SEMania.cz Frum Bazar Galerie Download E-shop Sony Ericsson

Vtejte, Anonym. Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.
Nepiel Vm aktivan email?
20. ervenec 2024, 14:18

Zadejte uivatesk jmno, heslo a dobu pihlen
Hledat:     Pokroil vyhledvn
142456 pspvk v 9998 tmatech od 23754 uivatel
Nejnovj uivatel: Emmitt
* Dom Npovda Hledat Pihlsit Registrovat
Frum SEMania.cz  |  Platforma A200  |  Øada C  |  C905 (Modertor: Ganimed)  |  Tma: Problém C905 - GPS, Wi-Fi, Bluetooth
Strana: [1]
Poslat tma Tisk
Autor Tma: Problém C905 - GPS, Wi-Fi, Bluetooth  (Zobrazeno 3894 x)
Vafle89
U¾ivatel
***
Pspvk: 1


Zobrazit profil
« v: 07. Bezen 2013, 01:29 »

Mám problém se svojí C905 kterou jsem nedávno poøídil na aukru pøièem¾ jsem se tì¹il na v¹echny ty vychytávky, ale kdy¾ mi pøi¹la domù a já jí pozkou¹el, byl jsem trochu zklamán (v popisu telefonu nebylo psáno o ¾ádných vadách).

1. GPS - funguje nefunguje nechápu to. Kdy¾ si pustím Google Maps tak mi v¾dycky uká¾e mojí polohu témìø pøesnì (se 700m pøesností jak sám telefon hlásí), ale Wayfinder 7 co tam byl v¾dy jen nabíhá a pak se zablokuje na hlá¹ce naèítám a dál se nedostane ani po dlouhém èekání. Dnes jsem se na internetu doèetl, ¾e tam je tøímesíèní navigace tak pøedpokládám, ¾e buï u¾ vypr¹ela nebo je prostì nìjaká zaseklá. Tak jsem to zkou¹el obejít instalací novìj¹ích i star¹ích verzí Wayfinderu ale v¾dy se ani nenaèetl nechápu proè, v pamìti telefonu prakticky nic není v¹e jsem vymazal a stejnì jen volných 104 MB, pokud vím, má mít 160 MB pamì». Po tomto neúspìchu jsem tedy hledal dál, na¹el Amaze, Nav4All, Wisepilot a podobné ale nikdy se mi navigaci nepodaøilo rozbìhnout a¾ Nav4All vypadal nejnadìjnìji proto¾e dokonce umo¾òuje najít interní jednotku GPS (LAPI) a kdy¾ se zvolí v nastavení programu tak nabìhne ikonka satelitu jako v Google Maps, dalo by se tedy logicky èekat, ¾e by to mìlo jít jen¾e ouha.. Kdy¾ dám informace GPS jak v hlavním menu slu¾eb urèení polohy tak v Nav4All obojí pí¹e nìco ve smyslu 'vyhledávám', Nav4All tomu praví 'Bez pøíjmu' co¾ opravdu dvojnásob nechápu kdy¾ program na¹el interní GPS, to pøece nedává smysl. Poradí mi tedy nìkdo jak rozchodit Nav4All nebo Wayfinder? Podle Google Maps je mi jasné, ¾e GPS jednotka rozbitá/nefunkèní není, ale proè tedy takhle vyvádí?

2. Wi-Fi - opìt funguje nefunguje. Tváøí se, ¾e funguje proto¾e jde vypnout nebo zapnout z nastavení, ale nikdy nenajde pøístupový bod pøesto¾e doma máme Wi-Fi, mùj bratr stojí vedle mì a ukazuje mi, jak se na ní na svém dotykovém LG právì pøipojuje a na stejném místì já nenajdu ¾ádnou sí». Výjimkou je kdy¾ dám ruèní hledání a pak zpìt tak se objeví v¾dy rùzný poèet sítí se stejným signálem ale na ¾ádnou z nich se nedá pøipojit - opìt pro mì zcela nepochopitelné. Ví nìkdo co s tím nebo tomu mám zaèít øíkat nefunkèní Wi-Fi?

3. Bluetooth - nefunguje. V nastavení je mo¾nost Bluetooth jakoby zatuhlá a kdy¾ jí chci zvolit a jít dál telefon mi øekne 'momentálnì není k dispozici' a to nejsem v re¾imu letadlo ani nièem podobném. Tedy vylo¾ená vada.

Zajímalo by mì je¹tì jestli s tímhle v¹ím má cenu jít nìkam do servisu a kolik bych za to zhruba dal.

Díky moc pøedem za ka¾dou odpovìï.
uloena
Ganimed
Administrátor
*****
Pohlav: Mu
Telefon: LG G7
Pspvk: 2395Zobrazit profil
« Odpov #1 v: 06. Duben 2013, 21:31 »

Co tak pøehrát firmware ? Zkou¹el jsi ? Je na to program pøímo od sony software.sonymobile.com/update_service_setup
Prvnì pøehrej firmware a pak se uvidí co dál.
uloena

Frum SEMania.cz
   

 uloena
Strana: [1]
Poslat tma Tisk
Frum SEMania.cz  |  Platforma A200  |  Øada C  |  C905 (Modertor: Ganimed)  |  Tma: Problém C905 - GPS, Wi-Fi, Bluetooth
Skoit do:  


© SEMania 2004-2007 | Powered by SMF.
© 2005, Simple Machines. Vechna prva vyhrazena.
Strnka vytvoena za 0.007 sekund, 19 dotaz.