SEMania.cz Frum Bazar Galerie Download E-shop Sony Ericsson

Vtejte, Anonym. Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.
Nepiel Vm aktivan email?
20. ervenec 2024, 14:28

Zadejte uivatesk jmno, heslo a dobu pihlen
Hledat:     Pokroil vyhledvn
142456 pspvk v 9998 tmatech od 23754 uivatel
Nejnovj uivatel: Emmitt
* Dom Npovda Hledat Pihlsit Registrovat
Frum SEMania.cz  |  Symbian S60  |  Návody (Modertor: Ganimed)  |  Tma: Mapy v¹eho druhu a celého svìta pro vá¹ telefon Sony Ericsson
Strana: [1]
Poslat tma Tisk
Autor Tma: Mapy v¹eho druhu a celého svìta pro vá¹ telefon Sony Ericsson  (Zobrazeno 6030 x)
Joza
Anonym
« v: 16. Leden 2011, 18:51 »

Dlouhou dobu jsem se chystal dát sem podrobný návod na aplikaci TrekBuddy a práci s doplòkovými programy a dnes koneènì nastal ten èas, kdy tak uèiním. Hned na úvod malé vysvìtlení pro ty, co je¹tì s aplikací TrekBuddy nemìli tu èest. TrekBuddy je dle mého jedna z nejlep¹ích aplikací vùbec, umo¾òuje toti¾ prohlí¾ení mapových podkladù, práci s GPS moduly a zobrazení va¹í polohy na mapì. Zjednodu¹enì øeèeno pokud máte TrekBuddy ve svém telefonu, mù¾ete v nìm také zadarmo a legálnì mít mapy témìø celého svìta. Velikou výhodou je, ¾e tyto mapy si mù¾ete sami libovolnì vytváøet podle vlastního gusta z mnoha rùzných mapových podkladù. Proto¾e autor u¾ aplikaci TrekBuddy skuteènì skvìle odladil, rozhodl jsem se jí na fóru vìnovat v návodech více prostoru. Pou¾ívám jí u¾ roky a v¾dy jsem s ní byl naprosto spokojený, neustále u sebe mám podrobnou mapu Èeské i Slovenské republiky a podle potøeby si kdykoliv mohu vytvoøit dal¹í. Ne¾ se vrhneme na návody a tipy, chci autorovi podìkovat za jeho soustavnou práci. Díky ní mají u¾ivatelé, kteøí aspoò obèas cestují, v rukou velmi kvalitní nástroj, který je navíc k dispozici zdarma a nabízí obrovské mo¾nosti. Sám pro sebe pova¾uji TrekBuddy za neju¾iteènìj¹í a nejkomplexnìj¹í aplikaci pro mobilní telefony vùbec.

Domovská stránka programu
http://www.trekbuddy.net/forum/

Pojïme se podívat, co v¹echno získáte, pokud budete aplikaci vèetnì doplòkových programù pou¾ívat
- aplikace je v èe¹tinì (po úpravì viz ní¾e) a je k dispozici zdarma
- mapy prakticky jakékoliv oblasti svìta, vèetnì rùzných stupòù pøiblí¾ení
- seznam èeských a slovenských mìst a obcí (tak¾e na mapì najdete v¹e)
- program na tvorbu vlastních mapových podkladù
- mo¾nost instalovat dal¹í doplòky
- dobrou práci s waypointy
- mo¾nost práce s trasami

Proto¾e v¹e není úplnì jednoduché, rozhodl jsem se návod rozdìlit na tøi pøíspìvky
- v tom prvním, který právì ètete, se seznámíme s obecný úvodem k aplikaci, nauèíme se ji nainstalovat na ná¹ typ mobilního telefonu a podíváme se, co v¹echno umí a jak se ovládá
- ve druhé èásti se podíváme na doplòky, pomocí kterých si mù¾ete aplikaci vylep¹it a také se struènì podíváme na mo¾nosti nastavení, i kdy¾ ty u¾ nyní trochu ztrácí smysl a vìt¹í význam mìli u star¹ích telefonù
- v poslední tøetí èásti se pak nauèíme vytváøet si vlastní mapy jakékoliv oblasti, podíváme se na jejich kvalitu a také datovou nároènost. V¹e samozøejmì budu ilustrovat na konkrétních pøíkladech

Proto¾e u¾ jsem toho napsal spoustu a aplikaci stále nemáme v telefonu, pojïme se podívat na její instalaci
- stáhnìte si následující archiv, který obsahuje v¹e potøebné (vèetnì doplòkù, které budeme potøebovat pozdìji)
http://semania.cz/index.php?option=com_remository&Itemid=62&func=fileinfo&id=4278
- archiv rozbalte, ve slo¾ce Aplikace pro telefon/Symbian najdete TrekBuddy pro vá¹ telefon. Oba soubory zkopírujte na va¹i pamì»ovou kartu a nainstalujte jej pomocí souboru s pøíponou jad (to je ten men¹í). V opaèném pøípadì vás bude pou¾íváním aplikace provést neustálá nutnost potvrzovat pøístup programu ke ètení a zápisu souborù)
- pokud se jedná o první instalaci, aplikace se vás dotá¾e, zdali má vytvoøit adresáøovou strukturu na pamì»ové kartì, potvrïte ¾e ano (stejnì byste ji museli vytvoøit)
- aplikaci tímto máme v poøádku nainstalovanou, pojïme se podívat na její ovládání

Ovládání je na telefonech s Symbianem trochu slo¾itìj¹í, jeliko¾ jim chybí standardní smìrová tlaèítka a nìkdy také hardwarová tlaèítka jako taková. Sice si v nastavení JAvy mù¾ete zapnout SW klávesy, ty pak ale zbyteènì zabírají místo, tak¾e toto øe¹ení nedoporuèuji. Pokusím se v¹e co mo¾ná nejjednodu¹eji popsat. Po spu¹tìní aplikace toti¾ ¾ádná tlaèítka na displeji vidìt nejsou (respektive aèkoliv tam jsou, nejdou vidìt).

- levý horní roh je vyhrazený pro práci s waypointy a trasami
- pravý horní roh je standardnì vyhrazený pro úpravu podsvícení
- pokud chcete pøepínat druh mapy v atlasu, klepnìte do levé poloviny displeje pøibli¾nì ve dvou tøetinách shora
- pokud chcete pøepínat zoom mapy v atlasu, klepnìte do pravé poloviny displeje pøibli¾nì ve dvou tøetinách shora (nezapomínejte, ¾e aby to ¹lo, musíte mít atlas vèetnì vrstev - pokud máte jednolitou mapu jednoho typu a pøiblí¾ení, nemáte co pøepínat)
- levní dolní roh zaji¹»uje vstup do menu
- pravý dolní roh se stará o pøepínání mezi tøemi zálo¾kami aplikace (samotná mapa, kompas a nakonec CMS)

Diskuzi k tomuto návodu najdete zde:
http://forum.semania.cz/index.php?topic=27681.0


uloena
Joza
Anonym
« Odpov #1 v: 16. Leden 2011, 19:46 »

Aplikaci tedy máme v telefonu, ta ale sama o sobì je¹tì moc neumí. Na tvorbu map se podíváme a¾ v následujícím pøíspìvku, v tomto se zamìøíme na doplòky pro samotnou aplikaci a také na to, kam co vlastnì správnì dát tak, aby se s aplikací dalo snadno pracovat. Postupnì se tedy podíváme na nìkolik námìtù Smajlk

- struktura souborù na pamì»ové kartì (pokud jste pøi instalaci a následném spu¹tìní povolili vytvoøení slo¾ky TrekBuddy, tato se vám vytvoøila na pamì»ové kartì vèetnì podslo¾ek). Právì do nich budeme nahrávat jednotlivé doplòky, ne¹kodí se tedy na nì podívat (alespoò na ty nejdùle¾itìj¹í).
- maps - sem pøijdou jednotlivé mapy, pøípadnì celé atlasy
- resources - sem se dávají doplòky, jako nové ikony programu, jazykové lokalizace a podobnì
- ui-profiles - sem pøijde CMS u tìch, kteøí budou chtít ze svého telefonu (s GPS modulem) získat maximum informací o své poloze
- wpts - sem se nahrávají waypointy (sem dáme pozdìji seznam èeských a slovenských mìst a obcí)

- vý¹e zmínìnou strukturu hned vyu¾ijeme pøi instalaci èe¹tiny. Aplikace je toti¾ standardnì v angliètinì, co¾ nemusí vyhovovat úplnì ka¾dému. Èe¹tinu najdeme ve vý¹e sta¾eném archivu ve slo¾ce èe¹tina. Soubor uvnitø pak staèí zkopírovat na va¹i pamì»ovou kartu do adresáøe resources, o kterém jsme vý¹e mluvili. Následnì aplikaci restartovat a je hotovo

- aplikace tedy u¾ mluví èesky, jinak se ale v na¹í zemi (pota¾mo na Slovensku) moc nevyzná. Na¹tìstí také tady se na¹li u¾ivatelé, kteøí problém vyøe¹ili a nám tedy zbývá jen hotové øe¹ení pou¾ít. Z archivu, který jsme stáhli na zaèátku tématu, zkopírujte obsah slo¾ky Seznam obci èr a sr do vý¹e uvedeného adresáøe wpts. Potom otevøete menu pro práci s waypointy, vyberte ve které zemi chcete vyhledávat a dohledejte konkrétní obec. Následnì méte nìkolik mo¾ností, co dále:
- kliknutím na název obce se dozvíte její pøesnou polohu a vzdálenost k ní
- volbou navigovat k bodu docílíte toho, ¾e se vám na mapì zobrazí z aktuálního zobrazení ¹ipka, která bude smìøovat stále k tomuto bodu (samozøejmì, ¾e k nìmu míøí vzdu¹nou èarou)
- volbou jít na bod skoèíte v mapì pøímo na dané mìsto èi vesnici

- na závìr jsem si nechal doplòkové vzhledy CMS. Ty ne ka¾dý pou¾ívá a práce s nimi není v¾dy jednoduchá. V¾dy jsou toti¾ udìlané na míru rozli¹ení displeje. Struènì øeèeno tato CMS umí souhrnnì zobrazit spoustu dat z GPS a va¹í aktuální trasy. Napøíklad sílu signálu u jednotlivých satelitù, va¹i aktuální rychlost, azimut, zemìpisnou polohu a podobnì. je toho skuteènì spousta. K CMS se u dostanete dvakrát kliknutím do pravého dolního rohu displeje (standardnì zde nebude nic, pokud si sami nìjaké CMS nedohrajete). Spoustu jich najdete napøíklad zde - http://trekbuddy.net/forum/viewforum.php?f=10


uloena
Joza
Anonym
« Odpov #2 v: 17. Leden 2011, 08:11 »

Úplnì na závìr jsem si nechal to asi nejdùle¾itìj¹í a tím je tvorba vlastních mapových podkladù. Jak si za chvíli uká¾eme, TrekBuddy ve spolupráci s doplòkovým programem Mobile Atlas Creator, je skuteènì velmi silnou dvojicí, která má po stránce map témìø neomezené mo¾nosti. V tomto pøíspìvku se pokusím struènì a jednodu¹e popsat práci s programem, kterým se mapy vyrábí. Trochu ale doufám, ¾e to nebude moc potøeba. Je toti¾ velmi intuitivní a jeho pou¾ití je maximálnì logické. Podívejme se tedy na to.

1. otevøete slo¾ku tvorba map z archivu, který jste si stáhli v prvním pøíspìvku a spus»te Mobile Atlas Creator2. vlevo nahoøe najdete výbìr z mapových podkladù, které jsou dostupné (je jich skuteènì spousta), vìt¹inou pou¾ívám samozøejmì Google, ale ve specifických pøípadech se vyplatí pou¾ívat i jiné. Pøímo v nastavení si mù¾ete vybrat, které podklady se vám budou zobrazovat.3. pokud si tedy nyní chcete vybrat nìjakou mapu, je tøeba my¹í oznaèit území, u nìho¾ chcete mapu stáhnout, nahoøe vlevo pak vybrat zdroj mapových podkladù a jednotlivé úrovnì pøiblí¾ení, které chcete do mapy zahrnout (lze pak mezi nimi jednodu¹e pøepínat). Ve chvíli, kdy jste s výbìrem spokojeni, kliknìte na tlaèítko add selection a vybraná oblast se ve vámi zvoleném pøiblí¾ení pøidá do mapy

4. pøedchozí krok mù¾ete opakovat (pokud chcete mít v jednom atlase více map rùzných typù) a výsledek v¾dy pøidat pomocí tlaèítka add selection. Jednotlivé mapy je vhodné si pro va¹i vlastní pøehlednost vhodnì pojmenovat (sám v mapách kombinuje v¾dy tøi pohledy a to standardní Google mapy, Google Earth a Google Terrain)5. a¾ u¾ máte mapy kompletnì poskládané, staèí kliknout na tlaèítko Create atlas (je schované v levém sloupci dole) a poèkat, ne¾ se stáhnou mapové podklady a vygenerují se mapy. Hotové mapy pak najdete ve slo¾ce Atlases. Tyto pak staèí zkopírovat na va¹i pamì»ovou kartu, do slo¾ky TrekBuddy/Maps a mù¾ete je pou¾ívat

6. pokud chcete, mù¾ete si program je¹tì mírnì upravit v nastavení, to ale nepova¾uji moc za dùle¾ité...


uloena
Frum SEMania.cz
   

 uloena
Strana: [1]
Poslat tma Tisk
Frum SEMania.cz  |  Symbian S60  |  Návody (Modertor: Ganimed)  |  Tma: Mapy v¹eho druhu a celého svìta pro vá¹ telefon Sony Ericsson
Skoit do:  


© SEMania 2004-2007 | Powered by SMF.
© 2005, Simple Machines. Vechna prva vyhrazena.
Strnka vytvoena za 0.009 sekund, 16 dotaz.