Fórum SEMania.cz

Google Android => Návody pro Android 2.1 => Téma zaloľeno: D3VL3R 16. Únor 2011, 17:24Název: Xrecovery, JIT a alternativa Apps2SD (X10 Mini Pro) ! UPDATE pro FW 2.1.1.A.0.6
Autor: D3VL3R 16. Únor 2011, 17:24
Mùj návod z http://www.goo.gl/H1iYk (http://www.goo.gl/H1iYk)

POZOR pro ty, co aktualizovali na FW 2.1.1.A.0.6, kterĂ˝ se dnes objevil ke staÂľenĂ­:
Pokud jste je¹tì neaktualizovali, platí návod ní¾e. Pokud jste aktualizovali, ale je¹tì neprovedli vìci zmiòované v tomto èlánku, tak se pro vás mìní akorát Root, který pøes Z4root u¾ nejde, aplikujte root pomocí tohoto návodu:

Root 2.1.1.A.0.6:


1. Stáhnout "SuperOneClick". (nutná registrace na XDA)
2. Povolit v mobilu "Ladìní USB". (nastavení-aplikace-vývoj)
3. Pøipojte telefon k "PC" a vyberte mod "Nabíjení telefonu".
4. Otevøi "SuperOneClick" a klikni "Root".
5. Poèkej...
6. Jakmile je hotovo, restartuj.

Pro ty, co u¾ aplikovali návod ní¾e na star¹ím FirmWaru:
Pokud jste mìli na pøede¹lém FW link2sd + JIT a aktualizovali jste, je nutné provést znova root, podle návodu vý¹e. Potom provést znovu aplikaci Xrecovery + JIT podle návodu ní¾e. Urèitì vám zmizely ikonky, které jste mìli nalinkované, staèí znova nainstalovat Link2SD a restartovat telefon. Nìkteré aplikace nefungují, zejména ty, co potøebují pøístup k datùm telefonu a internetu (Gallery, ICQ, Twitter atd...), hry by mìli funguvovat. U nich je nutná odinstalace, obnovení ze zálohy z Titanum Backup (ten nemá práva po prvním spu¹tìní, kliknìte na Problémy? a stáhnìte BusyBox). Kdo si nezálohoval, má smùlu, ale pokud se pou¹títe do takovýchto zákrokù do telefonu, je to nutností!

Xrecovery + JIT (zvý¹ení výkonu)


Pokud se vám zdá vá¹ telefon pomalĂ˝, je zpĂąsob jak jen urychlit. Kouzlo je v kompilátoru Just-In-Time, dále jen JIT. Tento JIT doká¾e vĂ˝raznì urychlit chod aplikacĂ­, pøesná definice je popsána na Wikipedii. Instaluje se jednoduÂąe pøes Xrecovery menu, coÂľ je menu pro zálohovánĂ­ a obnovu celĂ©ho systĂ©mu, jak co funguje je popsáno na XDA forum. JIT si stáhnìte zde. NakopĂ­rujte bez rozbalovánĂ­ nìkam na SD kartu. PrvnĂ­ je tøeba nainstalovat Recovery, pøedpokladem je permanentnĂ­ Root telefonu a nainstalovanĂ˝ program Root Explorer, kterĂ˝ stáhnete z Marketu nebo jinak. Zkontrolujte si v nìm, zda máte oprávnìnĂ­ prohlĂ­ÂľenĂ­ sloÂľky SystĂ©m. TeĂŻ si musĂ­te stáhnout a nakopĂ­rovat na kartu Xrecovery (odkaz na X10 mini pro), samozøejmostĂ­ je rozbalenĂ­! Na SD kartì máte teĂŻ 3 soubory, kterĂ© si nìkam umĂ­stĂ­te do prázdnĂ© sloÂľky. Po odpojenĂ­ od PC, spus»te Root Explorer a najeĂŻte do sloÂľky s tìmito soubory. Ty zkopĂ­rujte pomocĂ­ multivĂ˝bìru, a» zbyteènì nekopèíte po jednom souboru a vÂąechny tøi pøesuòte do adresáøe system/bin. Potom jeÂątì u kaÂľdĂ©ho nastavte permissions, kterĂ© provedete dlouhĂ˝m stiskem danĂ©ho souboru (busybox…), pøièemÂľ vÂąechno zaÂąkrtáte. Pokud vám nejde pøesunout tyto soubory, nebo jim udìlit práva, zapnìte moÂľnost funkci r/w (read/write). VÂąe je dokonèeno, staèí restartovat telefon a pomocĂ­ opakovanĂ©ho maèkánĂ­ tlaèítka zpìt pøi bĂ­lĂ©m logu Sony Ericsson, vám najede menu. TeĂŻ se vrátĂ­me na zaèátek a vzpomeòte si, kde jste umĂ­stili JIT Enabler. PomocĂ­ Recovery vybereme poloÂľku install custom.zip - na kartì vyhledejte JIT_enabler.zip a nainstalujte.

Ovládání XRecovery:
Pohyb nahoru a dolù pomocí ovládání hlasitosti, prostøední tlaèítko je potvrzení.

Aplikace na SD kartu

Jeliko¾ vnitøní pamì» telefonu není nikterak velká (222 MB), brzy se zanese a pokud nemáte odstranìny pøebyteèné systémové aplikace, tak je¹tì rychleji. Nová verze Android umo¾òuje instalovat aplikace na pamì»ovku, jen¾e OS 2.1 ne. ©ikovná komunita pøi¹la s mo¾ností pøenést soubory na kartu pomocí Apps2SD, který je problémový v tom, ¾e se slo¾itì instaluje a nemáte pøehled o tom, co se nachází na SD kartì a co v telefonu, tak¾e ztrácíte nad telefonem kontrolu, nedej tomu, pokud se vám karta ztratí nebo znièí, pak zbývá jen nahození kompletnì nového OS pøes PC Companion. Alternativní aplikací je Link2SD, kterou máte viditelnou na plo¹e a pracuje se s ní, jako s normálním mana¾erem a hlavnì je zdarma. Prvním krokem je si pøipravit SD kartu, to znamená zálohovat si ji na poèítaè, nìkde do prázdné slo¾ky, jeliko¾ se bìhem procesu vyma¾e a bude nutné na ni svá data znovu nahrát. Nyní je nutné na ní vytvoøit sektory a to pomocí programu Partition Wizard. V nìm se vám va¹e pamì»ovka zobrazí tøeba jako zaøízení F:, které sma¾ete pomocí horního ovládacího panelu tlaèítkem Delete.

(http://forum.xda-developers.com/wiki/images/thumb/d/d8/Minitoolpartitionwizard_Step1delete.jpg/800px-Minitoolpartitionwizard_Step1delete.jpg)

Nyní vytvoøte 2 sektory, oba jako primární a jeden jako FAT32, kterému pøidìlíte tolik místa, aby druhému zùstal 1GB.

(http://forum.xda-developers.com/wiki/images/a/aa/Minitoolpartitionwizard_Step2createFAT.jpg)

Druhý, tedy ten s velikostí 1GB vyberte jako Ext2, jak popisujte obrázek a v¹e potvrïte fajfkou vlevo nahoøe (Apply).

(http://forum.xda-developers.com/wiki/images/f/f2/Minitoolpartitionwizard_Step3createEXTorSWAP.jpg)

Teï máte pøipravenou kartu, tak¾e ji odpojte od PC a telefon vám bude hlásit prázdnou kartu. Proveïte restart telefonu a karta je u¾ funkèní. Opìt mobil pøipojte k PC a nakopírujte si svou zálohu zpìt, pokud se bude ptát na pøepsání tak jej potvrïte. A¾ bude v¹e hotovo, zase mobil odpojte a spus»te Link2SD, je jedno, kdy jste jej nainstalovali. Ten po¾ádá o root práva, které potvrdíte a napí¹e vám, ¾e potøebuje restart, aby mohl ovìøit druhý prázdný sektor. Restartujte jej a po dal¹ím zapnutí programu by vám u¾ nemìlo najet ¾ádné upozornìní a mù¾ete umís»ovat své nainstalované aplikace na kartu pomocí linkù. Doporuèuji nalinkovat v¹echno naráz (kromì Link2SD a systémové aplikace nejdou), proto¾e vám v¹echny ikonky nalinkovaných programù zmizí. Nedìste se, staèí restartovat telefon a zase je vidíte. Znovu spus»te Link2SD a levým tlaèítkem na mobilu se vám otevøe menu, kde vyberte Market Fix, pro obnovení spojení s Marketem. To je v¹e, teï mù¾ete házet aplikace na kartu, ale poka¾dé musíte restartovat, doporuèuji tedy aplikace nashromá¾dit, ne¾ to dìlat po jedné. Hodnì ¹tìstí.

Diskutovat muzete zde: http://forum.semania.cz/index.php?topic=27820.0© SEMania 2004-2007 | Powered by SMF.
© 2005, Simple Machines. Vąechna práva vyhrazena.