SEMania.cz Frum Bazar Galerie Download E-shop Sony Ericsson

Vtejte, Anonym. Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.
Nepiel Vm aktivan email?
19. erven 2024, 09:22

Zadejte uivatesk jmno, heslo a dobu pihlen
Hledat:     Pokroil vyhledvn
142453 pspvk v 9995 tmatech od 23752 uivatel
Nejnovj uivatel: tripsitter
* Dom Npovda Hledat Pihlsit Registrovat
Frum SEMania.cz  |  Ostatní  |  Co se jinam neve¹lo/O tomto webu (Modertor: Ganimed)  |  Tma: Doporuèení a pravidla webu SEMania
Strana: [1]
Poslat tma Tisk
Autor Tma: Doporuèení a pravidla webu SEMania  (Zobrazeno 47646 x)
David Louda
Administrátor
*****
Pohlav: Mu
Pspvk: 26Zobrazit profil WWW
« v: 22. Duben 2005, 17:59 »

1. Ne¾ zalo¾íte nové téma, pou¾ijte funkci hledat. Fórum je v provozu ji¾ del¹í dobu a je velmi pravdìpodobné, ¾e vá¹ problém se tu ji¾ øe¹il. Zakládání duplicitních témat velmi ztì¾uje pozdìj¹í hledání ve fóru.

2. Ka¾dá sekce fóra je zamìøena na urèitou problematiku, neptejte se v ní na jinou.

3. Neurá¾ejte ostatní u¾ivatele, nevyvolávejte tzv. flamewar, nezasílejte pøíspìvky vulgární, nenávistné, zastra¹ující a ostatní podobného charakteru. Vyvarujte se vulgárních slov!

4. Ka¾dá rada je dobrá. Nenadávejte jen proto, ¾e se vám nelíbí, neplivejte na toho, který se sna¾í pomoci.

5. Odpovídejte jen konkrétnì a vá¾nì. Posmìch je¹tì nikomu nepomohl.

6. Nedivte se, ¾e nikdo neodpovídá na dotaz, který je nesrozumitelný. Pokládejte otázky jasnì, konkrétnì a struènì.

7. Do nadpisu krátce a výsti¾nì napi¹te, s èím potøebuje pomoci. Vyvarujte se nadpisù typu „pomoc“, nepi¹te za nìj desítky vykøièníku, ani jej nepi¹te celými verzálkami. Bezdùvodnì nezvìt¹ujte velikost a barevnost písma, nesna¾te se takto upozoròovat na svùj problém. To na pøehlednosti nepøidá.

8. Nesna¾te se odpovìï vynutit, napø.: opakovaným zakládáním stejného tématu, proto¾e nìkdy ani ti nejpovolanìj¹í nevìdí v¹e!

9. Je zakázáno psát pøíspìvky o sháòce po warezu, odkazy na warez, návody a pou¾ívání *****ù, sériových èísel, autorsky chránìné vìci apod.

10. Administrátor a moderátoøi tohoto fóra mají právo bez upozornìní odstranit, upravit, pøesunout nebo ukonèit jakékoliv téma kdykoliv zjistí, ¾e odporuje tìmto podmínkám a nebo nebude úzce souviset s telefony Sony Ericsson. To platí také pro reklamu, nesoukromou inzerci, nabídky úprav telefonù za úplatu èi nìkterých podobných aktivit.

11. Pokud u¾ivatel poru¹í pravidla bude mu udìleno upozornìní, které je standardnì platné 7 dní, pokud v dobì kdy má upozornìní pravidla opìt poru¹í bude mu zakázáno pøispívání na 14 dní. V pøípadì neustálého poru¹ování hrozí úplné zakázání pøístupu do fóra.

12. Za jakékoliv zde uvedené návody a postupy jak upravovat telefony Sony Ericsson neruèíme.

13. K jakýmkoliv pøíspìvkùm, které se budou sna¾it nìjakým zpùsobem oèeròovat firmy èi jiné osoby se budeme stavìt negativnì. Fórum slou¾í defaultnì na øe¹ení problémù ohlednì telefonù Sony Ericsson a nemáme zájem tu hledat viníky ¹patnì prodaného telefonu nebo neuznané záruky.

14. Nepøidávejte dal¹í pøíspìvky ve fóru ve stejném tématu pod sebe, máte-li mo¾nost editovat pøíspìvek pøedchozí a nepozbyde-li touto editací vá¹ nový pøíspìvek srozumitelnosti nebo smyslu.

15. Pøi úpravì podpisu v osobních údajích v profilu se sna¾te pou¾ít rozumnou velikost obrázkù. Velké obrázky neupoutají, spí¹e odpuzují a jsou pro oèi ostatních úèastníkù fóra nepøíjemné.

16. Necitujte pøedchozí pøíspìvky.

17. Redakce si vyhrazuje právo odstranit ty komentáøe, které pøímo nesouvisí s tématem èlánku, ke kterému byly napsány
« Posledn prava: 09. Leden 2011, 22:11 od Jozef Cmar » uloena
Joza
Anonym
« Odpov #1 v: 09. Leden 2011, 22:14 »

Jeliko¾ plánuji nìjaké drobné zmìny v sekci s návody a v poslední dobì dochází opakovanì k poru¹ení pravidel této sekce, rozhodl jsem se pro drobné úpravy. Pravidla novì budou dostupná v ka¾dé kategorii a aby to platilo skuteènì pro celé fórum, publikuji je i zde. Podotýkám, ¾e tato pravidla platí v ka¾dé sekci s názvem Návody. Její význam a pravidla jsou snad jasnì dána následujícím:

Proto¾e se na¹e fórum stále rozrùstá a spousta zajímavých vìcí se postupnì ztrácí mezi mno¾stvím jiných pøíspìvkù, rozhodl jsem se vytvoøit sekci Návody. Bude obsahovat témata, ve kterých budou popsány ty nejzajímavìj¹í úpravy a triky pro va¹e telefony. Na konci ka¾dého tématu bude odkaz na pùvodní návod, ve kterém budete moci diskutovat v pøípadì jakýchkoliv nejasností. témata v sekci návody budou uzamknutá a budou slou¾it pouze na prohlí¾ení. Pokud by se toti¾ do tìchto témat dalo psát, brzy by byla stejnì nepøehledná, jako pùvodní témata a to nechci. Pøidávat nová témata do této sekce mohu pouze moderátoøi, pøípadnì autoøi vlastních zajímavých návodù, vyhrazujeme si ale právo rozhodnout, co do sekce návody zaøadíme a co ne.

Dùle¾ité upozornìní:tato sekce bude slou¾it skuteènì jen pro publikování hotových návodù, jakékoliv dotazy, pøipomínky a podobnì smìøujte do pùvodních témat ( v ka¾dém návodu bude odkaz na pùvodní umístìní, kde ji¾ vìt¹inou diskuze probíhá). Pokud se pøesto objeví nìjaké téma, které bude poru¹ovat pravidla sekce návody, bude okam¾itì smazáno, pokud se nebude jednat o vyjímeèný pøípad. Cílem je mít sekci Návody skuteènì pøehlednou.

Pokud bude tøeba nìkterý návod editovat, udìlá to nìkterý z moderátorù dané sekce. Pokud na fóru najdete nìjaký zajímavý návod na cokoliv, co si myslíte, ¾e by si zaslou¾ilo místo v sekci Návody, napi¹te mi o tom SZ nebo na ICQ. Stejnì tak pokud v návodu naleznete chybu, bude nekompletní, nepøesný, nefungující atd. informujte mì o tom. Snad jsem øekl v¹e, v pøípadì jakýchkoliv dotazù tyto smìøujte na mì. Dìkuji

uloena
Frum SEMania.cz
   

 uloena
Strana: [1]
Poslat tma Tisk
Frum SEMania.cz  |  Ostatní  |  Co se jinam neve¹lo/O tomto webu (Modertor: Ganimed)  |  Tma: Doporuèení a pravidla webu SEMania
Skoit do:  


© SEMania 2004-2007 | Powered by SMF.
© 2005, Simple Machines. Vechna prva vyhrazena.
Strnka vytvoena za 0.008 sekund, 17 dotaz.