹ovym futrálu od výrobce). Tlaèítko fo»áku a zapínací/vypínací tlaèítko ztrácí postøíbøení a prosvítá plast. Èeká to ka¾dého, po urèitém èase pou¾ívání, a» bude sebeopatrnìj¹í...  Tongue
uloena
Frum SEMania.cz
   

 uloena
Strana: [1]
Poslat tma Tisk
Frum SEMania.cz  |  Ostatní telefony  |  Symbian UIQ3  |  Ostatní (Modertor: Ganimed)  |  Tma: O¹oupané tlaèítko fo»áku na P1i
Skoit do:  


© SEMania 2004-2007 | Powered by SMF.
© 2005, Simple Machines. Vechna prva vyhrazena.
Strnka vytvoena za 0.009 sekund, 18 dotaz.