SEMania.cz Frum Bazar Galerie Download E-shop Sony Ericsson

Vtejte, Anonym. Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.
Nepiel Vm aktivan email?
19. erven 2024, 09:28

Zadejte uivatesk jmno, heslo a dobu pihlen
Hledat:     Pokroil vyhledvn
142453 pspvk v 9995 tmatech od 23752 uivatel
Nejnovj uivatel: tripsitter
* Dom Npovda Hledat Pihlsit Registrovat
Frum SEMania.cz  |  Platforma A200  |  Návody (Modertor: Ganimed)  |  Tma: Flashování telefonu pomocí programu A2uploader
Strana: [1]
Poslat tma Tisk
Autor Tma: Flashování telefonu pomocí programu A2uploader  (Zobrazeno 13472 x)
Joza
Anonym
« v: 19. Kvten 2009, 13:27 »

Pokud máte telefon na platformì A200 (tedy K850i a novìj¹í, s podporou EDGE a HSDPA), mù¾ete kromì klasické aktualizaèní slu¾by SEUS II na flashování telefonu pou¾ít také neoficiální metodu, kterou je pou¾ití programu A2uploader. Výhody tohoto zpùsobu jsou zøejmé: mù¾ete takto nahrát necustomizovaný firmware a zbavit se tak customizace operátora, co¾ s originálním klientem od Sony Ericssonu samozøejmì nejde.

1. nejprve si stáhnìte program A2uploader, co¾ mù¾ete udìlat v na¹em downloadu zde:
http://semania.cz/index.php?option=com_remository&Itemid=62&func=fileinfo&id=3735
A2uploader pro CID53
Pokud se stahování nepodaøí, nebo vám antivir zahlásí pøi stahování nìjakou infikaci, doèasnì antivir vypnìte. nemusíte se bát, A2uploader skuteènì není ¾ádný vir, vìt¹ina antivirù (vèetnì mého NODa 32) jej ale takto identifikují
2. na stránce http://www.iprotebe.cz/ konkrétnì zde http://www.iprotebe.cz/sony-ericsson-firmware-section2.html vyberte svùj telefon a firmware, který do teleonu chcete nahrát. Verze FW by nemìla být ni¾¹í ne¾ verze FW, kterou máte aktuálnì v telefonu. Musíte stáhnout celkem dva soubory, tedy FS a Main, samozøejmì ve stejných verzích
3. nakonec stáhnìte je¹tì customizaci z této stránky http://www.iprotebe.cz/custom_files-section6.html Opìt vyberte svùj telefon a správnou verzi custom souboru, která se musí shodovat s verzí FW, kterou jste stáhli v pøedchozím kroku
4. zkontrolujte, zda máte telefon plnì nabitý (není nutné, ale doporuèuji) a v¹e si zazálohujte, pøi flashování toti¾ o v¹echna data v telefonu pøijdete

Nyní u¾ se dostáváme k samotnému procesu flashování, ten probíhá v následujícím krocích:
5. zapnìte program A2uploader, stisknìte tlaèítko Add a vlo¾te soubory s koncovkou mbn a fbn, které jste stahovali v kroku 2. A¾ toto budete mít, kliknìte vpravo nahoøe na tlaèítko flash

6. Vypnìte telefon, vyndejte a zandejte baterii, na klávesnici stisknìte a dr¾te tlaèítko c a pøipojte telefon k Pc pomocí kabelu
7. tlaèítko c dr¾te dokud A2uploader nezaène naèítat informace o va¹em telefonu

8. Ve chvíli, kdy telefon naète informace o telefonu mù¾ete tlaèítko c pustit a zaène samotný proces flashování. Nejprve se flashuje Main, poté FS


9. Po dokonèení flashování zavøete A2uploader a odpojte telefon

Hlavní èást flashování ji¾ máme za sebou, je¹tì je tøeba ale nahrát správnou customizaci, která je nutná pro správný bìh telefonu.
10.  opìt spus»te A2uploader, tentokrát ale kliknìte na tlaèítko FileSystem tool
11. podobnì jako v kroku 6 a 7 pøipojte telefon a dr¾te tlaèítko c, dokud se nezaènou naèítat informace o telefonu
12. potom, co se naète adresáøová struktura v telefonu se proklikejte do slo¾ky TPA/Preset/Custom

13. do této slo¾ky zkopírujte tzv. customizaci, kterou jste stáhli v kroku 3 (nezapomentì, ¾e ji je tøeba nejprve rozbalit a nahrát jednotlivé soubory, nikoliv rar archiv, který stáhnete z vý¹e uvedených stránek).

14. po zkopírování souborù stiknìte tlaèítko Shutdown FS Manager
15. vypnìte A2uploader, vyndejte a zandejte baterii, zapnìte telefon a u¾ívejte si nového firmwaru

Kromì mo¾nosti decustomizace má pou¾ití programu A2uploader i dal¹í výhodu. Pøi aplikaci této metody toti¾ nejste závislý na pøipojení k internetu, bez které se v pøípadì pou¾ití SEUSu neobejdete. Aèkoliv internet má stále více lidí, nemají jej v¹ichni stále u sebe. Díky programu A2uploader si ale telefon mù¾ete flashnout kdekoliv a kdykoliv (pokud jste si pøedem stáhly potøebné soubory, co¾ by nemìl být problém).

O tomto návodu mù¾ete diskutovat zde:
http://forum.semania.cz/index.php?topic=21839.0
« Posledn prava: 27. Kvten 2010, 21:33 od Ganimed » uloena
Frum SEMania.cz
   

 uloena
Strana: [1]
Poslat tma Tisk
Frum SEMania.cz  |  Platforma A200  |  Návody (Modertor: Ganimed)  |  Tma: Flashování telefonu pomocí programu A2uploader
Skoit do:  


© SEMania 2004-2007 | Powered by SMF.
© 2005, Simple Machines. Vechna prva vyhrazena.
Strnka vytvoena za 0.006 sekund, 15 dotaz.