SEMania.cz Frum Bazar Galerie Download E-shop Sony Ericsson

Vtejte, Anonym. Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.
Nepiel Vm aktivan email?
20. ervenec 2024, 14:44

Zadejte uivatesk jmno, heslo a dobu pihlen
Hledat:     Pokroil vyhledvn
142456 pspvk v 9998 tmatech od 23754 uivatel
Nejnovj uivatel: Emmitt
* Dom Npovda Hledat Pihlsit Registrovat
Frum SEMania.cz  |  Ostatní  |  Programy pro mobilní telefony (Modertor: Ganimed)  |  Tma: TrekBuddy - mapy zdarma pro ka¾dý telefon Sony Ericsson (generální diskuze)
Strana: [1] 2  Ve
Poslat tma Tisk
Autor Tma: TrekBuddy - mapy zdarma pro ka¾dý telefon Sony Ericsson (generální diskuze)  (Zobrazeno 24725 x)
Joza
Anonym
« v: 16. Leden 2011, 18:16 »

Aplikace TrekBuddy se stále vylep¹uje a aby náv¹tìvníci fóra mohli naplno vyu¾ít její potenciál, rozhodl jsem se ty nejzajímavìj¹í vìci sepsat do návodù pro jednotlivé telefony. Odkazy na jednotlivé návody najdete na konci tohoto pøíspìvku. Stejnì tak zde mù¾eme øe¹it vìci, které s TB pøímo souvisí, tedy doplòky jako CMS, seznamy waypointù a podobnì.

Aby v tom nebyl nepoøádek, hned na úvod upozorním, ¾e toto téma bude od nyní slou¾it jako jediný topic, kde se bude o TrekBuddy a vìcích s ním souvisejících diskutovat. Døíve jsme TrekBuddy øe¹ili asi na pìti místech souèasnì a rozhodnì to nedìlalo dobrotu.

 Kromì va¹ich zku¹eností nebo otázek sem mù¾ete samozøejmì posílat také rùzné doplòky. Pùvodní archiv, který je v návodech, jednou za èas aktualizuji, v¾dy se ale budu sna¾it tam udr¾et nìjakou relativnì èerstvou verzi TB. Aktuální verze je u¾ ale natolik odladìná, ¾e mi nepøijde moc dùle¾ité okam¾itì pøeinstalovávat na novìj¹í. Uvidíme, jak si autor v budoucnu poradí s verzí pro Windows Phone 7. To nás ale zatím trápit nemusí. V návodu jsem to ji¾ jednou napsal, tady to zopakuji - mo¾nost mít v telefonu jakékoliv mapy mi pøijde skvìlá a pokud to funguje zdarma a legálnì prakticky na v¹ech telefonech, je to pro mì dùvod, proè TrekBuddy pova¾uji za asi nejlep¹í aplikaci vùbec.

Jednotlivé návody najdete dle druhu telefonu zde:
Android - http://forum.semania.cz/index.php?topic=27684.0
Symbian S60 -
Symbian UIQ3 -
Telefony bez OS nové typy -
Telefony bez OS staré typy -


« Posledn prava: 16. Leden 2011, 18:38 od Jozef Cmar » uloena
LukeD
U¾ivatel
***
Pohlav: Mu
Telefon: W995, K750i, T610i
Pspvk: 58Zobrazit profil
« Odpov #1 v: 18. Leden 2011, 17:18 »

Obrovský dík za vytvoøení tohoto návodu! Pokud se nepletu, tak u¾ jsem kdysi TrekBuddy zkou¹el, ale díky tomu, ¾e tehdy tato aplikace je¹tì vùbec nebyla odladìna a u¾ivatelsky pøíjemná, rychle jsem se jí zbavil. Tenhle návod mne naladil a jak jsem nakonec zjistil, stálo to za to. Souèasná podoba a funkènost TrekBuddy se s tou pùvodní vùbec nedá srovnávat.

Pro zaèátek bych se rád zeptal na jednu vìc. Mám-li zapnuté GPS, mù¾e mi aplikace po zapnutí za pomoci satelitù zobrazit místo, kde stojím, pøímo na mapì? A pokud ano, jak toho docílím?

Dal¹í vìc. U¾ jsem zkou¹el funkènost waypointù èeských mìst a vesnic a je fajn, ¾e to umí vyhledávat. Lze nìco obdobného získat i kupø. pro ulice ve vìt¹ích mìstech (Praha, Brno, Ostrava)? A pokud ne, je nìkde popsán zpùsob, jakým si takový seznam waypointù ulic udìlat?
uloena

Sony CMD-J6 -> Ericsson R520m & T65 -> Sony Ericsson T610i -> K750i -> W995 (jo, je to kus historie)
mforce
U¾ivatel
***
Telefon: SE c905 Brown+4gb M2
Pspvk: 80


Zobrazit profil
« Odpov #2 v: 18. Leden 2011, 17:44 »

na c905ce pou¾ívám na zobrazení aktuální pozice klávesu 5
uloena
LukeD
U¾ivatel
***
Pohlav: Mu
Telefon: W995, K750i, T610i
Pspvk: 58Zobrazit profil
« Odpov #3 v: 18. Leden 2011, 17:58 »

A je¹tì doplním u¾ivatelskou zku¹enost k návodùm pro platformu A200: nevím, jak u ostatních telefonù, ale u W995 se CMS zobrazí po stisku # - to jen pro pøípad, ¾e by to nìkdo marnì zkou¹el za pomoci pravé kontextové klávesy, jak jsem to pùvodnì na základì návodu dìlal já. Mrknut

mforce: Díky moc, u¾ to funguje. V tom návodu je funkce klávesy 5 popsána tak, ¾e jsem to z toho nepochopil.. a také jsem pøi zkou¹ení v¹emo¾ných kláves nejspí¹ je¹tì nebyl pøipojený k satelitu, kdy¾ jsem to øe¹il - ono to toti¾ v¾dy chvíli trvá, jak jsem teï zjistil, pøesto¾e satelity to najde relativnì rychle..
« Posledn prava: 18. Leden 2011, 18:01 od LukeD » uloena

Sony CMD-J6 -> Ericsson R520m & T65 -> Sony Ericsson T610i -> K750i -> W995 (jo, je to kus historie)
Joza
Anonym
« Odpov #4 v: 19. Leden 2011, 20:06 »

Ono je potøeba dát nejprve start a poèkat, ne¾ telefon najde signál. PS: návod se je¹tì dolaïuje o drobnosti v ovládání, které jsou rùzné na rùzných telefonech Smajlk
uloena
Nitram47
U¾ivatel
***
Pohlav: Mu
Telefon: SE c905 / w995 / c902
Pspvk: 319Zobrazit profil
« Odpov #5 v: 22. Leden 2011, 15:22 »

Jednotlivé návody najdete dle druhu telefonu zde:

Telefony bez OS nové typy -
http://forum.semania.cz/index.php?topic=27685.0 ci to nie je on?
uloena

motogpmania
U¾ivatel
***
Telefon: X10
Pspvk: 3


Zobrazit profil
« Odpov #6 v: 07. nor 2011, 10:44 »

Dobrý den , aplikaci TrekBuddy Jsem nainstaloval ale nevytvoøila na pam. kartì ¾ádnou slo¾ku. Kdy¾ vytvoøím slo¾ku ruènì jak ji pojmenovat aby ji aplikace poznala? Je¹tì bych podotknul ¾e jsem ji Instaloval do jiného telefonu, do Samsungu S operaèním systémem WM 6.5 jako Javovou aplikaci. Díky v¹em za radu Smajlk
uloena
HUdasp
U¾ivatel
***
Telefon: SE SK17i, SE G502
Pspvk: 1865Zobrazit profil WWW
« Odpov #7 v: 07. nor 2011, 10:59 »

Nevim, prè cpe¹ Trek Buddy do WM telefonu, kde je spousty daleko lep¹ích navigaèních øe¹ení (OZI apod.). Navíc WM a Java nejsou moc velcí kámo¹i.
uloena
v6ak
U¾ivatel
***
Pohlav: Mu
Telefon: SK17i, G502, K320i
Pspvk: 2212Zobrazit profil WWW
« Odpov #8 v: 07. nor 2011, 16:38 »

TrekBuddy prý umí GPS tracking. Pøi¹el nìkdo, jak na to?
uloena

kontakt - Ale nejsem poradna - od toho je tu toto fórum
stiinek
U¾ivatel
***
Pohlav: Mu
Telefon: W850i + X1
Pspvk: 79


Zobrazit profil
« Odpov #9 v: 07. nor 2011, 19:23 »

settings -> location -> tracklog nastavit always, a pod tím vybrat formát dat.
uloena

T230 -> T630 -> K750i +T630 -> K750i + K550i -> C702 + K750i -> C702 + W850i -> X1 + W850i
motogpmania
U¾ivatel
***
Telefon: X10
Pspvk: 3


Zobrazit profil
« Odpov #10 v: 09. nor 2011, 23:01 »

Nemáte nìkdo zku¹enosti jak na dotykovém telefonu který nemá mechanickou klávesnici pøepínat mezi vrstvami map ?
uloena
lenek
U¾ivatel
***
Telefon: K750, K800, K850, C702, Satio, Vivaz, Xperia Mini Pro
Pspvk: 13


Zobrazit profil
« Odpov #11 v: 10. nor 2011, 07:06 »

Na dotykovém telefonu funguje pøepínání jednotlivých vrstev map stejnì jako na mobilech s klasickou klávesnicí, jen je potøeba si pøedstavit na displeji klávesnici rozlo¾enou po celém displeji. Fungují tak i ostatní volby - napø. Menu wpt, trvalé podsvícení apod. No a jeliko¾ pøepínání map je pomocí kláves 7 a 9, je nutno zmáèknout displej pøibli¾nì v tìchto pozicích (vlevo + vpravo druhá pozice od spodu). V nejnovìj¹í verzi lze v nastavení aplikace si upravit pøepínání vrstev tak, ¾e po jednom krátkém stisku se ihned pøepne následná vrstva atlasu a pøi del¹ím stisku se naète seznam jednotlivých vrstev, kde si lze následnì vybrat.      
uloena
v6ak
U¾ivatel
***
Pohlav: Mu
Telefon: SK17i, G502, K320i
Pspvk: 2212Zobrazit profil WWW
« Odpov #12 v: 10. nor 2011, 09:32 »

stiinek: Díky, ale jak to pak spustím? Hledal jsem to jak na Androidí verzi, tak v J2ME verzi, ale nena¹el.
uloena

kontakt - Ale nejsem poradna - od toho je tu toto fórum
motogpmania
U¾ivatel
***
Telefon: X10
Pspvk: 3


Zobrazit profil
« Odpov #13 v: 10. nor 2011, 09:55 »

to lenek: dík za radu . Hned to vyzkou¹ím Smajlk
uloena
_m_v
U¾ivatel
***
Telefon: Vivaz
Pspvk: 34


Zobrazit profil
« Odpov #14 v: 10. nor 2011, 11:08 »

stiinek: Díky, ale jak to pak spustím? Hledal jsem to jak na Androidí verzi, tak v J2ME verzi, ale nena¹el.

Záznam se spustí automaticky pøi START GPS, ulo¾í se do slo¾ky tracks-gpx (pøíp. -nmea).
uloena
Frum SEMania.cz
   

 uloena
Strana: [1] 2  Ve
Poslat tma Tisk
Frum SEMania.cz  |  Ostatní  |  Programy pro mobilní telefony (Modertor: Ganimed)  |  Tma: TrekBuddy - mapy zdarma pro ka¾dý telefon Sony Ericsson (generální diskuze)
Skoit do:  


© SEMania 2004-2007 | Powered by SMF.
© 2005, Simple Machines. Vechna prva vyhrazena.
Strnka vytvoena za 0.01 sekund, 17 dotaz.