SEMania.cz Frum Bazar Galerie Download E-shop Sony Ericsson

Vtejte, Anonym. Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.
Nepiel Vm aktivan email?
24. erven 2024, 15:19

Zadejte uivatesk jmno, heslo a dobu pihlen
Hledat:     Pokroil vyhledvn
142453 pspvk v 9995 tmatech od 23752 uivatel
Nejnovj uivatel: tripsitter
* Dom Npovda Hledat Pihlsit Registrovat
  Zobrazit pspvky
Strana: [1] 2
1  Platforma A200 / Øada W / Re: Testujeme Sony Ericsson W995 - ptejte se v: 27. Srpen 2010, 07:51
Mì se telefon celkovì viditelnì zpomaloval v¾dycky, kdy¾ jsem mìl hodnì pøijatých MMS a e-mailù s pøílohama. Restart v¾dy pomohl jen na chvíli. Pak mì napadlo nastavit v menu místo ulo¾ení zpráv na pamì»ovou kartu (a z pamìti telefonu vymazal staré zprávy), a od té doby je klid.
2  Platforma A200 / Øada W / Re: Testujeme Sony Ericsson W995 - ptejte se v: 11. Srpen 2010, 11:57
Já mám SE W995 RED u¾ ètrnáctý mìsíc. Vùbec ho ne¹etøím, nosím ho po kapsách (i v práci), nemám na nìj ¾ádný obal, a jediný nápis, který zmizel, je 8,1 na zadním deklu. Zatím nic nevr¾e a ani se nevikle. Dost o¹oupané mám ale zadní kovové ou¹ko, proto¾e kdy¾ telefon le¾í, tak právì na tom ou¹ku (zadní kryt je díky tomu poøád jak nový, teda a¾ na ten se¹oupaný nápis 8,1). Dost èasto vyu¾ívám navigaci (WeTravel). Funkènì mì telefon výbornì vyhovuje a¾ na jednu jedinou vìc, a to je kvalita fotek. Kromì focení na denním svìtle je kvalita fotek opravdu tragická.
3  Platforma A200 / Øada W / Re: Wifi na FB a YT v: 11. erven 2010, 16:16
Mnì to ale takhle jede  Undecided

Pokud se podívám do toho prázdného datového úètu, tak tam mám nastaveno:

Název APN: (prázdné)
U¾ivatelské jméno: (prázdné)
Heslo: (prázdné)
Po¾adovat pøihlá¹ení: Vypnuto
Adresa IP: ... (tøi teèky)
Adresa DNS ... (tøi teèky)
Ovìøení: ®ádné, PAP, CHAP
Komprese dat: Vypnuto
Kopmrese hlavièky: Vypnuto
Nastavení proxy: Vypnuto, Více
4  Platforma A200 / Øada W / Re: Wifi na FB a YT v: 11. erven 2010, 15:28
Ano, jistì. Lze se pøipojovat pouze pøes Wi-fi.

Nastavení - pøipojení - nastavení internetu - pøipojit pomocí - mo¾nosti - vytvoøit nový - pøipojení PSD - zadat název napø wi-fi a nic dal¹ího nevyplòovat - vyskoèit o úroveò zpìt, najet na Pøipojit pomocí wi-fi, nebo jaký název jste si tam napsali a ulo¾it, a povolit místní pøipojení.
Pokud máte zatr¾eno pøipojit pomocí wi-fi, nebo jaký název jste si tam napsali, mobil se nepøipojí pøes mobilní data ale v¾dy pøes wi-fi.
5  Platforma A200 / Øada W / Re: Testujeme Sony Ericsson W995 - ptejte se v: 11. Duben 2010, 17:40
Poslední dobou se mi stávalo, ¾e byl telefon celkovì zpomalený, reakce - pohyb v menu - byla opo¾dìna asi pùl sekundy od stisknutí tlaèitka. Pomohlo v¾dy vypnutí a znovuzapnutí telefonu, ale nikdy ne na dlouho.
Pak jsem pøi¹el na to, ¾e lenost telefonu je tím vìt¹í, èím víc mám ulo¾ených MMS zpráv a e-mailù s pøílohama. Po promazání zpráv se telefon v¾dy na pár dnù umoudøil.
Tak jsem jednou zkusil v nastavení zpráv zvolit jako místo ulo¾ení zpráv pamì»ovou kartu, a od té doby telefon ¹lape bez problémù.

(Nabídka - Zprávy - Zprávy nebo E-mail - Nastavení - Místo ulo¾ení - Pamì»ová karta)
6  Platforma A200 / Øada W / Re: internetove radio W995 - JAVA v: 21. nor 2010, 22:48
A kde najdu ten M3U soubor?  Undecided
7  Platforma A200 / Øada W / Re: internetove radio W995 - JAVA v: 21. nor 2010, 13:51
Tak jsem si nainstaloval tohle Vradio, a jede to velmi dobøe. (Pøes Wi-Fi pøipojení, na routeru jsem v demilitarizované zónì).
Jen bych se chtìl zeptat, jestli se do seznamu rádií dají pøidat dal¹í. Docela mi tam chybí CZ rádia.
8  Platforma A200 / Øada W / Re: Testujeme Sony Ericsson W995 - ptejte se v: 02. Leden 2010, 20:14
Video natoèené W995 za zhor¹ených podmínek (tma, dé¹») http://www.youtube.com/watch?v=EDO0pNctLG4
A z jedoucího vozidla http://www.youtube.com/watch?v=VLv25ewggD0
9  Platforma A200 / Øada W / Re: Testujeme Sony Ericsson W995 - ptejte se v: 30. Prosinec 2009, 16:42
Tady máte na ukázku video natoèené SE W995 http://www.youtube.com/watch?v=JvfYCQN0DNg
10  Platforma A200 / Øada W / Re: Testujeme Sony Ericsson W995 - ptejte se v: 05. Prosinec 2009, 13:46
V èem je pro mnì fo»ák v W995 s 8,1 megapixely zklamáním?

Pøed W995 ksem mìl SE K810i, který má "jen" 3,2 megapixelu.

Pokud srovnávám snímky poøízené K810i a snímky poøízené W995, a ¾e jich mám doma mraky, tak mezi nimi nevidím témìø ¾ádný rozdíl.
Fotí to solidnì, to jo, ale mezi tìmito fo»áky mìl být rozdíl tøídy, jenom¾e ten rozdíl zde není. Víc megapixelù zde neznamená víc detailù. Proto jsem zklamán...
Za denního svìtla fotí ka¾dý fotomobil dobøe, ale za umìlého osvìtlení má W995 problémy s vyvá¾ením bílé, a to i v pøípadì, ¾e v menu nastavím záøivka/¾árovka/oblaèno.

V èem naopak W995 vyniká, jsou noèní snímky s pøisvìtlovací diodou, která má vìt¹í dosah ne¾ xenonový blesk, a která na krátké vzdálenosti nepøepaluje expozici.
Dále jsem spokojen s kvalitou videa. To je oproti K810i o tøídu vý¹.

Na pøilo¾ených fotkách je vidìt stav telefonu po pùl roce pou¾ívání. Kromì vìènì za»ápaného displeje je stále jako nový  Smajlk
A to ho nosím po kapsách, a nemám na nìj ¾ádný obal...
11  Platforma A200 / Øada W / Re: Testujeme Sony Ericsson W995 - ptejte se v: 05. Prosinec 2009, 02:34
Telefonek mám u¾ ¹estý mìsíc, tak¾e tady máte moje poznámky:

Konstrukce
Nikde nic nevr¾e, v otevøeném stavu se mírnì viklá, ale jen v pøípadì, ¾e za nìj tahám.
Zatím se mi nic nese¹oupalo, ani nevydøelo, a to nosím mobil po kapsách a bez obalu.
Podotýkám, ¾e mám èervenou verzi.
Støedový kruhový ovladaè a rozmístìní èelních tlaèítek je velice povedené, ovládání bez pøehmatù.
Co se ale naopak vùbec nepovedlo, je rozmístìní tlaèítek na boku - tlaèítka jsou stra¹nì moc blízko u sebe. Nejhor¹í je kolébkové tlaèítko pro ovládání hlasitosti, které pøi hovoru nejde nahmatat, a je nepochopitelnì dole (slou¾í i pro umlèení zvonìní pøíchozího hovoru). Stejnì tak hudební tlaèítko na protìj¹í stranì, které také velmi èasto omylem stisknu. SMSky se ale na numerické klávesnici pí¹ou velice slu¹nì.

Výdr¾
Mobil vydr¾í celý týden (dennì dva a¾ tøi hovory, pár SMS, MMS, obèas Youtube pøes WiFi, hodnì fotím, na noc nevypínám).

Práce se SMS, MMS
Zprávy pí¹u v Konverzaci, tak¾e si v prùbìhu psaní SMS mù¾u pohodlnì listovat pøedchozími zprávami.
Celkovì je mobil ohlednì SMS a MMS dokonale vyladìnej.

Foȇk
S novým firmware se kvalita fotek sice zlep¹ila, ale i tak musím vìt¹inu fotek dolaïovat v Photoshopu. Problémy fo»áku dìlá hlavnì umìlé osvìtlení.
S natáèeným videem jsem ale spokojenej. V hor¹ích svìtelných podmínkách se dá pøi natáèení pou¾ít pøisvìtlovací dioda. Pùvodnì jsem mìl strach o èoèku fotoaparátu, která nemá krytku, ale èoèka je mírnì zapu¹tìná, tak¾e po¹krábání (pøi normálním zacházení) nehrozí.

Zvuk
Tento telefon má bezkonkurenènì nejhlasitìj¹í repráky z mobilù, které jsem kdy mìl. I na nejvy¹¹í hlasitost nic nechrèí a hraje fakt dobøe. Jen ty standardnì dodávaná sluchátka, co k telefonu dostanete, doporuèuju zahodit jak jen daleko to jde, a koupit poøádné Kossy. Mobil má standardní Jack 3,5 co¾ je výhodou. Rádio funguje i v pøípadì pøipojení sluchátek do Jacku. A hraje dobøe, moc dobøe a èistì.

Wi-Fi, GPS, atd
Wi-Fi je urèitì neju¾iteènìj¹í vìc na tomto mobilu. Pøipojení na net a stahování souborù nebo e-mailù jede opravdu rychle a bezvadnì, èasto se koukám na videa na Youtube. Videa z Youtube jsem ale v mobilu rozchodil, a¾ kdy¾ jsem dal IP telefonu do demilitarizované zóny v nastavení routeru. Nevím proè to tak je, ale jede to.
GPS je jedno veliké zklamání. Do mobilu nedostanete mapy, tak¾e jste odkázáni na datové (nebo WiFi) pøipojení. Co¾ je napø. pøi cestì do zahranièí nereálné. Tak¾e na pou¾ití mobilu jako navigace do auta bez datového tarifu zapomeòte. V mobilu je sice i aplikace Stopaø, která mìøí vzdálenost, aktuální rychlost, a zakresluje mapu, podle které najdete cestu zpìt, ale to není ono.

Dal¹í postøehy - struènì
Pokud mám v telefonu hodnì e-mailù s pøílohama, má zpomalené reakce.
Pokud pou¾iju neorigo nabíjeèku, mobil se nìkdy nenabíjí, i kdy¾ ikonka signalizuje nabíjení.
Èas od èasu (1x za mìsíc) mobil vytuhne. Typicky pøi pøehrávání videa, nebo více úkonech najednou. Zajímavé je, ¾e v tomto pøípadì se sám vypne a zapne, vèetnì pøehrání úvodní startovací animace, a pøi tom nepo¾aduje PIN, který mám nastaven.
V mobilu je polo¾ka "Nastavení SIP". Pøedpokládám, ¾e je to vyu¾itelné na telefonování pøes VoIP úèet (pøes WiFi). Bohu¾el v manuálu se o tom nic nepí¹e a ani nikde na netu jsem k tomu nic nena¹el.

Shrnutí
Kdybych o mobil pøi¹el, a rozhodoval se, zda si jej mám koupit znovu, tak bych do nìj asi opìt ¹el, a to hlavnì kvùli WiFi, kvùli výborné práci se SMS/MMS, kvùli perfektnímu displeji a kvùli konektoru Jack. A ¹el bych do nìj i pøesto, ¾e jsem si poøád nìjak nezvyknul na vysouvák. Ani po pùl roce...

PS: Ptejte se, rád odpovím  Smajlk
12  Platforma A200 / Øada W / Re: Testujeme Sony Ericsson W995 - ptejte se v: 12. jen 2009, 07:48
Dioda:

Dioda svítí opravdu hodnì a je s bleskem srovnatelná.
Svìtlo lze navíc pou¾ít i pøi natáèení videa, co¾ s bleskem jaksi nelze  Tongue
13  Platforma A200 / Øada W / Re: Testujeme Sony Ericsson W995 - ptejte se v: 15. Srpen 2009, 11:54
Nìkolik postøehù s novým firmware:
(mo¾ná ¾e nìkteré funkce mìl telefon u¾ pøedtím, jen jsem si jich nev¹imnul, tak mì kdy¾tak uveïte na pravou míru)

- Kvalita fotek je výraznì lep¹í,
- Ve fo»áku, v re¾imu kamera, je funkce svìtlo, které svítí pøi snímání,
- Na zadní stranì je èervená dioda, která svítí pøi nahrávání, a která také bliká pøi slabé baterii,
- Pøi fotografování za ¹era, kdy u¾ se aktivuje blesk (respektive pøisvìtlovací dioda), se nezkrátí doba závìrky, tak¾e je snímek celkovì vyvá¾enìj¹í (a nestane se to, ¾e blízké objekty jsou pøesvícené a vzdálenìj¹í objekty tmavé),
- V Menu - Slu¾by urèení polohy pøibyla polo¾ka Moje oblíbené. Zde mù¾ete zadat svoji aktuální (z GPS), nebo oblíbenou (ruènì) polohu, a tu ulo¾it, a pak následnì zobrazit na mapì,
- Po prvním zapnutí po pøehrání firmware byl telefon výraznì zpomalený. Po vypnutí a znovuzapnutí ji¾ v¹e OK,
- Po zapnutí telefonu teï Walkman naète v¹echny mp3 okam¾itì (mám jich zatím cca 400), døíve to chvilku trvalo,
- Stále mi v nastavení datumu a èasu chybí polo¾ka Letní èas!!!
14  Platforma A200 / Øada W / Re: Testujeme Sony Ericsson W995 - ptejte se v: 14. Srpen 2009, 07:36
Aktualizoval jsem firmware (na R1FA035), a od té doby jsem nafotil cca 200 fotek. Fotky jsou teï viditelnì kvalitnìj¹í, a zdá se, ¾e problém s "mléènou mlhou" na fotkách byl vyøe¹en.

V telefonu ale je¹tì zùstává je¹tì jedna chybièka:
Pokud mám v nastavení zpráv zapnutou doruèenku, a zpráva není ve stanovené dobì doruèena, mobil mi sice ohlásí, ¾e zpráva nebyla doruèena, ale v konverzaci se tato zpráva oznaèí jako doruèená.
15  Platforma A200 / Øada W / Re: Testujeme Sony Ericsson W995 - ptejte se v: 10. Srpen 2009, 16:56
Verbatim: RTFM !!!  Grin
Strana: [1] 2

© SEMania 2004-2007 | Powered by SMF.
© 2005, Simple Machines. Vechna prva vyhrazena.
Strnka vytvoena za 0.008 sekund, 18 dotaz.