SEMania.cz Frum Bazar Galerie Download E-shop Sony Ericsson

Vtejte, Anonym. Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.
Nepiel Vm aktivan email?
24. erven 2024, 15:08

Zadejte uivatesk jmno, heslo a dobu pihlen
Hledat:     Pokroil vyhledvn
142453 pspvk v 9995 tmatech od 23752 uivatel
Nejnovj uivatel: tripsitter
* Dom Npovda Hledat Pihlsit Registrovat
Frum SEMania.cz  |  Google Android  |  Návody  |  Návody pro Android 2.1 (Modertor: Ganimed)  |  Tma: Jak na nové barvy menu Sony Ericssonu X10 s Androidem 2.1
Strana: 1 2 [Ve]
Poslat tma Tisk
Autor Tma: Jak na nové barvy menu Sony Ericssonu X10 s Androidem 2.1  (Zobrazeno 18147 x)
Joza
Anonym
« v: 08. Listopad 2010, 08:58 »

Nová verze operaèního systému Android s sebou pøiná¹í spoustu více èi ménì zajímavých inovací. Øeè je napøíklad o pøebarvení menu na jinou barvu a právì tento návod si dnes uká¾eme.

1. proveïte root telefonu dle tohoto návodu:
http://forum.semania.cz/index.php?topic=27033.0

2. stáhnìte si následující balíèek a nìkam v Pc jej rozbalte:
http://www.edisk.cz/stahni/61710/Dark10_for_2.1_v1.0.0.rar_24.94MB.html

3. v telefonu povolte ladìní pøes USB a také instalaci neznámých aplikací

4. pøipojte telefon k Pc (re¾im nabíjení) a spus»te Dark10 Series Installer

5. zvolte mo¾nost 4 (CHMOD). Postupnì je tøeba napsat ní¾e uvedené øádky, ov¹em s tím rozdílem, ¾e nepí¹ete speciální znak na zaèátku (ten se tam doplní sám, pokud budete dìla v¹e správnì) a první mezeru. Na konci øádku v¾dy dejte enter a chvíli poèkejte. Po prvním napsání su bude potøeba povolit SU na telefonu, vyskoèí tam obrazovka.

$ su
# mount -o remount,rw -t yaffs2 /dev/block/mtdblock2 /system
# chmod 4755 /system/bin/sh
# exit
$ exit

Celkem pìknì to popsal jeden z na¹ich ètenáøù jinému pomocí obrázku, s jeho dovolení si jej tedy dovolím pro je¹tì lep¹í pochopení pou¾ít.6. po dokonèení pøedchozího kroku zvolte mo¾nost 3, nainstalují se vám upravené aplikace a poté mo¾nost 5, nainstaluje se vám upravený framework

7. zvolte mo¾nost exit, restartujte telefon a je hotovo

O tomto tématu mù¾ete diskutovat zde:
http://forum.semania.cz/index.php?topic=27150.0


« Posledn prava: 23. Prosinec 2010, 08:09 od Jozef Cmar » uloena
Joza
Anonym
« Odpov #1 v: 09. Listopad 2010, 07:25 »

Máme tady druhou variantu od jiného autora, ale na stejné téma - èerné menu pro X10. Stahovat mù¾ete z tohoto odkazu:

http://www.edisk.cz/stahni/86812/Black_Menu_2_X10_2.1.rar_8.94MB.html

Postup instalace je stejný a¾ na krok 6, tady staèí zvolit mo¾nost 3 a naráz se vám nainstalují jak upravené aplikace, tak i modifikovaný framework. za sebe mohu øíci, ¾e se mi tato druhá úprava líbí o nìco více, u¾ kvùli prùhlednému status baru, co¾ je skuteèný luxus.


uloena
Joza
Anonym
« Odpov #2 v: 11. Listopad 2010, 06:29 »

Máme tady novou variantu èerného menu pro X10, zmìn se doèkal pøedev¹ím lockscreen a také pozadí. Stahovat mù¾ete z ní¾e uvedeného odkazu, postup instalace je pak naprosto stejný, jako u pøedtím publikovaných balíèkù.

http://www.edisk.cz/stahni/32315/Black_Menu_1.1_X10_2.1.rar_9.3MB.html


« Posledn prava: 11. Listopad 2010, 22:27 od Jozef Cmar » uloena
Joza
Anonym
« Odpov #3 v: 11. Listopad 2010, 22:25 »

Dal¹í barevná varianta, tentokrát první s ¾ivìj¹ími barvami. Minimálnì u mì dále vyhrává èerná, ale za vyzkou¹ení stojí. Instalace je stále stejným zpùsobem Smajlk

http://www.edisk.cz/stahni/74843/Xdre4m_menu_X10.rar_9.31MB.html


 
uloena
Joza
Anonym
« Odpov #4 v: 11. Listopad 2010, 22:28 »

A na závìr dne i nová verze èerné varianty, která se tady zatím tì¹í nejvìt¹ích ohlasù (prùhledný status bar). Vylep¹ený je lock screen, novì navíc místo nic moc neøíkajícího ukazatele baterie vidíte pøímo hodnotu v procentech.

http://www.edisk.cz/stahni/79981/X10_Res_Mods_v1.1.5.rar_9.25MB.html

uloena
Joza
Anonym
« Odpov #5 v: 14. Listopad 2010, 16:45 »

Èistì èerné menu (vlastní drobná modifikace pro ty, kterým døevo nesedí...)

http://www.edisk.cz/stahni/93747/X10_Full_Black.rar_5.68MB.html


uloena
Joza
Anonym
« Odpov #6 v: 17. Listopad 2010, 11:03 »

Eternity menu pro Sony Ericsson X10. Kromì modrých ikon ve statusbaru ale nièím moc nevyniká, tak¾e jeho pou¾ití bude spí¹e otázkou vkusu...

http://semania.cz/index.php?option=com_remository&Itemid=62&func=fileinfo&id=4221

uloena
Joza
Anonym
« Odpov #7 v: 18. Listopad 2010, 16:50 »

Dark Orange menu, zatím tedy pouze v Alpha verzi, ale vypadá pìknì Smajlk

http://www.edisk.cz/stahni/20787/X10_Orange_Alpha.rar_14.35MB.html


uloena
Joza
Anonym
« Odpov #8 v: 19. Listopad 2010, 05:46 »

Jak asi vìt¹ina z vás ví, nejsem ¾ádný grafik, baví mì ale pøizpùsobovat si vìci k obrazu svému a tak jsem se rozhodl ze v¹ech mo¾ných úprav vytvoøit jeden mod, který by maximálnì vyhovoval mì Smajlk Screeny a odkaz pøikládám ní¾e, co v¹echno se zmìnilo?

- baterie v kvartetu barev se zobrazením hodnoty
- prùhledný status bar
- zmìna fontu na kurzívu
- menu jako takové v èerné barvì
- nové atraktivní pozadí pro systémové aplikace
- lock screen z RES mod úpravy

Stahovat mù¾ete odsud, doufám ¾e se vám bude líbit. Do budoucna je¹tì urèitì budu vylep¹ovat Smajlk

http://www.edisk.cz/stahni/29364/X10_SEMania.rar_6.24MB.html


uloena
Joza
Anonym
« Odpov #9 v: 20. Listopad 2010, 06:35 »

Res Mod opìt pový¹il úprava je opìt o nìco propracovanìj¹í a znovu se mìnilo pozadí. stahovat mù¾ete zde:

http://www.edisk.cz/stahni/94983/X10_Res_Mods_1.2.rar_15.85MB.html


uloena
Joza
Anonym
« Odpov #10 v: 26. Listopad 2010, 05:57 »

Nový autor na XDA uvádí pìkné oran¾ovo-èerné menu (sám z nìj èerpám nìkteré prvky, hlavnì tedy tapetu)

http://www.edisk.cz/stahni/77660/Black_Orange_X10.rar_10.93MB.html

uloena
Joza
Anonym
« Odpov #11 v: 01. Prosinec 2010, 06:59 »

Nová verze RES menu pro Sony Ericsson XPERIA X10. Autor vylep¹il pøedev¹ím dialer, který se mi moc líbí Smajlk

http://www.edisk.cz/stahni/85888/X10_Res_Mods_1.4.rar_17.67MB.html

uloena
Joza
Anonym
« Odpov #12 v: 04. Prosinec 2010, 14:48 »

Velmi pìkné Orange menu z XDA je ji¾ témìø hotové. Vypadá skvìle, doporuèuji Smajlk

http://www.edisk.cz/stahni/80296/ElementaL_Theme_for_2.1_Beta.rar_15.35MB.html
uloena
Joza
Anonym
« Odpov #13 v: 07. Prosinec 2010, 21:42 »

Po del¹í dobì novinka, i kdy¾ zále¾í jak se to vezme. Objevila se první verze menu Enigma, které jsme mohli pou¾ívat ji¾ døíve s operaèním systémem 1.6. Autor se nyní rozhodl téma pøedìlat i na nový operaèní systém a aèkoliv mému vkusu nesedí, je to jen dobøe. Stahovat mù¾ete tady:

http://www.edisk.cz/stahni/72758/Enigma_1.2.rar_16.35MB.html


uloena
Joza
Anonym
« Odpov #14 v: 14. Prosinec 2010, 00:08 »

Res Menu pový¹ilo na verzi 1.5 a skuteènì je na co se dívat. Autor pøedev¹ím mnohem více propracoval grafiku ikon v menu nastavení, ale drobných zmìn se doèkaly také dal¹í souèásti systému. Rozhodnì tato úprava patøí k tomu nejlep¹ímu, co lze nyní poøídit. Pokud mi vyjde èas na vlastní verzi úprav, také tentokrát si za základ vezmu právì Res Menu. Snad jen ty barevné indikátory mi moc nesedí. Stahovat mù¾ete tady:

http://www.edisk.cz/stahni/49536/X10_Res_Mods_1.5.rar_16.12MB.html


uloena
Joza
Anonym
« Odpov #15 v: 18. Prosinec 2010, 15:42 »

Dnes tady máme finální verzi téma Elemental pro Sony Ericsson XPERIA X10. Autor úpravu dotáhnul do konce a vzhledovì to vypadá velmi pìknì. Jediné, co mi nesedí je vzhled dialeru a neprùhledný statusbar, obojí se ale samozøejmì dá opravit. Sám jsem zvìdav, co autor vymyslí pøí¹tì. Stahovat mù¾ete tady:

http://www.edisk.cz/stahni/61234/Elemental_theme_X10_1.0.0.rar_15.63MB.html

« Posledn prava: 19. Prosinec 2010, 23:34 od Jozef Cmar » uloena
Joza
Anonym
« Odpov #16 v: 26. Prosinec 2010, 12:23 »

Máme tady první modifikaci menu pro nejnovìj¹í firmware 2.0.2.A.0.24, navíc s trochu jinou instalací ne¾ døíve (která je ale jednodu¹¹í, minimálnì pokud u¾ pou¾íváte Recovery menu - to se hodí ke spoustì vìcí, tak¾e jeho pou¾ití jednoznaènì doporuèuji). Téma se instaluje následovnì:

1. nainstalujte si Recovery menu
http://forum.semania.cz/index.php?topic=27432.0

2. stáhnìte a na kartu pøesuòte tento soubor:
http://www.edisk.cz/stahni/36891/X.Gbread.2.1.Official.2.0.2.A.0.24.version.zip_8.9MB.html

3. spus»te Recovery menu (po startu telefonu a zobrazení nápisu Sony Ericsson dr¾te tlaèítko zpìt), zvolte mo¾nost install custom.zip, vyberte mo¾nost dal¹í a potom samotný soubor X.Gbread.2.1.Official.2.0.2.A.0.24.version.zip (neplést s update.zip)

4. restartujte telefon


uloena
Frum SEMania.cz
   

 uloena
Strana: 1 2 [Ve]
Poslat tma Tisk
Frum SEMania.cz  |  Google Android  |  Návody  |  Návody pro Android 2.1 (Modertor: Ganimed)  |  Tma: Jak na nové barvy menu Sony Ericssonu X10 s Androidem 2.1
Skoit do:  


© SEMania 2004-2007 | Powered by SMF.
© 2005, Simple Machines. Vechna prva vyhrazena.
Strnka vytvoena za 0.01 sekund, 16 dotaz.