SEMania.cz Fórum Bazar Galerie Download E-shop Sony Ericsson

Vítejte, Anonym. Prosím pøihla¹te se nebo se zaregistrujte.
Nepøi¹el Vám aktivaèní email?
22. Èervenec 2024, 15:33

Zadejte u¾ivateské jméno, heslo a dobu pøihlá¹ení
Hledat:     Pokroèilé vyhledávání
142457 pøíspìvkù v 9999 tématech od 23754 u¾ivatelù
Nejnovìj¹í u¾ivatel: Emmitt
* Domù Nápovìda Hledat Pøihlásit Registrovat
Fórum SEMania.cz  |  Windows Mobile  |  Návody (Moderátor: Ganimed)  |  Téma: Pravidla sekce návody
Strana: [1]
Poslat téma Tisk
Autor Téma: Pravidla sekce návody  (Zobrazeno 11351 x)
Joza
Anonym
« v: 11. Leden 2011, 06:46 »

Proto¾e se na¹e fórum stále rozrùstá a spousta zajímavých vìcí se postupnì ztrácí mezi mno¾stvím jiných pøíspìvkù, rozhodl jsem se vytvoøit tuto novou sekci Návody. Bude obsahovat témata, ve kterých budou popsány ty nejzajímavìj¹í úprávy a triky pro va¹e telefony. Na konci ka¾dého tématu bude odkaz na pùvodní návod, ve kterém budete moci diskutovat v pøípadì jakýchkoliv nejasností. témata v sekci návody budou uzamknutá a budou slou¾it pouze na prohlí¾ení. Pokud by se toti¾ do tìchto témat dalo psát, brzy by byla stejnì nepøehledná, jako pùvodní témata a to nechci. Pøidávat nová témata do této sekce mohu pouze moderátoøi, pøípadnì autoøi vlastních zajímavých návodù, vyhrazujeme si ale právo rozhdnout, co do sekce návody zaøadíme a co ne.

Dùle¾ité upozornìní:tato sekce bude slou¾it skuteènì jen pro publikování hotových návodù, jakékoliv dotazy, pøipomínky a podobnì smìøujte do pùvodních témat ( v ka¾dém návodu bude odkaz na pùvodní umístìní, kde ji¾ vìt¹inou diskuze probíhá). Pokud se pøesto objeví nìjaké téma, které bude poru¹ovat pravidla sekce návody, bude okam¾itì smazáno, pokud se nebude jednat o vyjímeèný pøípad. Cílem je mít sekci Návody skuteènì pøehlednou.

Pokud bude tøeba nìkterý návod editovat, udìlá to nìkterý z moderátorù této sekce. Pokud na fóru najdete nìjaký zajímavý návod na cokoliv, co si myslíte, ¾e by si zaslou¾ilo místo v sekci Návody, napi¹te mi o tom SZ nebo na ICQ. Stejnì tak pokud v návodu naleznete chybu, bude nekompletní, nepøesný, nefungující atd. informujte mì o tom. Snad jsem øekl v¹e, v pøípadì jakýchkoliv dotazù tyto smìøujte na mì. Dìkuji

ulo¾ena
Fórum SEMania.cz
   

 ulo¾ena
Strana: [1]
Poslat téma Tisk
Fórum SEMania.cz  |  Windows Mobile  |  Návody (Moderátor: Ganimed)  |  Téma: Pravidla sekce návody
Skoèit do:  


© SEMania 2004-2007 | Powered by SMF.
© 2005, Simple Machines. V¹echna práva vyhrazena.
Stránka vytvoøena za 0.005 sekund, 15 dotazù.