Fórum SEMania.cz

Google Android => Návody pro Android 2.1 => Téma zaloľeno: Joza 23. Leden 2011, 12:58Název: Flasher - program na Ăşpravu telefonĂą Sony Ericsson (Root, Flash, Recovery... )
Autor: Joza 23. Leden 2011, 12:58
Na XDA se pøed pár dny objevila nová verze Flasheru, tentokrát ale autorem u¾ není pouze Bin4ary, ale vzhledem k nedostatku èasu mu pomáhá dal¹í u¾ivatel Androxyde a zmìny v programu jsou natolik rozsáhlé, ¾e jsem se rozhodl mu vìnovat samostatný návod a diskuzi. Tento program toti¾ umí spoustu ¹ikovných vìcí, které jinak musíte dìlat pomocí nìkolika návodù a to je¹tì obèas v rùzné obmìnì pro rùzné telefony. Nyní vám na vìt¹inu úprav staèí tento jediný program, který navíc funguje pro v¹echny telefony a kromì flashování firmwaru a tøeba rootování zvládne také instalaci Recovery, Busyboxu, proèi¹tìní telefonu, instalaci doplòkových aplikací a mnoho dal¹ího. Za sebe program jednoznaènì doporuèuji, u¹etøí vám èas. Tento návod není tak úplnì typickým návodem, vìnuje se toti¾ programu a rùzným zku¹enostem, které z jeho pou¾ití vzniknou. Nebudu se vìnovat moc tomu, jak v programu aplikovat jednotlivé úpravy, spí¹e si je postupnì projdeme. Pojïme tedy na to.

1. nejprve je potøeba program stáhnout a následnì nainstalovat. Download je tady (jedná se o samorozbalovací archiv)
http://www.edisk.cz/stahni/74252/FlashTool_0.2.5.exe_35.94MB.html

2. pøed samotným pøipojením telefonu doporuèuji povolit instalaci neznámých aplikací a stejnì tak povolit také ladìní, obojí najdete v nastavení/aplikace

3. nyní u¾ se konkrétnì mù¾eme podívat na menu programu a jednotlivé funkce, které nabízí. Program (mo¾ná ¾e zatím) není v èe¹tinì, je ale velmi jednoduchý a textu je zde stejnì minimum, vìt¹ina vìcí se navíc jmenuje èesky i anglicky naprosto stejnì, tak¾e se není èeho bát. Pojïme se tedy projít ty nejdùle¾itìj¹í (zámìrnì neøíkám v¹echny) funkce, které flasher nabízí

(http://galerie.semania.cz/galerie/uzivatel/1%7E106.png)

- aktualizace firmwaru (je nuté stáhnout zvlá¹»)
- rootování telefonu
- instalace recovery
- mo¾nost proèi¹tìní telefonu
- instalace doplòkových aplikací
- práce s root právy

4.  toto myslĂ­m, Âľe jako základnĂ­ pøehled staèí. Pou¾ívánĂ­ programu je velmi intuitivnĂ­ a jednoduchĂ©, vÂľdy to chce si jen pøedem ujasnit, o jakou Ăşpravu se vám jedná a mĂ­t alespoò základnĂ­ pøehled o tom, co se pøitom v telefonu dìje (a tĂ­m pádem tøeba rozliÂąit, jestli pøipojovat telefon ve flash mĂłdu nebo tøeba v reÂľimu ladìnĂ­). Pokud ale máte jakĂ©koliv otázky, poznatky nebo vlastnĂ­ dojmy, nĂ­Âľe najdete odkaz na diskuzi, kde se mù¾ete naplno projevit

Diskutovat o tomto programu mù¾ete zde:
http://forum.semania.cz/index.php?topic=27727.0

(http://galerie.semania.cz/galerie/uzivatel/4%7E92.png)© SEMania 2004-2007 | Powered by SMF.
© 2005, Simple Machines. Vąechna práva vyhrazena.