SEMania.cz Frum Bazar Galerie Download E-shop Sony Ericsson

Vtejte, Anonym. Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.
Nepiel Vm aktivan email?
24. erven 2024, 07:06

Zadejte uivatesk jmno, heslo a dobu pihlen
Hledat:     Pokroil vyhledvn
142453 pspvk v 9995 tmatech od 23752 uivatel
Nejnovj uivatel: tripsitter
* Dom Npovda Hledat Pihlsit Registrovat
Frum SEMania.cz  |  Google Android  |  Návody  |  Návody pro Android 2.3.3 (Modertor: Ganimed)  |  Tma: Jak si zazálohovat vlastní firmware pro pøípad reklamace
Strana: [1]
Poslat tma Tisk
Autor Tma: Jak si zazálohovat vlastní firmware pro pøípad reklamace  (Zobrazeno 9659 x)
Joza
Anonym
« v: 19. Z 2011, 13:43 »

Na na¹em webu se v poslední dobì stále èastìji objevuje otázka, jak si zazálohovat firmware, který jste mìli v telefon pøi koupi a který tím pádem zaruèuje, ¾e pøi pøípadné reklamaci nebudete mít s tímto problém ani pokud jste mezitím do telefonu instalovali spoustu úprav a vyu¾ívali jeho mo¾nosti na maximum. Øe¹ení samozøejmì existuje a celá jeho aplikace vám nezabere del¹í dobu ne¾ pøibli¾nì 10 minut. Na konci návodu tak budete mít v Pc pøipravenou zálohu va¹eho firmwaru, kterou mù¾ete kdykoliv nahrát do telefonu a uvést jej pøesnì do stavu, ve kterém byl telefon v dobì prodeje. V¹e je velmi jednoduché a rychlé, nemusíte se nièeho bát. Pokud mi v nejbli¾¹í dobì vyjde èas, tak návod natoèím i s komentáøem na YouTube. Jeliko¾ bìhem návodu dojde k aktualizaci va¹eho telefonu, doporuèuji nejprve provést zálohu va¹ich dat. Nyní u¾ ale pojïme na to.

1. stáhnìte a nainstalujte (rozbalte) následující aplikaci (slou¾í k aktualizaci va¹eho firmwaru)
http://www.multiupload.com/MXSPZCRH7Z

2. stáhnìte a nainstalujte SEUS a proveïte standardní aktualizaci telefonu (pøípadnì pøeinstalujte stávající FW)
http://www.sonyericsson.com/cws/support/mobilephones/downloads/subject/updateservice/c905?cc=gb&lc=en3. nyní zamiøte do slo¾ky, kde máte nainstalovaný SEUS, konkrétnì do podslo¾ky db/èíslo/blob_fs a zde nás zajímají tøi nejvìt¹í soubory (poznáte je také podle jména File...), které si oznaète a zkopírujte do slo¾ky firmware tam, kde jste v kroku jedna instlaovali Flashtool4. nyní spus»te FlashTool a nahoøe zvolte mo¾nost Advanced/Decrypt files

5. v¹echny tøi oznaèené soubory pøesuòte do pravého sloupeèku a spus»te samotný Decrypt6. v dané slo¾ce firmwers vám vznikne následující sada souborù, u které je potøeba odmazat jednotlivé pøípony (ostatní soubory mù¾ete s klidem smazat)7. po pøejmenování jednotlivých souborù u¾ jsme skoro hotovi, je¹tì nám ale chybí tzv. loader. Podle mì nejrychlej¹í cestou pro jeho získání je sta¾ení odpovídajícího firmwaru z tohoto tématu - a skrze pomocí WinRaru vytáhnìte ze sta¾eného souboru loader a pøidejte jej k ostatním va¹im souborùm8. nyní opìt spus»te FlashTool a zvolte mo¾nost Advanced/Bundle Creation

9. pøesuòte v¹echny soubory do pravého sloupeèku, vyplòte údaje o va¹em telefonu (pokud neuploadujete soubory na XDA, pak nic moc vyplòovat nemusíte, je to jen informace pro vás) a potvrïte ok10. ve slo¾ce firmwares se vám vytvoøí výsledný firmware, který nyní pøes FlashTool a v nìm polo¾ku flash mù¾ete kdykoliv nahrát do va¹eho telefonu a vrátit se tak k verzi FW, kterou jste mìli pøi prodeji. Tím pádem pak pøi záruèní opravì v servise nemù¾e dojít k ¾ádnému nedorozumìní stran va¹í záruky Smajlk

O tomto návodu mù¾ete diskutovat zde:
http://forum.semania.cz/index.php/topic,28475.0.html


uloena
Frum SEMania.cz
   

 uloena
Strana: [1]
Poslat tma Tisk
Frum SEMania.cz  |  Google Android  |  Návody  |  Návody pro Android 2.3.3 (Modertor: Ganimed)  |  Tma: Jak si zazálohovat vlastní firmware pro pøípad reklamace
Skoit do:  


© SEMania 2004-2007 | Powered by SMF.
© 2005, Simple Machines. Vechna prva vyhrazena.
Strnka vytvoena za 0.007 sekund, 16 dotaz.