SEMania.cz Frum Bazar Galerie Download E-shop Sony Ericsson

Vtejte, Anonym. Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.
Nepiel Vm aktivan email?
24. erven 2024, 15:07

Zadejte uivatesk jmno, heslo a dobu pihlen
Hledat:     Pokroil vyhledvn
142453 pspvk v 9995 tmatech od 23752 uivatel
Nejnovj uivatel: tripsitter
* Dom Npovda Hledat Pihlsit Registrovat
Frum SEMania.cz  |  Platforma A200  |  Aino, Cedar, Elm, Hazel, Jalou, Naite, Yari (Modertor: Ganimed)  |  Tma: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Strana: 1 2 [3] 4 5 ... 13
Poslat tma Tisk
Autor Tma: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)  (Zobrazeno 66250 x)
Fíla SE
Anonym
« Odpov #30 v: 04. Duben 2010, 18:59 »

Myslím, ¾e telefon dobøe padne i do dámské ruèky. Smajlk Navíc èerno-støíbrná varianta je pomìrnì neutrální a hodí se pro drsné i nì¾né pohlaví.

První zku¹enosti jsem pospal v odkazovaném pøíspìvku na fóru MM. Telefonu nemohu nic podstatného vytknout, snad jen nemo¾nost ruèního nastavení ekvalizéru. Naopak se mi líbí povedené vizuální retro styly pøehrávaèe (kazeta, gramodeska, magne»ák atd.).

Kvalitu fotoaparátu zatím nemohu objektivnì posoudit, ale snad se brzy najde èas na poøízení pár snímkù.

Klávesnice je pravdìpodobnì vyrobena z gumy, tak¾e je pøíjemná na dotyk, tlaèítka nevr¾ou, stisk je jistý a takøka nedochází k pøeklepùm.

Customizace Vodafonu není nijak drastická:
- logo Vodafonu pøi zapnutí (lze zmìnit èi vypnout) a vypnutí (nelze zmìnit)
- uzamèené datové úèty pro Internet, MMS a live, av¹ak mohou se vytvoøit i vlastní
- v internetovém prohlí¾eèi jsou zálo¾ky na slu¾by Vodafonu, které lze smazat
- po spu¹tìní prohlí¾eèe se v¾dy naèítá stránka "live.vodafone.com"
- pravé tlaèítko je vyhrazeno internetovému prohlí¾eèi a není mo¾né mu pøiøadit jinou funkci
- pod polo¾kou "Menu > Zábava > Hry" jsou 3 dema her, která nelze smazat
- java aplikaci nelze nastavit jako tapetu ani pøi pou¾ití JAD souboru se "SEMC-StandbyApplication: Y"

Vadí mi v¹ak, ¾e i kdy¾ zmìním v prohlí¾eèi domovskou stránku, telefon se v¾dy pøipojuje na adresu "live.vodafone.com", která navíc pro èeský Vodafone není funkèní. Undecided

Telefon má bohu¾el CID80, tak¾e A2uploader ani plugin pro Far Manager ho zatím nepodporují. Zkou¹el jsem ho debrandovat pøes WotanServer, ale WotanClient2 pøi detekci skonèil s chybou. Z jejich podpory se mi dostalo pouze odpovìdi, a» pou¾iju WotanClient2. Napsal jsem jim znovu, jeliko¾ právì ten jsem pou¾il, tak uvidím, co mi odepí¹ou.
uloena
VaRo
Anonym
« Odpov #31 v: 04. Duben 2010, 19:42 »

Dík za vyèerpávající info. To je pøesnì to, co jsem chtìl vìdìt...  Mrknut
uloena
Fíla SE
Anonym
« Odpov #32 v: 04. Duben 2010, 20:08 »

VaRo: Není zaè, rádo se stalo. Mrknut Neví¹, zda je¹tì funguje èeská podpora Wotanu? Pamatuji se, ¾e kdysi, kdy¾ jsem debrandoval K800i, jsem to øe¹il po ICQ s jedním Èechem.
uloena
VaRo
Anonym
« Odpov #33 v: 04. Duben 2010, 20:14 »

To Ti neøeknu, poslední mìsíce se spí¹ vìnuju smártùm s WM a vìcem kolem nic...
uloena
v6ak
U¾ivatel
***
Pohlav: Mu
Telefon: SK17i, G502, K320i
Pspvk: 2212Zobrazit profil WWW
« Odpov #34 v: 04. Duben 2010, 20:30 »

Ta tapeta mi tøeba drastická pøijde. A kdy¾ nainstaluje¹ aplikaci, není ji cpáno Vodafoneské nastavení dat? (Podobnì se mi chovala T-G502 i pøes jiné nastavení pøipojení. Musel jsem to mìnit ka¾dé aplikaci zvlá¹».)

Jinak live.vodafone.com u nás bylo podporováno, ale musí¹ mít wapový (Vodafone live!) profil.

Hmm, CID 80, to se to èíslo hodnì posunulo.
uloena

kontakt - Ale nejsem poradna - od toho je tu toto fórum
HUdasp
U¾ivatel
***
Telefon: SE SK17i, SE G502
Pspvk: 1865Zobrazit profil WWW
« Odpov #35 v: 04. Duben 2010, 20:33 »

Fíla SE Zkus se pozeptat na se-tuningu. Pár schopnej lidí tam je¹tì zùstalo.

v6ak Taky se toho èísla bojim.. pokud to nikdo neprolomí, tak hloupý SE-èka ztratí svojí nej výhodu.
« Posledn prava: 04. Duben 2010, 20:35 od HUdasp » uloena
Fíla SE
Anonym
« Odpov #36 v: 04. Duben 2010, 20:50 »

v6ak: S "live úètem" sice adresa "live.vodafone.com" funguje, av¹ak stránka se nezobrazí korektnì. Kdy¾ jsem telefon první den pøinesl domù a dal do nìj SIMku Vodafonu, zanedlouho mi pøi¹la SMSka s tím, ¾e v telefonu je zastaralý "live úèet" a následnì mi pøi¹la zpráva s novým nastavením. Nové nastavení v¹ak nepøepsalo pùvodní zamèený datový úèet pro "VF live", tak¾e telefon se dál pøipojuje na "live.vodafone.com". Ale neøe¹ím to, jeliko¾ stejnì pou¾ívám Operu Mini 5. Smajlk

Nemo¾nost javy jako tapety sice zamrzí, jeliko¾ jsem to pou¾íval na SE Naite pro zobrazení svátkù, av¹ak na druhou stranu mi tak alespoò o nìco dýl vydr¾í baterka.

HUdasp: Zkusím se tam poptat. Koukal jsem v¹ak na www.se-nse.net a tam ji¾ byla nìjaká debata o tom, ¾e se na prolomení CID80 pracuje a údajnì je podobný CID53.


EDIT 0:27 hod., 5. 4. 2010:

Vèera veèer vy¹la aktualizace pro WotanClient2, tak¾e se mi nakonec podaøilo telefon pøehrát nebrandovaným FW.

Zmìny:
- po zapnutí se nezobrazí logo Vodafone, ale Sony Ericsson a GreenHeart
- telefon neobsahuje ¾ádné uzamèené datové úèty
- pravé tlaèítko není vyhrazeno "internetovému prohlí¾eèi", ale funkci "Hledat"
- ikonka "Email" v hlavním menu byla nahrazena slu¾bou "PlayNow"
- pøístup do "emailového klienta" se pøesunul z hlavního menu do "Zpráv"
- internetový prohlí¾eè otevøe po spu¹tìní nastavenou oblíbenou stránku namísto "live.vodafone.com"
- mo¾nost vypnout zvuk spou¹tì fotoaparátu
- pod polo¾kou "Menu > Zábava > Hry" je plná verze hry "Quadrapop" a ¾ádné demo verze
- java aplikaci stále nelze nastavit jako tapetu, tak¾e je to bohu¾el asi vlastnost Elmu
- java aplikace nevy¾adují povolení pøístupu na Internet, av¹ak musí se to pro ka¾dou zvlá¹» nastavit
- tón pro sms zprávu je standardní, tedy pozmìnìný byl jen v brandované verzi
- v "Menu > Nastavení > V¹eobecné" pøibyla polo¾ka "Aktualizace softwaru"
- pøehrávání videí z YouTube stále nefunguje, tak¾e customizace nebyla toho pøíèinou
« Posledn prava: 05. Duben 2010, 00:09 od Fíla SE » uloena
Rado_MY
U¾ivatel
***
Telefon: SE C902
Pspvk: 2


Zobrazit profil
« Odpov #37 v: 05. Duben 2010, 19:25 »

Zdravím.
Keï som pred pár mesiacmi pozeral na stránkach sonyericsson informácie o Elme, bolo tam písané aj o odolnosti voèi postriekaniu vodou, teraz to tam u¾ nie je uvedené. Ako je to teda s tou vodeodolnos»ou? Nemám v úmysle s tým foti» pod vodou, ale napríklad èi vydr¾í ak ho budem dr¾a» v ruke a bude naò pr¹a».
uloena
obluda zelená
U¾ivatel
***
Pohlav: Mu
Telefon: Nokia N8-00
Pspvk: 253Zobrazit profil WWW
« Odpov #38 v: 05. Duben 2010, 19:44 »

Je pravda, ¾e u¾ to tam není. Je to jen v té flashové prezentaci. Podle to vypadá na nìjaký dé¹», postøíkání vodou, tak¾e pokud nebude prùtr¾ mraèen nebo hodnì hustý dé¹», tak by mìl být v pohodì.

EDIT: U Hazela je psáno proti støíkající vodì, tak¾e pokud to u Elmu fakt nezru¹ili, tak by to mìlo být taky tak.
« Posledn prava: 05. Duben 2010, 19:48 od obluda zelená » uloena

Obèas se tady objevím.
Motorola T180 -> Nokia 3140 -> SE Z600 -> Nokia 3410 -> SE K750i -> SE K790i -> Nokia N8-00
C510
U¾ivatel
***
Pohlav: Mu
Telefon: SE XPERIA PRO
Pspvk: 272Zobrazit profil
« Odpov #39 v: 05. Duben 2010, 19:54 »

Orange ho u¾ má v ponuke a jednou z vlastností je aj: odolný voèi prachu a striekajúcej vode  Mrknut

edit 12. 4. 2010: Po diskusii s èeským e-shopom som zistil, ¾e SE má chybu v tlaèovej správe. Telefón teda nie je odolný voèi prachu ani vode. Angry

btw: preèo si myslíte, ¾e to SE robí?....aby si nahnal zákazníkov, oni si kúpili telefón a potom zistia, ¾e vlastne nemá to èo mal ma»?....  Angry Angry Angry

Som zvedavý èo bude robi» potom, keï niekto podá reklamáciu. Klamstvo samé klamstvo. Tak ako mala ma» C510 tvrdený displej... Angry
« Posledn prava: 12. Duben 2010, 17:37 od C510 » uloena


Ericssson A1018s -> Nokia 3310 -> Sagem MyX-6 -> SE K600i -> Nokia 6120 classic -> SE C510 -> SE XPERIA PRO Smajlk
M.Èermák
U¾ivatel
***
Pohlav: Mu
Telefon: Shiho Black+IM502+8GB & Shakira White+8GB
Pspvk: 1350


Zobrazit profil WWW
« Odpov #40 v: 05. Duben 2010, 21:32 »

pokud to nikdo neprolomí, tak hloupý SE-èka ztratí svojí nej výhodu.
to je jisty ze uz je to prolomeny.ten kdo to programoval tak se do toho dostane a driv nebo pozdeji se to dostane ven.
uloenaDùle¾ité èlánky
Zkuste ELFy! elfpacky jsou poøád aktualizovány - C905
v6ak
U¾ivatel
***
Pohlav: Mu
Telefon: SK17i, G502, K320i
Pspvk: 2212Zobrazit profil WWW
« Odpov #41 v: 06. Duben 2010, 06:32 »

No VF live jsem ji¾ dlouho nepou¾íval, tak¾e i to je mo¾né.

K CID 80: Na druhou stranu je to stále jen èíslo, nìjaké oznaèení. I nìjakou úplnou prkotinu mohli oznaèit tøeba CID 128. Tak snad to nebude tak stra¹ný.
uloena

kontakt - Ale nejsem poradna - od toho je tu toto fórum
Fíla SE
Anonym
« Odpov #42 v: 06. Duben 2010, 18:21 »

Test fotoaparátu

Poøídil jsem nìkolik fotografií, z nich¾ jsem vybral 3 nejzdaøilej¹í. Snímky byly vyfoceny na automatiku a jsou bez dodateèných úprav.

Ka¹na
Kostel sv. Ducha
Telefonní budky


Test fotoaparátu II - interiér

Fotografie byla poøízena v místnosti bez zapnutého osvìtlení. Scéna snímána ze vzdálenosti cca 1m a s pou¾itím diody.

zobrazit fotografii


Test nahrávání videa

Formát MP4, rozli¹ení VGA, délka 31 sekund. Video lze pøehrát napø. v KMPlayeru.

stáhnout video


Test nahrávání videa II - zoomování

Zoomoval jsem pøidr¾ením tlaèítka pro regulaci hlasitosti, pøesto v¹ak není plynulé, jak mù¾ete vidìt na následujícím videu.

stáhnout video
« Posledn prava: 09. Duben 2010, 13:00 od Fíla SE » uloena
chlupi
U¾ivatel
***
Pohlav: Mu
Telefon: Sony Ericsson Elm
Pspvk: 3


Zobrazit profil
« Odpov #43 v: 19. Duben 2010, 14:46 »

Dneska sem si ho poøídil a mám pár dotazù a poznatkù  Cool

1) Jaký typ pamì»ových karet lze pou¾ít? V návodu je microSD, je mozne i microSDHC?? (http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=65201)
2) je mo¾né pou¾ívat aplikace jako GoogleMaps, Facebook,... s Wi-Fi nebo je tøeba datové pøipojení od operátora?? co sem zkou¹el tak to vypadá ¾e je tøeba datový úèet od operátora, wifi na to nastavit nikde nejde.  Sad
3) v balení nebyl datový kabel.. Undecided.. aspoò v mým. Je¹tì ze má sestra 2  Grin
4) pøi focení je nìkolik stupnice rozli¹ení: 5mpx, 3mpx, 1mpx, VGA (640x480). Zoomovat jde jen u 640x480

To sou veci co me zatim trochu trápí. Roll Eyes

Jinak spokojenost. Cheesy Klávesnice supr, ovládání svi¾ný. Krásný zaoblený tìlíèko, materiály pøíjemný. Zatim ho zkou¹ím, nebylo na to zatim dost èasu. Pozdìji sem pøidám dal¹í zku¹enosti, pøípadnì fotky a videa.

wi-fi funguje fajn, jen co sem zkou¹el ve ¹kole je tøeba být vcelku blízko zdroje. V uèebnách naprosto v poøádku, venku v areálu u¾ to bylo hor¹í. Nevim ale urcite ze nejsou pokryte jen vnitrky budov....
Jeliko¾ google maps a wisepilot potrebuje net tak nemuzu poreferovat. Aplikace Stopaø furt vyhledávala satelity a nic ani po skoro 10minutách. Uvidíme co vykutím a¾ se dostanu domu.
Pokud nemáte pøedplacený datový balíèek, hned po spu¹tìní telefonu sma¾te profily na pøipojení. Jinak i pøi zkou¹ení googlempas se automaticky zaène pøipojovat a ¾rát data...  Cheesy

Telefon mì moc tì¹í a doufám ¾e se nìjaký problémy vyøe¹í. Negativa, na který jsem pøi¹el jsem vypsal nahoøe. Kladù je dost, ale podrobnìjc na to pozdìji.   Smajlk
Máte-li nìjaké dotazy, pokusím se zodpovìdìt. Mrknut
uloena
v6ak
U¾ivatel
***
Pohlav: Mu
Telefon: SK17i, G502, K320i
Pspvk: 2212Zobrazit profil WWW
« Odpov #44 v: 19. Duben 2010, 14:58 »

No ten zoom beztak funguje jen tak, ¾e to snímá plné rozli¹ení a pak oøezává a zmìn¹uje. Tak¾e u plného rozli¹ení to nemá smysl. A oøezat by to mìlo jít i zpìtnì pøi prohlí¾ení (prakticky nezávisle na rozli¹ení) pomocí zoomu a volby Save. Aspoò relativnì stará G502 to tak umí.
uloena

kontakt - Ale nejsem poradna - od toho je tu toto fórum
Frum SEMania.cz
   

 uloena
Strana: 1 2 [3] 4 5 ... 13
Poslat tma Tisk
Frum SEMania.cz  |  Platforma A200  |  Aino, Cedar, Elm, Hazel, Jalou, Naite, Yari (Modertor: Ganimed)  |  Tma: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Skoit do:  


© SEMania 2004-2007 | Powered by SMF.
© 2005, Simple Machines. Vechna prva vyhrazena.
Strnka vytvoena za 0.013 sekund, 17 dotaz.