SEMania.cz Frum Bazar Galerie Download E-shop Sony Ericsson

Vtejte, Anonym. Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.
Nepiel Vm aktivan email?
20. ervenec 2024, 14:30

Zadejte uivatesk jmno, heslo a dobu pihlen
Hledat:     Pokroil vyhledvn
142456 pspvk v 9998 tmatech od 23754 uivatel
Nejnovj uivatel: Emmitt
* Dom Npovda Hledat Pihlsit Registrovat
Frum SEMania.cz  |  Ostatní telefony  |  Platforma Sagem (Modertor: Ganimed)  |  Tma: W302 - problémy, chyby, obecnì
Strana: [1] 2 3  Ve
Poslat tma Tisk
Autor Tma: W302 - problémy, chyby, obecnì  (Zobrazeno 36875 x)
◄DaveBury►
U¾ivatel
***
Pohlav: Mu
Telefon: SE W810i + SanDisk 2048MB | Microstar Star Key 2.0
Pspvk: 399Zobrazit profil WWW
« v: 25. Bezen 2009, 10:06 »
Zatím jsem mìl mo¾nost mít v ruce jen chvíli, ka¾dopádnì nìjaké ty mouchy jsem staèil postøehnout  Mrknut

- Designové provedení se mi celkem líbí, telefonek je pìknì tenký. Ale v èerném provedení se mi a¾ tak nelíbí. Zadní kryt je opravdu tenký, musí se sundávat opatrnì.
- tro¹ku mi chybí, ¾e pøi posílaní dat pøes BT se nezobrazuje ¾ádná indikace (kromì ikonky), nìkteré aplikace pøeposlané z jiného telefonu pøes BT pí¹í, ¾e nejdou nainstalovat, proto¾e nejsou urèeny pro tento telefon
- prozatím jsem se setkal s 1ním seknutím pøi pøehrávání hudby
- ov¹em záva¾nìj¹í vìc je ta, ¾e v¾dy, kdy¾ jsem telefon mìl telefon v ruce ( 2x ) vypadnul mu signál a zpìt ¹el vrátit jen restartem (vodafone brand)

... èili nechci pøedbíhat, ale vypadá to na reklaèku  Embarrassed Co myslíte?
uloena

Tak jsem si øíkal, co moudrého napsat.. A¾ jsem se na to ....
--//>>
NOKIA 3210 > SONY CMD-J5 > NOKIA 8310 > Philips 530 > SONY CMD-J5 > SE W810i
verbatim
U¾ivatel
***
Pohlav: Mu
Telefon: E T39m ► SE T65 ► SE T630i ► (SE T105) ► SE D(K)750i (R1DB001) ► SE K800i (R8BF003) ► SE C902 (R3EG004) ► SE W995 Silver (R1HA035) + Mini Pro (4.0.2.A.0.58)
Pspvk: 775Zobrazit profil
« Odpov #1 v: 25. Bezen 2009, 11:35 »

Pokud by nepomohlo pøehrání FW, pak asi ano... Ale osobnì bych se podíval po jiném kousku od SE, kde budou plnì funkèní témata, tak jak si èlovìk u SE zvykl,kde se vyskytuje menu èinností a kde si mohu nastavit zkratky takové, jaké sám uznám za vhodné. O indikaci posílání èehokoli pøes bluetooth ani nemluvì.

No a z W810i, nebo kdybych mìl jako hlavní telefon napø. W800i - bych nepøecházel  na W302...

By mì zajímalo, jestli je toto SE pøímo od SE, nebo je to Sagem se zeleným logem.. Nevíte nìkdo?
« Posledn prava: 25. Bezen 2009, 11:37 od verbatim » uloenaSE W995 (R1HA035)+ M2 Sony 8 GB + Handsfree HPM-90 + Handsfree MW600 + MPS-70 + MS-410 + CDS-75 + CCR-70

C902 - u¾ivatelská recenze
◄DaveBury►
U¾ivatel
***
Pohlav: Mu
Telefon: SE W810i + SanDisk 2048MB | Microstar Star Key 2.0
Pspvk: 399Zobrazit profil WWW
« Odpov #2 v: 25. Bezen 2009, 12:02 »

Ja bych nanej take nepresel.

Je to pro cloveka, ktery mel kriteria 2500,- (ne dovozovka) , walkman, fotak vyhodou, ne joystik nejlepe a hlavne design, pokudmozno bily... Cili pokud nebude vypadavat signal, tak pro danou osobu by to melo plnit svuj ucel.. Puvodni vyber byl w200i
uloena

Tak jsem si øíkal, co moudrého napsat.. A¾ jsem se na to ....
--//>>
NOKIA 3210 > SONY CMD-J5 > NOKIA 8310 > Philips 530 > SONY CMD-J5 > SE W810i
Hl@w@OO7
U¾ivatel
***
Pohlav: Mu
Telefon: SE w610i R6BC002; SE w302; SE k310i; SE w850i
Pspvk: 267Zobrazit profil
« Odpov #3 v: 25. Bezen 2009, 15:02 »

Tak tìch chyb sem na¹el docela dost:
1)Telefon nepøijme jar soubory poslané pøes bluetooth
2)Pevnì nastavené zkratky
3)Lenost telefonu
4)Nejdou pøidávat nový schémata
5)Nic moc sluchátka v balení
6)Pomalé pøetáèení videa
7)Nekvalitní klávesnice, po tøech mìsících pou¾ívání mám o¹oupanou ètyøku, pìtku a ¹etku, ty co hodnì hrajou hry budou mít to samý.
8)Záznam zvuku jen 30 vteøin
9)Ménì kvalitní fo»ák, i kdy¾ na obèasný focení staèí
10)Jen jeden budík, chybí poznámky, pamì» kódù, atd.

Urèitì by se toho na¹lo víc, ale nechce se mi nad tim pøemej¹let...
Co si naopak líbí je design mobilu, nízká cena, ale znovu bych do nìj ne¹el.
uloena

Reklamator
Anonym
« Odpov #4 v: 02. Duben 2009, 20:49 »

!!! POZOR DÙLE®ITÉ !!!

Vèera se mi po témìø 2 mìsících podaøilo vyreklamovat - vrátit Sony Ericsson W302, který vykazoval závadu popisovanou v prvním pøíspìvku. Struènì øeèeno - tento MT se zejména pøi pøejezdu z místa na místo (èasto), ale i pøes noc na pracovním stole (ménì èasto) sám odpojil od sítì a nepomohlo nic jiného ne¾ vypnout a znovu zapnout, aby se opìt pøipojil k síti. Nikdy nevydr¾el pod signálem déle ne¾ 8,5 hodiny. Koupil jsem ho v bì¾ném internetovém obchodì. Prokázat tuto závadu bylo pro mne témìø nadlidské úsilí, ale bylo na¹tìstí korunováno úspìchem, díky servisnímu støedisku brnìnské firmy MIDOS a následnì servisnímu støedisku pra¾ské firmy GSMOBILE. Tento mobil uvedla do své nabídky firma VODAFONE (døíve OSKAR), kterou i já u¾ívám ji¾ od jejího vzniku a dosud k plné spokojenosti. Nedalo mi dnes a ¹el jsem se na tento mobil zeptat do prodejny VODAFONE. První, co mì zarazilo, byla skuteènost, ¾e mobil zmizel z výloh v¹ech obchodù VODAFONE. Odpovìï prodavaèky si dovolím odcitovat: "Ano, tento MT máme v nabídce, ale prodává se pouze v Èechách, na Moravì nyl sta¾en z prodeje, proto¾e náhodnì ztrácí signál. V souèasné dobì èekáme na novou verzi softwaru (zøejmì myslela firmware), která uvedenou závadu odstraní. Pokud jej chcete zakoupit, musíte vyèkat".  Snad vám nìkomu tato zpráva pomù¾e pøi øe¹ení problémù. Hlá¹ení, které mobil dává pøi poru¹e je "®ádný signál sítì" a to i v pøípadì, ¾e stojíte v Brnì na centrálním námìstí Svobody nebo u Hlavního nádra¾í. O nepøíjemnosti ztracených hovorù, pozdì do¹lých SMSek asi nikomu nic øíkat nemusím.
uloena
◄DaveBury►
U¾ivatel
***
Pohlav: Mu
Telefon: SE W810i + SanDisk 2048MB | Microstar Star Key 2.0
Pspvk: 399Zobrazit profil WWW
« Odpov #5 v: 02. Duben 2009, 21:55 »

Ano pred koupi nam taky bylo rikano, ze telefon byl docasne stazen k vuli technickym problemum (z e-shopu vodafone), posleze ho vratili, ovsem firmware asi jeste neaktualizovali...
uloena

Tak jsem si øíkal, co moudrého napsat.. A¾ jsem se na to ....
--//>>
NOKIA 3210 > SONY CMD-J5 > NOKIA 8310 > Philips 530 > SONY CMD-J5 > SE W810i
Reklamator
Anonym
« Odpov #6 v: 02. Duben 2009, 22:11 »

Je¹tì bych rád uvedl, ¾e jsem tento mobil nekoupil u VODAFONE, ale v bì¾ném internetovém obchodì v Brnì s kamenou prodejnou - výdejem zbo¾í a to v prosinci minulého roku - k vánocù - jako dárek - to byla ostuda.... Nevím, jestli se chyba projevuje i u ostatních operátorù, ale pøipadá mi neseriozní od výrobce, ¾e tuto skuteènost nesdìlil bì¾ným prodejcùm. Vèera mi W302jka byla nabízena výmìnou, co¾ jsem samozøejmì odmítl. Dal¹í varianta samozøejmì je, ¾e o tom prodejce ví a vesele tento mobil prodává dál. Mimochodem, pøi procházení Internetu jsem na¹el, ¾e nový firmware je pro W302jku u¾ k dispozici, datum vydání je 19. bøezen 2009. Bylo tam i nìjaké kódové oznaèení - RB0... nebo tak nìjak. Je mi ale divné, ¾e by mi mobil nespravili ani po ètvrté reklamaci pøehráním firmwaru.
uloena
Hl@w@OO7
U¾ivatel
***
Pohlav: Mu
Telefon: SE w610i R6BC002; SE w302; SE k310i; SE w850i
Pspvk: 267Zobrazit profil
« Odpov #7 v: 03. Duben 2009, 06:20 »

Mno, tak já ho mám cca 3 mìsíce a od sítì se mi je¹tì nikdy neodpojil. Jen tak jednou za mìsíc zamrzne, na 20 vteøin bílej displej, ale to mì zas tak netrápí.
uloena

Job
Anonym
« Odpov #8 v: 03. Duben 2009, 06:39 »

Asi tu závadu nemaj v¹ecky, mo¾ná jen nìjaká výrobní série. Taky nepí¹e¹ kde bydlí¹, podle toho co tu ètu to dìlá jen na Moravì. Celý je to nìjaký divný, proto¾e mi pøijde nenormální aby BTSky byly jiný na Moravì ne¾ v Èechách.
uloena
Hl@w@OO7
U¾ivatel
***
Pohlav: Mu
Telefon: SE w610i R6BC002; SE w302; SE k310i; SE w850i
Pspvk: 267Zobrazit profil
« Odpov #9 v: 03. Duben 2009, 14:46 »

Hmmm bydlim v severních èechách-->Liberec.
uloena

Reklamator
Anonym
« Odpov #10 v: 03. Duben 2009, 17:30 »

Udìlej si výlet na Moravu  Smajlk !! A bude¹ vìdìt hned  Smajlk .
uloena
Hl@w@OO7
U¾ivatel
***
Pohlav: Mu
Telefon: SE w610i R6BC002; SE w302; SE k310i; SE w850i
Pspvk: 267Zobrazit profil
« Odpov #11 v: 04. Duben 2009, 09:14 »

Tak tam se mi zrovna nechce, nehledì na to ¾e bych u¾ do w302 nikdy ne¹el.
uloena

◄DaveBury►
U¾ivatel
***
Pohlav: Mu
Telefon: SE W810i + SanDisk 2048MB | Microstar Star Key 2.0
Pspvk: 399Zobrazit profil WWW
« Odpov #12 v: 25. Kvten 2009, 12:34 »

Tak¾e vypadá to, ¾e Vodafone není schopen vyøe¹it problém s vypadáváním signálu.

Èili hned po první reklamaci sami nabízejí vracení penìz...
uloena

Tak jsem si øíkal, co moudrého napsat.. A¾ jsem se na to ....
--//>>
NOKIA 3210 > SONY CMD-J5 > NOKIA 8310 > Philips 530 > SONY CMD-J5 > SE W810i
Hl@w@OO7
U¾ivatel
***
Pohlav: Mu
Telefon: SE w610i R6BC002; SE w302; SE k310i; SE w850i
Pspvk: 267Zobrazit profil
« Odpov #13 v: 25. Kvten 2009, 17:48 »

OMG, taky by mi moh zaèít vypadávat signál, aspoò bych se ho zbavil...
uloena

◄DaveBury►
U¾ivatel
***
Pohlav: Mu
Telefon: SE W810i + SanDisk 2048MB | Microstar Star Key 2.0
Pspvk: 399Zobrazit profil WWW
« Odpov #14 v: 25. Kvten 2009, 18:02 »

Jestli ho mas od Vodafone, tak se projed do OV treba, behem cesty ti vypadne signal, ukaz jim to a vyreklamuj. Respektive pokud opravdu vsechny w302 vypadavaji, tak to defacto muzes reklamovat s tim, ze ztraci signal...
uloena

Tak jsem si øíkal, co moudrého napsat.. A¾ jsem se na to ....
--//>>
NOKIA 3210 > SONY CMD-J5 > NOKIA 8310 > Philips 530 > SONY CMD-J5 > SE W810i
Frum SEMania.cz
   

 uloena
Strana: [1] 2 3  Ve
Poslat tma Tisk
Frum SEMania.cz  |  Ostatní telefony  |  Platforma Sagem (Modertor: Ganimed)  |  Tma: W302 - problémy, chyby, obecnì
Skoit do:  


© SEMania 2004-2007 | Powered by SMF.
© 2005, Simple Machines. Vechna prva vyhrazena.
Strnka vytvoena za 0.008 sekund, 18 dotaz.