SEMania.cz Frum Bazar Galerie Download E-shop Sony Ericsson

Vtejte, Anonym. Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.
Nepiel Vm aktivan email?
22. ervenec 2024, 15:57

Zadejte uivatesk jmno, heslo a dobu pihlen
Hledat:     Pokroil vyhledvn
142457 pspvk v 9999 tmatech od 23754 uivatel
Nejnovj uivatel: Emmitt
* Dom Npovda Hledat Pihlsit Registrovat
Frum SEMania.cz  |  Ostatní telefony  |  K550i, K770i, K790i, K800i, K810i, T650i, S500i, Z520, Z610, Z710, Z750  |  Øe¹ení problémù (Modertor: Ganimed)  |  Tma: K770i - vadná základní deska
Strana: [1]
Poslat tma Tisk
Autor Tma: K770i - vadná základní deska  (Zobrazeno 6468 x)
Blanka
U¾ivatel
***
Pspvk: 1


Zobrazit profil
« v: 12. erven 2014, 13:01 »

Dobrý den,
moc prosím o radu - mùj problém zde byl u¾ pravdìpodobnì øe¹en v roce 2011  - viz http://forum.semania.cz/index.php?topic=28015.0, ale zhruba v jedné tøetinì u¾ jsem pøestala chápat, o co jde... Embarrassed. Tak se omlouvám, jsem laik  Smajlk.
Mùj K770i nejde vùbec nastartovat. Po snaze o výmìnu po letech ji¾ doslou¾iv¹ích v¹ech plastových krytù, proto¾e SW stále chodil OK, jsem mobil mìla cca 2 týdny vypnutý a bez SIM. Chtìla jsem ho zase nastartovat, aspoò kvùli záloze kontaktù. Zapnutí se mi podaøilo, ov¹em zaèal poblikávat displej. Naèetla se obrazovka, probíhalo hledání signálu a náhle mobil zhasl. Pak se sám rozsvítil a to samé se stále dokola opakovalo. Kdy¾ jsem mobil vypla, radìji vytáhla baterku (obèas mi zamrzal a jinak se èinnost neobnovila), celé se to opakovalo znovu nìkolikrát. Blikla èervená dioda a mobil zhasl. Od té doby u¾ jen nìkdy pøi zmáèknutém tlaèítku "zapnout/vypnout" problikla èervená dioda. Jinak nic. Myslela jsem, ¾e je vybitá baterka, ale na nabíjení mobil nereagoval. Zkou¹ela jsem pøes kabel do PC, abych aspoò vytáhla obsah pamìti. Mobil nereaguje, jen èerno.
Musela jsem si tedy koupit nový telefon, bohu¾el ten nechtìný, dotykový. V té¾e prodejnì poskytují i servis, tak jsem K770i nechala provìøit, a bylo mi øeèeno, ¾e ode¹la základní deska a je definitivní konec. Kontakty mi nevytáhnou, proto¾e mobil nereaguje na pøipojení k PC.  Nevím v¹ak, je-li to opravdu nemo¾né, nebo se jim to nechtìlo jen dìlat... Embarrassed

Moc prosím, zda existuje zpùsob, jak z tohoto exnutého pøístroje vytáhnout telefonní èísla a osobní MMS èi zprávy z pamìti telefonu? Na simce mám nìkterá èísla ulo¾ena, ale samozøejmì ta, která vùbec nepotøebuju. Vìt¹ina jich byla právì v pamìti telefonu. Moc prosím o radu, je-li na svìtì nìjaký servis èi odborník - kutil, který by to dokázal nebo je to opravdu nemo¾né?

Dìkuju.
uloena
Frum SEMania.cz
   

 uloena
Strana: [1]
Poslat tma Tisk
Frum SEMania.cz  |  Ostatní telefony  |  K550i, K770i, K790i, K800i, K810i, T650i, S500i, Z520, Z610, Z710, Z750  |  Øe¹ení problémù (Modertor: Ganimed)  |  Tma: K770i - vadná základní deska
Skoit do:  


© SEMania 2004-2007 | Powered by SMF.
© 2005, Simple Machines. Vechna prva vyhrazena.
Strnka vytvoena za 0.006 sekund, 18 dotaz.