SEMania.cz Frum Bazar Galerie Download E-shop Sony Ericsson

Vtejte, Anonym. Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.
Nepiel Vm aktivan email?
20. ervenec 2024, 14:40

Zadejte uivatesk jmno, heslo a dobu pihlen
Hledat:     Pokroil vyhledvn
142456 pspvk v 9998 tmatech od 23754 uivatel
Nejnovj uivatel: Emmitt
* Dom Npovda Hledat Pihlsit Registrovat
Frum SEMania.cz  |  Ostatní  |  Návody (Modertor: Ganimed)  |  Tma: Slovníèek pojmù aneb kdy¾ nìcemu nerozumí¹, tak se sem podívá¹, ne¾ se zeptá¹:)
Strana: [1]
Poslat tma Tisk
Autor Tma: Slovníèek pojmù aneb kdy¾ nìcemu nerozumí¹, tak se sem podívá¹, ne¾ se zeptá¹:)  (Zobrazeno 11672 x)
HUdasp
U¾ivatel
***
Telefon: SE SK17i, SE G502
Pspvk: 1865



Zobrazit profil WWW
« v: 02. Z 2010, 06:43 »

Vzhledem ke stále èastìj¹ímu výskytu otázek co co je, zakládám slovníèek pojmù, kde se dozvíte v¹e potøebné, abyste se zorientovali na Na¹em fóru a neztráceli se v nìm (a z toho pramenících stále se opakujících dotazù). Slovníèek je tøídìn dle abecedy, pro vyhledání pojmu, kterému nerozumíte, pou¾ijte ve Va¹em vyhledávaèi funkci hledat (povìt¹inou je to klávesa F3). Vzhledem k èasovému vytí¾ení se bude slovníèek plnit postupnì, tak mìjte strpení. Námìty a pojmy, které byste chtìli do slovníèku dopsat, smìøujte do tohoto topicu.

#
3G - oznaèovaná té¾ jako UMTS - rychlý a efektivní pøístup k mobilnímu internetu - více viz Wikipedia

A
A2 - platforma "hloupyæh" telefonù SonyEricsson hojnì u¾íváná v poslední dobì. Poznáte jí velice jednodu¹e od star¹í - telefony s touto platformou mají klávesy èerveného a zeleného sluchátka. Do této platformy patøí napø. modely W910i, G502, G705, K850i.. Pod tuto kategorii spadají také oznaèení DB3150, DB3210.
A2DP - Bluetooth stereo profil pro pøenos zvuku z telefonu do sluchátek - nutný po¾adavek pro správnou funkci stereo Bluetooth sluchátek
A2Uploader - utilita pro flashování telefonù na platformì A2. Existuje ve dvou verzích - pro CID52 (zde umo¾òuje ètení i zápis dat do FS telefonu) a CID53 (pouze zápis) -pro správnou funkci musíte dbát na správnou verzi CIDu!
AF - autofocus - automatické ostøení u fotoaparátù - telefony s AF mají daleko ostøej¹í fotky, ne¾ bez nìj - nutnost pro alespoò trochu slu¹né fotky
aGPS - Assisted GPS -  doplòková slu¾ba k GPS - nenahrazuje její funkci! - umo¾òuje stahování pozic satelitù k rychlej¹ímu urèení polohy èi základní orientaci dle polohy BTS stanic - pro správnou funkci vy¾aduje pøipojení k internetu
Android - operaèní systém od spoleènosti Google zalo¾ený na OS Linux- vyvíjený zásadnì pro dotykové displeje, v¹echny telefony od SE s tímto systémem jsou vybaveny WiFi a GPS - u SE výskyt u rodiny Xperia X10 nìco
APK- instalaèní formát souborù pro instalaci aplikací pro OS Android (obdobnì jako exe na PC)
AVRCP - Bluetooth profil pro dálkové ovládání hudebního pøehrávaèe v telefonu ze sluchátek

B
BAN - napomenutí na fóru pøi chování opakovanì poru¹ující pravidla fóra- prostì se sem u¾ nepøihlásíte - udìlují admini a moderátoøi
Blokovaný telefon - telefon, který funguje pouze se SIM kartama daného operátora, na který je blokovaný - proces odblokování mù¾e znamenat ztrátu záruky
Bluetooth - alias Modrý zub - bezdrátové rozhraní pro datovou, èi hlasovou (zvukovou) komunikaci - dnes bì¾ná souèást vybavení telefonù - není nutná pøímá viditelnost - u¾ití pro spojení s PC, handsfree
BT remote control - dálkové ovládání programù na PC pomocí telefonu s Bluetooth
Boot Loader - povìt¹inou "duhová" obrazovka u pøístrojù s OS WM - umo¾òuje pøehrání ROM - pro správnou funkci je nutné mít aplikovaný HardSPL
Branding - v souvislosti brandovaný telefon - pøizpùsobené menu a nastavení pro operátora - v brandovaných telefonech negungují flashmenu - nejedná se o blokovaný telefon!
BTS - laicky BTSka - základnová stanice, ke které je pøipojen Vá¹ mobilní telefon - více viz Wikipedia


C
CAB - instalaèní formát souborù pro instalaci aplikací pro OS Windows Mobile (obdobnì jako exe na PC)
Caps switch - jednoduchá aplikace pro odemèení UIQ3 telefonù pro plnou mo¾nost editace FS (obdoba ROOTu u Androidu)
CDA - jakási indentifikace údajù o verzi firmware, customizaci, organizéru,.. u ka¾dého telefonu - nutné pro debranování telefonu
CDA generator - ¹ikovná utilitka pro získání správného CDA k Va¹emu telefonu - nejvíce u¾ijete pøi debrandování telefonu
Certifikace aplikací - problém u Symbianových telefonù SE - aplikace SIS musí pøed instalací certifikovány (podepsány) pro bezproblémové nainstalování - oficiální èi koupené aplikace problém s certifikací nemají, u¾ivatelské a warezz ano - u UIQ3 se øe¹í modem SIS Installer Mod, Symbian 5th pomocí vlastního certifikátu
Chytrý telefon - ve slovníèku takto oznaèované telefony s operaèním systémem
CID - jakási forma úrovnì zabezpeèení telefonù. Udává se ve tvaru CIDxx (kde xx jsou èísla) a barvì - je u v¹ech platforem
         CID49 - star¹í typ, hojnì u¾ívaný napø. u modelù K750i - mo¾ný flash, patche, elfy, práce s FS - vhodné programy pro pou¾ití - XS++, FAR Manager
         CID52 - nejèastìj¹í výskyt u platforem DB2020, DB3150, DB3210 (A1, A2) - mo¾ný flash, patche, elfy, práce s FS - vhodné programy pro pou¾ití - XS++, FAR Manager, A2 Uploader
         CID53 - "vylep¹ení" pøedchozího typu o nemo¾nost ètení dat z FS, ostatní zùstává - nejèastìji u A2 telefonù
         CID80 - zatím poslední typ - výskyt u telefonù Elm, Hazel, Zylo,.. - poznáte ho napøíklad dle widgetu Facebook na hlavní obrazovce - mo¾ný zápis do FS
    Barvy: RED - nejèastìj¹í výskyt, v¹echny telefony od výroby mají CID RED - mo¾ný flash, mo¾nost patchù (dle platformy), zásahy do FS
               BROWN - dùkladnìj¹í zakomponování patchù do FW, mo¾nost zprovoznìní Elfù
Customizace - balíèek nastavení pro hloupé telefony - dìlí se dle regionu a operátora

D
DB2000, DB2010 - nejstar¹í platforma telefonù Sony Ericsson - patøí do ní modely jako K750i, W800i, D750i
DB2020 - mo¾no té¾ oznaèit jako A1 - modely napø. K550i, W610i, K770i, K800i, K810i - poznáte jí podle absence kláves se sluchátky - mo¾ný flash, patche, elfy, práce s FS - vhodné programy pro pou¾ití - XS++, FAR Manager, SE Tool
DB3150, DB3210 - viz A2 - modely napø. K850i, W910i, G705i,.. - mo¾ný flash, patche, elfy, práce s FS - vhodné programy pro pou¾ití - A2 Uploader
DB3350 - platforma nejnovìj¹ích telefonù SE - viz CID80
Debranding (decustomizace) - odstranìní upraveného firmware od operátora a nahrazením za generic (alias èistý) firmware

E
EDGE - "vylep¹ení" datových datových pøenosù pøes GPRS - zejména v rychlosti pøipojení
Elf - vylep¹ená forma patche, umo¾òuje pøidat èi upravit telefonu nìkteré funkce, zmìnit úvodní obrazovku - elfy nejsou vázané na daný typ firmware telefonu - mo¾nost instalace u v¹ech platforem (vyjma CID80)

F
Far Manager - mocný nástroj pro v¹echny úpravy telefonù Sony Ericsson, umo¾òuje v¹echny úpravy u platforem CID53 a ni¾¹í - pro plnou funkci je nutné doplnit plug-iny - u¾ivatelsky ne pøíli¹ pøívìtivý (práce v DOS oknech)
FIX GPS polohy - urèení GPS souøadnice telefonu (navigace) - nutné pro pro správné urèení polohy - FIX vzniká pro pøipojení k minimálnì 3 GPS satelitùm - v budovì nikdy Vá¹ telefon nenalezne Va¹i pozici
Flash - zmìna (pøehrání) firmware (software) telefonu - flash mù¾e pomoct u problémových telefonù, èi vylep¹í funkce (stabilitu telefonu) - jsou 2 cesty flashování - oficiální pøes SEUS, neoficiální pøes programy XS++, FAR Manager, A2 Uploader, Omnius server - pøi nesprávném postupu mù¾ete umrtvit telefon!
Float´s Mobile agent - FMA - podobná fce jako MyPhone Explorer - vývoj ji¾ zastaven, tak¾e pøíli¹ nedoporuèuju k u¾ívání
FS (FileSystem) - souborový systém v telefonu (obdobnì jako u Va¹eho PC) - zásahem do FS mù¾ete do telefonu nahrát flash menu a tapety, drivery - pøi nesprávném postupu mù¾ete umrtvit telefon!
Firmware - èasto nesprávnì oznaèovaný jako software - vestavìný operaèní systém u hloupých telefonù (obdoba jako Windows èi Linux na va¹em PC)
Flash menu - flashová animace vhodná k nahrazení standartního menu v hloupých telefonech SE - aplikuje se zásahem do FS
FM Transmitter - alias FM vysílaè - zaøízení pro vysílání zvuku na rádiových FM frenvencích - zapojíte do nìj zdroj zvuku, naladíte stejnou frekvenci na rádiu a posloucháte
FroYo - verze OS Android 2.2 - v SE nikdy nebyl pou¾ita

G
GDFS - soubor dùle¾itých konfiguraèních nastavení (IMEI, kód zámku telefonu,..) pro telefony SE - ¾ivotnì dùle¾itý pro chod telefonu - pøi nesprávné manipulaci mù¾ete nav¾dy umrtvit telefon!
Geocaching - hra zalo¾ená na GPS poloze schránek, které hledáte - více viz geocaching.cz
Geotagging - urèení GPS souøadnice k fotkám z telefonu - pro správnou funkci nutná podpora telefonu a FIX GPS polohy - vhodné pro zobrazení fotek na PC v mapovém software
GOOGLE nebo BING - hodní strýèci, co nám pomù¾u nìco najít, kdy¾ nìco hledáme - více viz HLEDAT
GingerBread - verze Android OS 2.3 - u¾itá napøíklad v SE Arc
GPRS - dnes nejpomalej¹í obdoba datových pøenosù - více viz Wikipedia
GPS - slu¾ba urèovaní polohy - zásadní pro funkci navigací - nezamìòovat s aGPS! - více viz Wikipedia
GUI - alias Grafický interface - prostøedí telefonu co vidíte a ovládáte - více viz Wikipedia

H
HardSPL - prolomení ochrany telefonù s WM - nutné pro instalací vlastních vaøených ROM - ka¾dý typ telefonu má svùj vlastní, neexistuje univerzální typ
HandsFree - té¾ oznaèovaný jako HF - souprava pro telefonování bez nutnosti dr¾ení telefonu v ruce - mnoho typù (od sluchátek a¾ po tì¾ké sady do auta) - nutnost pro bezstarostné cestování autem bez pokut a bodù
Hledat - èeský pøeklad asi znáte - postup správného nalezení - 1. kolonka HLEDAT vlevo nahoøe na obrazovce fóra a pozornì proèíst výsledky hledání - 2.nenajdu? Potom pou¾iju GOOGLE nebo Bing - nenajdu? A¾ potom se ptám!
Hloupý telefon - v tomto slovníèku oznaèované telefony bez operaèního systému
Honeycomb - verze OS Android 3.0 - pùvodnì urèena pouze pro tablety, potvrzena i pro komunikátory
HSDPA - oznaèovaná té¾ jako 3,5 G - momentálnì nejrychlej¹í pøístup k mobilnímu internetu - více viz Wikipedia

I
ID3 tag - informace o dané hudbení skladbì (název interpreta, písnièky..) - je nutné mít správnì "otagované" písnièky pro korektní rozeznání ve vestavìných pøehrávaèích v¹ech telefonù SE
IR - Infraèervené bezdrátové rozhraní pro datovou komunikaci  - dnes ji¾ prakticky nepou¾ívané - nutná pøímá viditelnost vysílaèe a pøijímaèe

J
JAD - instalaèní informace k instalaci JAR souborù - není v¾dy potøeba pro korektní instalaci JAVA aplikace (dle typu aplikace a telefonu)
JAR - instalaèní soubor pro instalaci Java aplikací
JIMM - javová aplikace pro komunikaèní protokol ICQ - stránky aplikace

K
Kalibrace obrazovky - dùle¾itý krok pøi nesprávné funkci dotykového displeje - pøi kalibraci probíhá nové nastavení dotykové plochy na displeji - výskyt pouze u rezistivních displejù
Kapacitní displej - stále se rozmáhající technologie u displejù - displej se výsadnì ovládá prstem anebo speciálními stylusy, na nic jiného nereaguje - obdoba jako touchpad u notebookù - pøesnìj¹í ovládání pøístroje prsty, ne¾ u rezistivního displeje - více viz touchpad

L
Li-Ion, Li-Pol - dnes nejèastìji u¾ívané baterie v telefonech - netrpí pamì»ovým efektem - mohou se dobíjet kdykoliv (nemìli by se ale úplnì vybít - hrozí znièení baterie)

M
MAIN - dùle¾itý soubor pro správný flash telefonu neoficiální cestou - musí mít stejnou verzi FW jako FS
Market - oficiální obchod s aplikace pro OS Android - freeware i placené aplikace
Marketplace - oficiální obchod s aplikace pro OS WM - freeware i placené aplikace
MBM - soubor ikon (napø. pro menu) pro UIQ telefony SE
Mediascape -  panel od SE pro modely s OS Android - v¹echny média (hudba, obrázky) mìjte hezky pokupì
MS - Master reset - nastavení telefonu do továrního nastavení (alias jakoby ste si telefon pøinesli z obchodu)
Multitasking - mo¾nost mít spu¹tìno více aplikací v telefonu najednou a pøepínat mezi nimi - pùvodnì výsada chytrých telefonù, dnes bì¾ná vlastnost u v¹ech telefonù SE
Multitouch - forma ovládání telefonù gesty více prstù najednou - napø. zoom, otáèení
MyPhone Explorer - vynikající program pro kompletní správu telefonu na PC - funguje se v¹emi telefony SE vyjma WM a Android modelù - stránky aplikace

N
Ni-Mh - starý typ baterií, dnes se v telefonech neu¾ívá - trpí pamì»ovým efektem (èasem se ztrácí velká èást kapacity)

O
Obnovení nastavení - navrácení nastavení telefonu do pùvodního stavu (jakoby po koupi)
Odporový (rezistivní) displej - první technologie dotykových displejù - dá se ovládat prakticky èímkoliv - ovládání prsty na odporovém displeji je ménì pohodlné, ne¾ na kapacitním
Omnius server - nejjednodu¾¹í zpùsob pro v¹echny mo¾né úpravy telefonu (flash, pøebarvování..) - momentálnì u¾ zpoplatnìn.
OS - operaèní systém - chlouba chytrých telefonù, mo¾nost mnohých vylep¹ení, instalace tuny aplikací

P
SE PC Companion - oficiální PC program pro SE telefony - sluèuje v sobì funkcionalitu PC Suite a SEUS - mo¾nost aktualizace softwaru telefonu, pøipojení k webovým u¾ivatelským slu¾bám, zálohu telefonu, podporu Sony Ericsson a u¾ivatelské pøíruèky
Patche - úprava funkcí "hloupých" telefonù - typicky napøíklad mo¾nost pou¾ití rádia bez zapojených sluchátek - ka¾dý typ telefonu a firmware má svoje dané patche (nejsou pøenositelné) - momentálnì mo¾né patchování u v¹ech platforem vyjma CID80
Pixel - jeden zobrazitelný bod na displeji o jedné barvì - poèet pixelù tvoøí rozli¹ení displeje - více viz wikipedia
Procesor - "du¹e" telefonu - vykonává ve¹keré úkony a operace v telefonu - obdoba procesoru u PC

« Posledn prava: 10. Leden 2011, 18:41 od HUdasp » uloena
HUdasp
U¾ivatel
***
Telefon: SE SK17i, SE G502
Pspvk: 1865



Zobrazit profil WWW
« Odpov #1 v: 06. Z 2010, 10:35 »

Q
QVGA - Quater VGA - displej s rozli¹ením 240 x 320 pixelù - dnes nejèastìji roz¹íøený - výskyt skoro u v¹ech telefonù platformy A2
QWERTY - klávesnice u pøevá¾nì chytrých telefonù s anglickým rozlo¾ením kláves (obdoba PC klávesnice)
QWERTZ - viz QWERTY, akorát rozlo¾ení kláves je èeské

R
RAM - pøepisovatelná pamì» u telefonù slou¾ící k zaji¹tìní provozu telefonu, velikost volné RAM ovlivòuje celkovou rychlost telefonu èi Multitasking - obdoba RAM u PC
Rastr - jakási pixelová møí¾ka u displejù - èím má displej vy¹¹í rozli¹ení a men¹í úhlopøíèku, tak má jemnìj¹í rastr
ROOT - zpøístupnìní administatorských práv u telefonù s OS Android - u¾ivatel má plnou moc nad telefonem (se v¹ím ¹patným i dobrým, co to obná¹í) a mù¾e instalovat èi mazat cokoliv (i výrobcem pøedinstalované aplikace) - obdoba admina u PC
ROM - pamì» urèená ke ètení dat z telefonu, je v ní ulo¾en celý firmware telefonu - mo¾nost pøepsání pouze flashem - obdoba BIOSu u PC

S
Sense - vylep¹ení a pøejmenování pùvodního Touch FLO od HTC - - u SE výskyt jen u vaøených ROM WM telefonù
Servisní menu - skryté menu s v¹emo¾nými skrytými informacemi o telefonu a také se zabudovanými testy pro testy funkcí telefonu
    Vyvolává se:
  • hloupé" Sony Ericssony - platforma DBxx, A2: >*<<*<* (>< - smìr kurzorové klávesy)
  • Symbian UIQ3: ^*vv*v* (^v - boèní koleèko Jog Dial nahoru, dolu)
  • Symbian S60 5th: tlaèítka pod displejem v poøadí: èervené - zelené - èervené - èervené - zelené - èervené
  • Windows Mobile Xperia modely - spus»te soubor servicemenu.exe v adresáøi \windows
  • Android Xperia modely: tlaèítka pod displejem v poøadí: menu - zpìt - zpìt - menu - zpìt - menu - menu - zpìt nebo vytoèit *#*#4636#*#* a "zavolat"
SEUS - Sony Ericsson Update Service - oficiální slu¾ba pro pøehrání (aktualizaci) firmware v telefonu - ke sta¾ení na oficiálních stránkách Sony Ericsson
SETool - ¹ikovný a u¾ivatsky pøívìtivý program pro patchování telefonù DB2020 a ni¾¹í
Shake control - ovládání hudebního pøehrávaèe prostøednictvím zastøesením telefonu - výskyt u Walkman modelù platformy A2
SoD - screen of death - typický problém zejména u vaøených ROM u modelu Xperia X1 - vzniká povìt¹inou nepravidelnì - telefon uspíte a u¾ neprobudíte - pomù¾e jen Soft reset
Soft reset - nástroj pro restartování WM telefonu pøi nestabilitì èi zaseknutí - povìt¹inou nìkde na tìle telefonu díra, kam strèíte stylus a telefon se restartuje (obdoba tlaèítka reset na stolních PC)
Sony Ericsson PC Suite - oficiální program pro správu telefonù SE v PC - aktuální verze ke sta¾ení na stránkách Sony Ericsson
SIS - instalaèní formát souborù pro instalaci aplikací pro OS Symbian (obdobnì jako exe na PC)
SISx - novìj¹í formát instalaèních souborù pro OS Symbian - nástupce SIS
SIS Instaler Mod - jednoduchá aplikace pro UIQ3 telefony pro instalaci nepodepsaných aplikací, èi aplikací s pro¹lým certifikátem - certifikáty v podstatì obchází
Skin - zmìna barevného podání (grafiky) u GUI - povìt¹inou v nìjakém instalaèním balíèku
Statická navigace - forma shluku GPS dat z pøijímaèe do navigaèního programu (data neodesílá okam¾itì, ale v dávkách) - dìlá neplechu u turistických navigací - kdy¾ stojíte, anebo se pohybujete velice pomalou rychlostí, tak navigace ukazuje nepøesná data - u hloupých telefonù se nedá vypnout, u chytrých WM ano
StockSPL - tovární ochrana WM telefonù pøed nahráním vaøených ROM - opak HardSPL
Stylus - "tu¾ka" pro ovládání dotykových displejù
Symbian - OS odkojený Nokií - existuje ve verzí pro dotykové i nedotykové telefony - u SE výskyt u star¹ích UIQ modelù (P900i, P910i, M600i, P990i, P1i,..) a ve verzi 5th u modelù Vivaz (PRO), Satio

T
Taktování procesoru - zvý¹ení èi sní¾ení pracovní frekvence procesoru u chytrých telefonù - má velký vliv na celkovou rychlost telefonu (a i povìt¹inou výdr¾) - velice riskantní aplikace (mù¾ete nav¾dy umrtvit telefon) - výskyt u OS Android, WM
Task29 - ¹ikovná utilita pro kompletní zformátování vnitøní pamìti u WM modelù Xperia - doporuèeno aplikovat pøed pøehráváním nových ROM
Themes Creator - oficiální SE aplikace pro tvorbu témátek pro telefony SE - výsledný soubor má koncovku UTZ èi THM
THM - soubor grafického témátka pro hloupé telefony SE
Timescape - panel od SE pro modely s OS Android - v¹echny sociální sítì mìjte hezky pokupì
Touch FLO - pozdìj¹í verze té¾ nazývány Manila - grafická nadstavba nahrazují Home obrazovku u WM telefonù od výrobce HTC - u SE výskyt jen u vaøených ROM
TrackID - technologie telefonù SE pro identifikaci dané hudební skladby (Interpret, název písnièky,..) - nutné pøipojení k internetu - bì¾ná souèást A2 telefonù a Walkman modelù
TrekBuddy - vynikající freeware aplikace pro turistickou navigaci napsaná v Javì - stránky aplikace

U
UX - User eXperience - oficiální GUI od Sony Ericssonu pro modely s OS Android - obsahuje mimojiné panely Timescape a Mediascape
UIQ - operaèní systém odkojený Sony Ericssonem a následnì jím zabitý - existuje ve dvou verzích UIQ2 a UIQ3 - zalo¾ený na OS Symbian
UIQ2 - OS zalo¾ený na bázi Symbianu 8.x - ve své dobì prùlomový, mezi prvními se ovládal pomocí dotykového displeje - dnes ji¾ bez podpory - nelze v domácích podmínkách pøehrát FW (není ji¾ SEUSem podporován) - modely P800, P900i, P910i
UIQ3 - nástupce UIQ2 - takté¾ zalo¾en na symbianu (v9.x), v podstatì nadstavba pro dotykové displeje - velice jednoduchý proces tuningu s mnoha mo¾nostmi pomocí pouhého kopírování souborù v telefonu - dnes ji¾ nepodporovaná platforma - modely M600i, W950i, P1i, G700, G900
UTZ - soubor grafického témátka pro UIQ telefony SE

V
"Vaøená" ROM - u¾ivatelsky sestavená ROM pro chytré telefony - povìt¹inou obohacena o nové prvky a funkce - jejím nesprávným flashováním mù¾ete umrtvit telefon - flashem mù¾e zaniknout záruka - výskyt u OS Android, WM, Symbian (bohu¾el ne u SE)
VGA - displej s rozli¹ením 640 x 480 pixelù - u SE není

W
Warez - to tu nevedem - pøi sdílení autorsky chránìných dat dostanete BAN
Wayfinder - zpoplatnìná javová navigaèní aplikace vhodná pro v¹echny typy telefonù SE - stránky aplikace
Widget - doplnìk úvodní obrazovky (zejména u OS Android)
Windows Mobile (WM) - operaèní systém od giganta Microsoft oznaèovaný novì té¾ jako Windows Phone - vyniká mo¾ností cokoliv si nastavit dle svého gusta - u SE výskyt u Xperií X1, X2 - ve slovníèku bude oznaèován jako WM
WQVGA - Quater WVGA - displej s rozli¹ením 240 x 420 pixelù - u SE není pou¾it (co vím) - napø. Samsung i900 Omnia
WVGA - Wide VGA - displej s rozli¹ením 840 x 480 pixelù - výskyt u WM Xperií- existuje je¹tì roz¹íøená varianta 856 x 480 pixelù výhradnì pro stavovou li¹tu Android - výskyt Xperia X10

X
XS++ - ¹ikovný a u¾ivatelsky pøívìtivý program pro flashování telefonù platformy DB2020 a ni¾¹í

Y

Z
Záloha telefonu - mnohdy podceòovaná zále¾itost - nutná pro zachování u¾ivatelských dat i po flashi telefonu
« Posledn prava: 10. Leden 2011, 12:03 od HUdasp » uloena
Frum SEMania.cz
   

 uloena
Strana: [1]
Poslat tma Tisk
Frum SEMania.cz  |  Ostatní  |  Návody (Modertor: Ganimed)  |  Tma: Slovníèek pojmù aneb kdy¾ nìcemu nerozumí¹, tak se sem podívá¹, ne¾ se zeptá¹:)
Skoit do:  


© SEMania 2004-2007 | Powered by SMF.
© 2005, Simple Machines. Vechna prva vyhrazena.
Strnka vytvoena za 0.012 sekund, 17 dotaz.