Frum SEMania.cz

Platforma A200 => Aino, Cedar, Elm, Hazel, Jalou, Naite, Yari => Tma zaloeno: Joza 18. Bezen 2010, 14:14Nzev: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: Joza 18. Bezen 2010, 14:14
Dnes ráno dorazil do redakce Sony Ericsson Elm. Zatím jsem z telefonku nad¹ený, za cenu co stojí, nabízí skuteènì mnoho - atypický a neotøelý vzhled (pøitom dostateènì atraktivní i decentní), kvalitní displej, pohodlnou klávesnici, kovový zadní kryt, fotoaparát s autofocusem, kompletní podporu rychlých dat vèetnì Wi-Fi, integrovaný GPS modul. Pokud by Sony Ericsson udìlal telefonu reklamu, nemù¾e být neúspì¹ný, v pomìru cena/funkce se jedná o mo¾ná nejlep¹í telefon souèasnosti. Zajímá vás na telefonu nìco? Pokud ano ptejte se (pøípadnì nav¹tivte nìkterou z O2 prodejen, kde je telefonek od dne¹ního dne skladem).


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: Sasakr 18. Bezen 2010, 15:57
Prosil bych testnout FPC bench. Díky.


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: Polarski 18. Bezen 2010, 16:21
Chtìl bych se zeptat kdy zhruba vyjde recenze na tento telefon ... Dík za odpovìï.


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: Piti20 18. Bezen 2010, 17:37
chcel by som sa spytat na aplikaciu widget manager. ako funguje, vyzera atd. oplati sa hladat? dakujem za odpoved.


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: PavelH2 18. Bezen 2010, 17:44
Jéé koneènì :-) Mám C702 a uva¾uji o nástupci.

Chtìl bych se zeptat na kvalitu zpracování. Pøedev¹ím barvu. U C702 byla pøí¹erná! Chápu, ¾e to je tì¾ké za tak krátký èas posoudit, ale aspoò by se hodil odhad.

Dále mì zajímá GPS. Jak je to s její kvalitou a rychlostí. U C702 je jak¾tak¾ dostaèující, ale stále jsou místa, kde se hledání satelitù nezdaøí (i s posledním firmware).

Jak se spou¹tí fo»ák? Elm nemá aktivní krytku fo»áku  :'( Tak¾e znamená to odemknout klávesnici, dlouze podr¾et boèní tlaèítko a pak dal¹í vteøiny èekat, ne¾ se aplikace fo»áku spustí? Nebo to jde i se zamknutou klávesnicí? Jaká je kvalita fotografií?

Nejvíce mì zajímá software. Novinky, ale hlavnì i zmìny k hor¹ímu. Abych vìdìl, na co se mám pøipravit. Zatím jsem sly¹el, ¾e chybí pamì» na kódy a jsou zpøeházené klávesy pro psaní SMS. Z novinek bych uvítal detailní prozkou¹ení "widgetù" na hlavní obrazovce.

Poslední dotaz - jak je to s výdr¾í baterie. Pøedpokládám, ¾e by mohla být je¹tì lep¹í ne¾ u C702 (trochu vìt¹í baterie a snad vyladìnìj¹í software).

Pøedem díky za odpovìdi na dotazy.


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: Joza 18. Bezen 2010, 20:07
Recenzi se pokusím udìlat co nejdøíve, ale uvidíme, jak to èasovì zvládnu, je toho teï hodnì (mimo Vivazu a Elmu také duo od BlackBerry, ale to sem nepatøí :)). Widget manager prubnu, ale mám telefon s customizací operátora, tak uvidíme, oè je ochuzen... Co se týká kvality zpracování - Elm na mì pùsobí naprosto preciznì (kovový zadní kryt je luxusní). Výdr¾ bsterie zatím netu¹ím, neb bylo málo èasu zkou¹et (na v¹echny telefony mám èas jen do nedìle...).

(http://galerie.semania.com/galerie/uzivatel/4%7E103.JPG)


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: HUdasp 18. Bezen 2010, 20:09
©éfredaktor semanie má Blackberry a je¹tì si to frkne do podpisu.. kam ten svìt spìje  :D

Jak se na tom pí¹e? Ta klávesnice vypadá hroznì dle fotek.. Jaký je nástøel ceny?


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: Joza 18. Bezen 2010, 20:13
Nástøel je 4500 (viz ceník O2). Pí¹e se výbornì, aèkoliv to na fotkách není poznat, klávesnice urèitì patøí k horním 10 procentùm - stisk kláves je jasný a jednotlivá tlaèítka jsou dostateènì velká (sám jsem byl pøekvapený, viz první pøíspìvek, telefon si mì zatím získal, rozhodnì je to pøíjemné o¾ivení jinak zatuchlého portfolia na bázi A200).


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: Showtek 18. Bezen 2010, 21:04
ako slape wifi a internetovy prehliadac??


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: Joza 20. Bezen 2010, 09:56
http://semania.cz/banan-se-povedl-prvni-dojmy-ze-sony-ericssonu-elm.html


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: obluda zelená 20. Bezen 2010, 11:17
Tento telefon nemá v menu Dálkové ovládání. Chtìl bych se zeptat, co se stane, pokud bych do nìho poslel nìjaké vytvoøené dálkové ovládání (a» u¾ ze star¹ích telefonù - Media Player, Detskop, Prezenter nebo vlastnì vytvoøené)? Co telefon udìlá, kam si to ulo¾í, jak se bude tváøit a bude to fungovat?


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: v6ak 20. Bezen 2010, 15:22
Kdo chce psa bít... http://forum.semania.cz/index.php?topic=23622.msg185951#msg185951 // Myslím, ¾e se toto týká i Elmu.

BTW: Nehoupe se na stole?

Ke konektoru na boku: není to výsada SE: http://www.nokia.cz/produkty/telefony/nokia-2630


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: Joza 20. Bezen 2010, 15:52
Kdy¾ ho jen polo¾í¹ a nedotýká¹ se jej, tak se nehoupe :)


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: v6ak 20. Bezen 2010, 15:53
Obèas pí¹u i na polo¾eném mobilu, ale týká se to spí¹e slovníku. Zprávu bych takto nenapsal.


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: Joza 20. Bezen 2010, 17:28
Defaultní schémátka ze Sony Ericssonu Elm si mù¾ete stáhnout v na¹em downloadu zde:
http://semania.cz/index.php?option=com_remository&Itemid=62&func=fileinfo&id=4104

(http://galerie.semania.com/galerie/uzivatel/Melody.png)


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: v6ak 20. Bezen 2010, 17:30
Nemá trochu ochuzené menu èinností?


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: Joza 20. Bezen 2010, 18:02
No krapek osekané nìkteré vìci jsou, tøeba aplikace se nedá nastavit jako tapeta (èert ví proè...).


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: v6ak 20. Bezen 2010, 18:21
Tomu se u brandovaného mobilu a¾ tak nedivím (u T-G502 to taky ne¹lo*), ale chybìjící Running apps je IMHO celkem síla. Snad se to netýká èisté verze.

*) Mimochodem, u èistého FW to pro poøádnou funkènost chtìlo jeden trik.


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: obluda zelená 20. Bezen 2010, 18:26
v6ak: Neboj, nevypadá to tak: http://www.sonyericsson.com/trythephone/elm/content.htm?window=iframe

EDIT: Napadl mì je¹tì jeden dotaz. Má to pod èíselnými klavesami zkratky pro fo»ák, jako to v¾dy mívaly SE?


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: v6ak 20. Bezen 2010, 18:43
No emulátor podle mých zku¹eností nevypovídá moc vìrnì o skuteènosti...

Zajímavì vypadá to pod ¹ipkou nahoru, snad je mo¾né nastavit nìjaké widgety do standby. Moc vyzkou¹et jsem si to nemohl, proto¾e se mi ten emulátor ponìkud rozhasil a do reloadu se mi nechtìlo.


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: obluda zelená 20. Bezen 2010, 19:35
Ono ty widgety v tom emulátoru stejnì nejdou, nic s nimi nejde dìlat.


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: PavelH2 21. Bezen 2010, 19:54
Je¹tì by mì to zajímalo, jestli se opravdu v¹echny textové zprávy odesílají jako SMS. V emulátoru se tyto zprávy toti¾ objevují jako MMSky. Doufám, ¾e je to jen chyba emulátoru. Ale i tak, mohli by jste to provìøit? Pøedev¹ím pokud napø. pøidám do zprávy smajlíka. Kdyby se odeslala jako MMS, tak by to byla hodnì ¹patná zpráva.


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: cosworth 21. Bezen 2010, 23:27
mam ho uz doma a je jeste lepsi nez sem cekal. a co me prekvapilo je to ze je na micro SD kartu


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: Joza 22. Bezen 2010, 05:44
Tak ¾e bude na microSD u¾ se vìdìlo od pøedstavení :). Ohlednì MMS: zále¾í, jaký obrázek do SMSky vlo¾í¹, pokud smajla, tak se samozøejmì ode¹le jako klasická SMS


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: jeczmen 22. Bezen 2010, 17:51
Jak fotí? Bude to stejné jako jiné SE s 5-ti megapixelovým fo»ákem?


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: dracek116 22. Bezen 2010, 20:01
Ctìl bych se zeptat jestli je mo¾né na nìj pou¾í A2uploadera???


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: Joza 25. Bezen 2010, 06:28
A2uploader jsem zatím nezkou¹el, co je ale hlavní je fakt, ¾e telefon mo¾ná bude díky O2 dosti úspì¹ný... V prodeji je týden a prodává se velmi dobøe, lidem se líbí povedený vzhled, spousta funkcí a hlavnì pøíznivá cena.


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: Joza 31. Bezen 2010, 06:43
Pøesnì za týden by se Sony Ericsson Elm mìl objevit také v oficiálním e-shopu Sony Ericsson. Brzy poté si budete moci u nás pøeèíst recenzi tohoto ¹ikovného pøístroje.
http://obchod.sonyericsson.cz/sony-ericsson-j10i2-elm-black


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: Fíla SE 03. Duben 2010, 23:51
Vèera jsem si telefon poøídil u Vodafonu a sepsal jsem pár prvních postøehù:
http://forum.mobilmania.cz/viewtopic.php?t=1095633&start=30#p7326770


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: VaRo 04. Duben 2010, 10:59
A co mu øíká¹? Myslí¹, ¾e by se líbil i holkám? Jaké má¹ první poznatky a pocity, ty vìt¹inou o founu øeknou nejvíc...  ;)


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: Fíla SE 04. Duben 2010, 18:59
Myslím, ¾e telefon dobøe padne i do dámské ruèky. :) Navíc èerno-støíbrná varianta je pomìrnì neutrální a hodí se pro drsné i nì¾né pohlaví.

První zku¹enosti jsem pospal v odkazovaném pøíspìvku na fóru MM. Telefonu nemohu nic podstatného vytknout, snad jen nemo¾nost ruèního nastavení ekvalizéru. Naopak se mi líbí povedené vizuální retro styly pøehrávaèe (kazeta, gramodeska, magne»ák atd.).

Kvalitu fotoaparátu zatím nemohu objektivnì posoudit, ale snad se brzy najde èas na poøízení pár snímkù.

Klávesnice je pravdìpodobnì vyrobena z gumy, tak¾e je pøíjemná na dotyk, tlaèítka nevr¾ou, stisk je jistý a takøka nedochází k pøeklepùm.

Customizace Vodafonu není nijak drastická:
- logo Vodafonu pøi zapnutí (lze zmìnit èi vypnout) a vypnutí (nelze zmìnit)
- uzamèené datové úèty pro Internet, MMS a live, av¹ak mohou se vytvoøit i vlastní
- v internetovém prohlí¾eèi jsou zálo¾ky na slu¾by Vodafonu, které lze smazat
- po spu¹tìní prohlí¾eèe se v¾dy naèítá stránka "live.vodafone.com"
- pravé tlaèítko je vyhrazeno internetovému prohlí¾eèi a není mo¾né mu pøiøadit jinou funkci
- pod polo¾kou "Menu > Zábava > Hry" jsou 3 dema her, která nelze smazat
- java aplikaci nelze nastavit jako tapetu ani pøi pou¾ití JAD souboru se "SEMC-StandbyApplication: Y"

Vadí mi v¹ak, ¾e i kdy¾ zmìním v prohlí¾eèi domovskou stránku, telefon se v¾dy pøipojuje na adresu "live.vodafone.com", která navíc pro èeský Vodafone není funkèní. :-\

Telefon má bohu¾el CID80, tak¾e A2uploader ani plugin pro Far Manager ho zatím nepodporují. Zkou¹el jsem ho debrandovat pøes WotanServer, ale WotanClient2 pøi detekci skonèil s chybou. Z jejich podpory se mi dostalo pouze odpovìdi, a» pou¾iju WotanClient2. Napsal jsem jim znovu, jeliko¾ právì ten jsem pou¾il, tak uvidím, co mi odepí¹ou.


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: VaRo 04. Duben 2010, 19:42
Dík za vyèerpávající info. To je pøesnì to, co jsem chtìl vìdìt...  ;)


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: Fíla SE 04. Duben 2010, 20:08
VaRo: Není zaè, rádo se stalo. ;) Neví¹, zda je¹tì funguje èeská podpora Wotanu? Pamatuji se, ¾e kdysi, kdy¾ jsem debrandoval K800i, jsem to øe¹il po ICQ s jedním Èechem.


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: VaRo 04. Duben 2010, 20:14
To Ti neøeknu, poslední mìsíce se spí¹ vìnuju smártùm s WM a vìcem kolem nic...


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: v6ak 04. Duben 2010, 20:30
Ta tapeta mi tøeba drastická pøijde. A kdy¾ nainstaluje¹ aplikaci, není ji cpáno Vodafoneské nastavení dat? (Podobnì se mi chovala T-G502 i pøes jiné nastavení pøipojení. Musel jsem to mìnit ka¾dé aplikaci zvlá¹».)

Jinak live.vodafone.com u nás bylo podporováno, ale musí¹ mít wapový (Vodafone live!) profil.

Hmm, CID 80, to se to èíslo hodnì posunulo.


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: HUdasp 04. Duben 2010, 20:33
Fíla SE Zkus se pozeptat na se-tuningu. Pár schopnej lidí tam je¹tì zùstalo.

v6ak Taky se toho èísla bojim.. pokud to nikdo neprolomí, tak hloupý SE-èka ztratí svojí nej výhodu.


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: Fíla SE 04. Duben 2010, 20:50
v6ak: S "live úètem" sice adresa "live.vodafone.com" funguje, av¹ak stránka se nezobrazí korektnì. Kdy¾ jsem telefon první den pøinesl domù a dal do nìj SIMku Vodafonu, zanedlouho mi pøi¹la SMSka s tím, ¾e v telefonu je zastaralý "live úèet" a následnì mi pøi¹la zpráva s novým nastavením. Nové nastavení v¹ak nepøepsalo pùvodní zamèený datový úèet pro "VF live", tak¾e telefon se dál pøipojuje na "live.vodafone.com". Ale neøe¹ím to, jeliko¾ stejnì pou¾ívám Operu Mini 5. :)

Nemo¾nost javy jako tapety sice zamrzí, jeliko¾ jsem to pou¾íval na SE Naite pro zobrazení svátkù, av¹ak na druhou stranu mi tak alespoò o nìco dýl vydr¾í baterka.

HUdasp: Zkusím se tam poptat. Koukal jsem v¹ak na www.se-nse.net a tam ji¾ byla nìjaká debata o tom, ¾e se na prolomení CID80 pracuje a údajnì je podobný CID53.


EDIT 0:27 hod., 5. 4. 2010:

Vèera veèer vy¹la aktualizace pro WotanClient2, tak¾e se mi nakonec podaøilo telefon pøehrát nebrandovaným FW.

Zmìny:
- po zapnutí se nezobrazí logo Vodafone, ale Sony Ericsson a GreenHeart
- telefon neobsahuje ¾ádné uzamèené datové úèty
- pravé tlaèítko není vyhrazeno "internetovému prohlí¾eèi", ale funkci "Hledat"
- ikonka "Email" v hlavním menu byla nahrazena slu¾bou "PlayNow"
- pøístup do "emailového klienta" se pøesunul z hlavního menu do "Zpráv"
- internetový prohlí¾eè otevøe po spu¹tìní nastavenou oblíbenou stránku namísto "live.vodafone.com"
- mo¾nost vypnout zvuk spou¹tì fotoaparátu
- pod polo¾kou "Menu > Zábava > Hry" je plná verze hry "Quadrapop" a ¾ádné demo verze
- java aplikaci stále nelze nastavit jako tapetu, tak¾e je to bohu¾el asi vlastnost Elmu
- java aplikace nevy¾adují povolení pøístupu na Internet, av¹ak musí se to pro ka¾dou zvlá¹» nastavit
- tón pro sms zprávu je standardní, tedy pozmìnìný byl jen v brandované verzi
- v "Menu > Nastavení > V¹eobecné" pøibyla polo¾ka "Aktualizace softwaru"
- pøehrávání videí z YouTube stále nefunguje, tak¾e customizace nebyla toho pøíèinou


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: Rado_MY 05. Duben 2010, 19:25
Zdravím.
Keï som pred pár mesiacmi pozeral na stránkach sonyericsson informácie o Elme, bolo tam písané aj o odolnosti voèi postriekaniu vodou, teraz to tam u¾ nie je uvedené. Ako je to teda s tou vodeodolnos»ou? Nemám v úmysle s tým foti» pod vodou, ale napríklad èi vydr¾í ak ho budem dr¾a» v ruke a bude naò pr¹a».


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: obluda zelená 05. Duben 2010, 19:44
Je pravda, ¾e u¾ to tam není. Je to jen v té flashové prezentaci. Podle to vypadá na nìjaký dé¹», postøíkání vodou, tak¾e pokud nebude prùtr¾ mraèen nebo hodnì hustý dé¹», tak by mìl být v pohodì.

EDIT: U Hazela je psáno proti støíkající vodì, tak¾e pokud to u Elmu fakt nezru¹ili, tak by to mìlo být taky tak.


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: C510 05. Duben 2010, 19:54
Orange ho u¾ má v ponuke a jednou z vlastností je aj: odolný voèi prachu a striekajúcej vode  ;)

edit 12. 4. 2010:  Po diskusii s èeským e-shopom som zistil, ¾e SE má chybu v tlaèovej správe. Telefón teda nie je odolný voèi prachu ani vode. >:(

btw: preèo si myslíte, ¾e to SE robí?....aby si nahnal zákazníkov, oni si kúpili telefón a potom zistia, ¾e vlastne nemá to èo mal ma»?....  >:( >:( >:(

Som zvedavý èo bude robi» potom, keï niekto podá reklamáciu. Klamstvo samé klamstvo. Tak ako mala ma» C510 tvrdený displej... >:(


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: M.Èermák 05. Duben 2010, 21:32
pokud to nikdo neprolomí, tak hloupý SE-èka ztratí svojí nej výhodu.
to je jisty ze uz je to prolomeny.ten kdo to programoval tak se do toho dostane a driv nebo pozdeji se to dostane ven.


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: v6ak 06. Duben 2010, 06:32
No VF live jsem ji¾ dlouho nepou¾íval, tak¾e i to je mo¾né.

K CID 80: Na druhou stranu je to stále jen èíslo, nìjaké oznaèení. I nìjakou úplnou prkotinu mohli oznaèit tøeba CID 128. Tak snad to nebude tak stra¹ný.


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: Fíla SE 06. Duben 2010, 18:21
Test fotoaparátu

Poøídil jsem nìkolik fotografií, z nich¾ jsem vybral 3 nejzdaøilej¹í. Snímky byly vyfoceny na automatiku a jsou bez dodateèných úprav.

Ka¹na (http://galerie.mobilmania.cz/showphoto.php?photo=49684)
Kostel sv. Ducha (http://galerie.mobilmania.cz/showphoto.php?photo=49625)
Telefonní budky (http://galerie.mobilmania.cz/showphoto.php?photo=49649)


Test fotoaparátu II - interiér

Fotografie byla poøízena v místnosti bez zapnutého osvìtlení. Scéna snímána ze vzdálenosti cca 1m a s pou¾itím diody.

zobrazit fotografii (http://www.filda.cz/mm/mm055.jpg)


Test nahrávání videa

Formát MP4, rozli¹ení VGA, délka 31 sekund. Video lze pøehrát napø. v KMPlayeru (http://www.slunecnice.cz/sw/the-kmplayer/stahnout/).

stáhnout video (http://www.filda.cz/mm/sw/elm_video1.rar)


Test nahrávání videa II - zoomování

Zoomoval jsem pøidr¾ením tlaèítka pro regulaci hlasitosti, pøesto v¹ak není plynulé, jak mù¾ete vidìt na následujícím videu.

stáhnout video (http://www.filda.cz/mm/sw/elm_video2.rar)


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: chlupi 19. Duben 2010, 14:46
Dneska sem si ho poøídil a mám pár dotazù a poznatkù  8)

1) Jaký typ pamì»ových karet lze pou¾ít? V návodu je microSD, je mozne i microSDHC?? (http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=65201)
2) je mo¾né pou¾ívat aplikace jako GoogleMaps, Facebook,... s Wi-Fi nebo je tøeba datové pøipojení od operátora?? co sem zkou¹el tak to vypadá ¾e je tøeba datový úèet od operátora, wifi na to nastavit nikde nejde.  :(
3) v balení nebyl datový kabel.. :-\.. aspoò v mým. Je¹tì ze má sestra 2  ;D
4) pøi focení je nìkolik stupnice rozli¹ení: 5mpx, 3mpx, 1mpx, VGA (640x480). Zoomovat jde jen u 640x480

To sou veci co me zatim trochu trápí. ::)

Jinak spokojenost. :D Klávesnice supr, ovládání svi¾ný. Krásný zaoblený tìlíèko, materiály pøíjemný. Zatim ho zkou¹ím, nebylo na to zatim dost èasu. Pozdìji sem pøidám dal¹í zku¹enosti, pøípadnì fotky a videa.

wi-fi funguje fajn, jen co sem zkou¹el ve ¹kole je tøeba být vcelku blízko zdroje. V uèebnách naprosto v poøádku, venku v areálu u¾ to bylo hor¹í. Nevim ale urcite ze nejsou pokryte jen vnitrky budov....
Jeliko¾ google maps a wisepilot potrebuje net tak nemuzu poreferovat. Aplikace Stopaø furt vyhledávala satelity a nic ani po skoro 10minutách. Uvidíme co vykutím a¾ se dostanu domu.
Pokud nemáte pøedplacený datový balíèek, hned po spu¹tìní telefonu sma¾te profily na pøipojení. Jinak i pøi zkou¹ení googlempas se automaticky zaène pøipojovat a ¾rát data...  :D

Telefon mì moc tì¹í a doufám ¾e se nìjaký problémy vyøe¹í. Negativa, na který jsem pøi¹el jsem vypsal nahoøe. Kladù je dost, ale podrobnìjc na to pozdìji.   :)
Máte-li nìjaké dotazy, pokusím se zodpovìdìt. ;)


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: v6ak 19. Duben 2010, 14:58
No ten zoom beztak funguje jen tak, ¾e to snímá plné rozli¹ení a pak oøezává a zmìn¹uje. Tak¾e u plného rozli¹ení to nemá smysl. A oøezat by to mìlo jít i zpìtnì pøi prohlí¾ení (prakticky nezávisle na rozli¹ení) pomocí zoomu a volby Save. Aspoò relativnì stará G502 to tak umí.


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: chlupi 19. Duben 2010, 15:42
Zoom:
To priblizovani, vyrez a ulozeni funguje. Ulozi se jako novy obrazek  ;)

EDIT: diky 7654321 :)


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: v6ak 19. Duben 2010, 15:49
Jo, pøesnì tak. Obvykle je nejlep¹í sejmout toho co nejvíc a upravovat a¾ potom. Jediná nevýhoda by byla pøi nerovnomìrném osvìtlení (nevhodná optimalizace).


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: 7654321 19. Duben 2010, 17:37
karta je mikro SDHC.já mám 8gb a naprosto v poøádku.


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: Tiper 21. Duben 2010, 15:05
Mohli byste nìkdo natoèit i (tøeba v prohlí¾eèi Opera) internet u Elma na video abych mohl vydìt jak je rychlej.
Díky :)


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: meth 21. Duben 2010, 15:52
chci se zeptat jak se pozna jesli jedes pres wi-fi net nebo pres operatora..


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: VaRo 21. Duben 2010, 15:59
Mohli byste nìkdo natoèit i (tøeba v prohlí¾eèi Opera) internet u Elma na video abych mohl vydìt jak je rychlej.
Díky :)

Vydìt s tvrdym "y" to je ¾rádlo!!! Sorry za OT, ale to jsem snad je¹tì nevidìl...


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: bubakkaja 21. Duben 2010, 19:06
Jak je na tom reproduktor?Mel jsem predtim w995 a neslo to skoro slyset.Tak treba srovnani s tim.Nakonec jsem si nechal muj staricky g700 tam to jde slyset rozhodne lepe nez u w995.Neco ted potrebuju nez si koupim x10 mini tak se ptam.Delam jako automechanik a potrebuju slyset co mi kdo rika.Diky.


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: chlupi 21. Duben 2010, 19:46
Mohli byste nìkdo natoèit i (tøeba v prohlí¾eèi Opera) internet u Elma na video abych mohl vydìt jak je rychlej.
Díky :)
bohu¾el nemám jak natoèit, ale opera bìha pìknì svi¾nì i klasický stránky se naèítaj vcelku rychle (WiFi).

chci se zeptat jak se pozna jesli jedes pres wi-fi net nebo pres operatora..
Wifi je zobrazeny jako zelenej ctverecek a v nem antenka :) Pres operatora myslim ze obrazek zemekoule. Nevim jiste omylem sem spustil google maps a naskocilo GPRS a stahly se nejaky data.. to zas bude penez... :(

Konecne se mi podarilo zprovoznit Offline GPS s mapama od Googlu, akorat si budu muset koupit pamì»ovku. ÈR zoom 0-15 má 1GB , 16-22 je pak u¾ hor¹í :D

Chtìl sem mobil vyfotit ale teï ve tmì i za svìtla v pokoji je to naprd. Udìlám fotky jeho i pomocí nìj nìkdy za sluníèka a¾ bude èas :)


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: meth 23. Duben 2010, 16:10
jdou nak pridat aplikace do widget ?..


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: v6ak 24. Duben 2010, 14:50
Pøedev¹ím by mì zajímalo co jsou ty widgety pøesnì zaè a jaký je rozdíl mezi nimi a mezi Java tapetou.


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: meth 24. Duben 2010, 19:15
hodte sem naky navod jak na flash menu..diky


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: Joza 24. Duben 2010, 19:21
Zatím nijak, CID u modelu Elm je zatím neprolomený....


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: 321654 24. Duben 2010, 19:27
otazka casu nez na to русский kluci prijdou


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: meth 25. Duben 2010, 17:17
jak prehraju mp4 (video) ...prehrava se mi jen zvuk


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: 321654 25. Duben 2010, 17:50
spatne zkonverzovano


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: meth 25. Duben 2010, 18:21
spatne zkonverzovano
a jde s tim neco delat ?..


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: Sasakr 25. Duben 2010, 21:54
Má¹ blbej obrazovej kodek, pou¾ij 3gp kodek na obraz a pùjde to.


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: Rado_MY 27. Duben 2010, 21:54
Ohµadne Elmu by ma zaujímalo, aké robí fotky, napríklad v porovnaní s K750 a C902 (môj predchádzajúci a súèasný).
Chcem kúpi» nový, pozerám fóra, hlavu mám z toho ako melón, myslel som ¾e Xperia X10 mini bude super, ALE andoridový telefón sa dá pou¾i» ako 3G modem len s veµkou námahou. S60 a WM6 zase sú staré, Iphone je pre mòa veµký, neviem ako vám, ale mne sa proste platforma A200 páèi ;) Ide mi tam gmail, google maps, trekbuddy, opera mini, nimbuzz, chystám sa skúsi» wetravel.


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: dracek116 30. Duben 2010, 16:32
Ahoj chtìl bych se zeptat jestli víte ¾e u¾ nìkdo prolomil a200 v elmu nebo hazlu atd.. nebo to jde zatim jen pøez Wotan...?


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: obluda zelená 30. Duben 2010, 21:11
Rado_MY: Tady má¹ nìjaké to foto z Elmu: http://forum.mobilmania.cz/viewtopic.php?p=7333636#p7333636


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: meth 01. Kvten 2010, 19:07
chci se zeptat co znamena to H jak je nahore u signalu kdyz treba po pul hodine rozsvitim display..tak tam je vetsinou..


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: Joza 01. Kvten 2010, 19:15
HSDPA (jsi v místì s pokrytím touto technologií), viz návod :)


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: MarioTex 02. Kvten 2010, 11:05
Na¹el jsem pod zadním krytem nahoøe vedle slotu na pamì»ovku otvor s nìjakym asi gumovym koleèkem a kovovym plí¹kem. Podle návodu je nìkde v tìchle místech anténa od GPS, tak¾e mì napadlo jestli by to nemohlo bejt nìco jako externí anténa. Nevíte nìkdo co to je?


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: obluda zelená 02. Kvten 2010, 16:55
Podle tvého popisu bych øekl, ¾e bude.


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: Sasakr 02. Kvten 2010, 18:27
Jak mù¾e být v telefonu externí anténa?


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: obluda zelená 02. Kvten 2010, 19:07
Samozøejmì, ¾e ne externí anténa, ale konektor. MarioText snad také nemyslel externí anténu.


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: MarioTex 02. Kvten 2010, 19:28
samozøejmì ¾e jsem myslel konektor pro externí anténu :-)


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: thimlicek 03. Kvten 2010, 20:01
Nevite co znamena to male G nad signalem?  Vedle signalu je H  ale nad nim porad G a stahovani odpovida GPRS.


Nzev: Písmenka pri ikone signálu
Autor: C510 03. Kvten 2010, 20:16
Tak e¹te raz:
G = je k dispozícii GPRS
E = je k dispozícii EDGE
H = je k dispozícii HSPA (download i upload - HSDPA i HSUPA)
Dúfam, ¾e po tomto to u¾ bude ka¾dému jasné  ::)


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: v6ak 04. Kvten 2010, 06:18
G nad signálem je celkem bezpøedmìtné, kdy¾ má¹ H. Ano, je to trochu matoucí.


Nzev: Re: Písmenka pri ikone signálu
Autor: Sasakr 04. Kvten 2010, 09:32
Tak e¹te raz:
G = je k dispozícii GPRS
E = je k dispozícii EDGE
H = je k dispozícii HSPA (download i upload - HSDPA i HSUPA)
Dúfam, ¾e po tomto to u¾ bude ka¾dému jasné  ::)
No a je¹tì je ikonka 3G, èili UMTS bez nadstavby.


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: meth 05. Kvten 2010, 17:01
jde prehodit to tlacitko jak je pod nim hledat... ?nebo kontakty?...a jdou pridat aplikace do widget ?..


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: Fíla SE 06. Kvten 2010, 19:45
Zmìnit funkci pro tlaèítka "Hledat" a "Kontakty" není mo¾né, stejnì tak nelze pøidat dal¹í widgety. Mo¾ná v budoucnu ano, a¾ dojde k prolomení CID80, který Elm obsahuje.


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: Aiden 24. Kvten 2010, 21:37
Zdravím, uva¾uju o ELMu, moje k550 u¾ má nìco za sebou a nejsem zrovna synáèek bohatých rodièù .. jaká je kvalita fotek (barevnost/ostrost)? rozli¹ení videa? citlivost wifi? celková rychlost telefonu? prý je nìjaký problém s pøehráváním videí z Youtube v kombnaci s wifinkou..klady povìt¹inou vím, spí¹ jaké jsou neduhy?


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: obluda zelená 25. Kvten 2010, 14:03
Podle recenze na GSMArena.com je citlivost WiFi spí¹ nízká. Video má VGA. NA nìj a fotky se mù¾e¹ podívat v recenzích na internetu. Rychlost je v pohodì.


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: v6ak 25. Kvten 2010, 17:49
WiFi+Youtube bývá problém, ale asi to nebude specifická vlastnost Elmu. Tady se to také ji¾ øe¹ilo. Pokud jde o domácí WiFi, pomù¾e AFAIK správná konfigurace.


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: Aiden 26. Kvten 2010, 14:04
Tak sem koukal na tu GSMArena a vypadá ¾e tam problém s tím Youtube nemìli, nemù¾e to být tím ¾e jsme v ÈR? Nìjaká omezení, nebo tak..


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: Aiden 07. erven 2010, 14:26
jen tak pro zajimavost, nevíte nìkdo jaký má Elm/Hazel procák? Na nìkterých serverech je uvedeno jen 200MHz, co¾ mi nepøíjde moc


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: M.Èermák 07. erven 2010, 14:56
je to dostatecne.


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: Sasakr 07. erven 2010, 20:28
No jo, to mi pøipomnìlo, testoval na tom nìkdo FPC Bench? Já jen, ¾e herní výkon se od dob K800 nehnul, nebo alespoò si to myslím. Byl bych rád, kdyby mì nìkdo vyvedl z omylu. Poøád zapnuté zvuky znamenají tak drastický pokles výkonu?


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: v6ak 07. erven 2010, 20:41
Myslím, ¾e se zvuky je to lep¹í u¾ s novìj¹ím FW W995 a C905.


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: Joza 21. erven 2010, 04:53
Poèínaje dne¹kem si mù¾ete pøeèíst srovnání modelù Elm a Hazel. Oba toho mají spoustu spoleèného a pøece je ka¾dý v detailech jiný

http://semania.cz/bratri-v-boji-je-lepsi-elm-nebo-hazel.html

(http://galerie.semania.com/galerie/uzivatel/34%7E40.JPG)


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: steeenly 22. erven 2010, 17:39
mám dotaz jde Elmem fotit i potvrzovací støedovou klávesou místo spou¹tì fo»áku?


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: C510 22. erven 2010, 19:17
Áno, je to mo¾né.


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: PavelH2 22. erven 2010, 21:32
Zdravím, uva¾uju o ELMu, moje k550 u¾ má nìco za sebou a nejsem zrovna synáèek bohatých rodièù .. jaká je kvalita fotek (barevnost/ostrost)? rozli¹ení videa? citlivost wifi? celková rychlost telefonu? prý je nìjaký problém s pøehráváním videí z Youtube v kombnaci s wifinkou..klady povìt¹inou vím, spí¹ jaké jsou neduhy?

Fotky jsou pìkné, video je v rozli¹ení VGA a celkem ujde (rozhodnì je to pokrok oproti tomu, na co jsme u Sony Ericssonu zvyklí). Citlivost WiFi je podle recenzí nízká. Podle mých zku¹eností tomu tak ale vùbec není. Pøipojil jsem se napøíklad na veøejnou WiFi sít v restauraci z venku z protìj¹í strany silnice. To pova¾uji za velký úspìch. S citlivostí WiFi prostì nemám problém. Docela ale zlobí ukazatel síly signálu WiFi, mo¾ná to bylo dùvodem té negativní recenze. S videi z YouTube je velký problém! Hledat videa je mo¾né i pøes WiFi, jakmile ale dojde k pøehrávání, telefon se zaène pøipojovat k EDGE/3G. Pokud to je zakázané, tak nepøehraje nic  >:( Prostì nechápu, nìkdo asi nepøemý¹lel. Jinak jsem s telefonem spokojený, rychlost je slu¹ná, klávesnice je naprosto dokonalá. Jediným vìt¹ím neduhem je GPS, která je mnohem hor¹í, ne¾ v pøedchozích modelech.


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: v6ak 23. erven 2010, 07:08
Za YouTube bude asi spí¹e technické omezení, proto¾e pøes WiFi to vìt¹inou nejede.


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: PavelH2 23. erven 2010, 18:55
Za YouTube bude asi spí¹e technické omezení, proto¾e pøes WiFi to vìt¹inou nejede.

Myslím, ¾e to nebude technické omezení, vzhledem k tomu, ¾e YouTube sleduji bez problému pøes WiFi na notebooku :-) Podle mì se jednalo jen o ¹patné uva¾ování lidí, kteøí tu aplikaci psali. Zøejmì chtìli u¾ivatele u¹etøit èekání a stahovat video pøes 3G. Bohu¾el jim nedo¹lo, ¾e v nìkterých státech pokrytí 3G je chabé a ¾e se pou¾ije EDGE v lep¹ím pøípadì a GPRS v tom hor¹ím. Ceník èeských operátorù také autoøi urèitì nevidìli. Jinak by je taková pitomost jistì ani nenapadla. Doufejme, ¾e si bude stì¾ovat dostateèný poèet lidí a ¾e se tak tøeba situace s novým firmware zlep¹í.


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: v6ak 24. erven 2010, 06:19
No bacha na to, ten flash pou¾ívá asi streamování pøes http, co¾ pøes WiFi bez problémù projde. Mobilní verze ale pou¾ívá RTSPP (pokud jsem to nezkomolil a pokud se to nezmìnilo) a ten patrnì potøebuje, aby klient byl viditelný z internetu, na co¾ by WiFi potøebovala port forwarding, co¾ bì¾ná WiFi nastaveno nemá. Mù¾e to být je¹tì nastaveno na domácí WiFi. Problém je v tom, ¾e WiFi obvykle vystupuje na internet jako jedna IP, ale umo¾òuje pøipojení více zaøízení, tak¾e neví, na které z nich má po¾adavky z internetu smìøovat.
Ano, návrh RTSPP mi pøijde tro¹ku zvlá¹tní, ale je to tak. Kdy¾ jsem zkou¹el mobilní verzi na poèítaèi pomocí mplayeru, firewall se ptal na pøíchozí spojení.


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: BigKarel2 09. ervenec 2010, 14:18
Ahoj, tak jsem se rozhodl ¾e si poøídím tento telefon namísto dosluhující k750i a te» øe¹ím jakou pamì»ovou kartu co se rychlosti týèe....Ale mám dotaz, poznám na rychlosti telefonu rozdíl mezi kartou co má velikost 8 nebo 16Gb a rychlost CLASS 2,4,6...10? Nebo ne?


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: BigKarel2 10. ervenec 2010, 20:44
Vyøe¹eno...... Dík za odpovìdi  :-\ :D :) :)


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: Kubiak 10. ervenec 2010, 20:50
rozmyslam nad kupu tohto telefonu .. moja w980 je death .. tak dufam ze nebudem lutovat  :-[


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: BigKarel2 16. ervenec 2010, 14:18
Snad né.... ;) :)


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: carreaum 28. ervenec 2010, 16:08
Chtìl poprosit o radu, mám novì Hazel a chtìl bych udìlat screenshot displeje, existuje nìjaká java aplikace ? Nebo jiná mo¾nost ?

Dìkuji


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: Sasakr 28. ervenec 2010, 19:03
http://forum.semania.cz/index.php?topic=19546.0


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: FILIP007 04. Srpen 2010, 18:25
Zdarec,
Mám problém. Nejede mi facebook widget, u¾ mám druhý telefon (výmìna) a poøad nejede. Jsem u vodafone a internet mam nastaven dobøe(apn internet), pøihlásím se a nezobrazí se nic, ani jmeno, ani pøíspìvky, nemáte nìkdo s tím nìjakou zku¹enost ?


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: Atony 05. Srpen 2010, 16:45
Zkou¹el jsi dát mo¾nosti/obnovit?


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: FILIP007 06. Srpen 2010, 11:43
tím to není, nezobrazí se ani kontakty, zpravy ani fotky


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: Perrund 09. Srpen 2010, 16:10
Ja by som sa chcel opýta», ako sa v Elme mení hlasitos» napr. pri poèúvaní hudby cez slúchadlá. Z w580 a aj K610i som zvyknutý na tlaèidlá +/-, ktorými sa dá meni» hlasitos» a preskakova» medzi pesnièkami. Na fotkách Elmu alebo Hazelu vidím len spú¹» fotoaparátu, tak¾e ako je to u nich? Vïaka.


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: verbatim 09. Srpen 2010, 16:58
Jsi si tím opravdu jistý?  ;D

ELM

(http://a.imageshack.us/img265/2140/elms.jpg)


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: FILIP007 09. Srpen 2010, 16:59
na pravém boku, nahoøe


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: Perrund 09. Srpen 2010, 20:45
Jsi si tím opravdu jistý?  ;D

LOL. Asi som slepý.   ;D

Vïaka za foto.


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: bohusk 11. Srpen 2010, 23:16
Mam len taku poznamku. Vsimol som si, ze elm foti fotky s orientaciou podla polohy mobilu. Tzn, ze ked ho drzim vodorovne, spravi vodorovnu fotku, a ked ho drzim zvislo, zvislu. Lenze ked tu zvislu fotku presuniem do pocitaca, tak je vodorovna a otocena o 90stupnov. Takto to zobrazuje Vista. Ale v Photoshope ju zobrazi spravne zvislo. Preto si myslim, ze on robi (koduje do jpg) tie fotky tak isto, len ked je zvislo, tak niekam do hlavicky prida informaciu o otoceni fotky. Chcel som tym povedat to, ze je to sice dobra vec, ale okrem Photoshopu nepoznam iny program, ktory by s tou informaciou vedel robit, a preto ak chcem niekomu poslat mailom zvislu fotku, aj tak ju vo windowse musil otacat, aby ju nemal v maily otocenu. Privital by som, keby v novom firmware uz to bolo urobene tak, aby podla polohy ukladal cele obrazky a nie len tu informaciu jak je otoceny.


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: meth 14. Srpen 2010, 09:57
uz ste ho nekdo rozebiral?


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: C510 14. Srpen 2010, 23:20
Zaujímala by ma jedna vec ohµadom výdr¾e batérie Elmu v sieti typu GSM a typu UMTS. V minulosti som bol zvyknutý na to, ¾e akonáhle mal telefón zapnutú 3G - UMTS sie», vybil sa omnoho rýchlej¹ie. V ¹pecifikáciach Elmu je v¹ak napísané ¾e v 3G sieti vydr¾í o 16 hodín pohotovosti viac ako v sieti GSM. Je to vôbec mo¾né alebo je to len chyba v ¹pecifikáciach?


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: v6ak 15. Srpen 2010, 12:21
Mo¾né je kdeco, mo¾ná dìlali nìjakou energetickou optimalizaci. Èasto nejstar¹í implementace je taková, aby prostì fungovala, a a¾ pozdìji se upravuje tak, aby fungovala co nejefektivnìji. Anebo, v nìkterých pøípadech, se zjistí, ¾e optimalizace není tøeba a je mo¾né peníze investovat jinam.
EDIT: malá editace


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: Cheetah0071 15. Srpen 2010, 16:28
Tenhle telefon mám dva dny.Designovìw se mi stra¹nì líbí je to prostì fe¹ák,dílenské zpracování výborné jen zadní kryt baterie zaèal v zámcích pøi psaní SMS tro¹ku pocvakávat...vyøe¹ila to ale vizitka pod ním.

Telefon jsem kupoval u èeského VF a byl v nìm FW. R7BA076 který jsem posléze updatoval pøes SEUS na aktuální/nejnovìjèí R7CA061.
Telefon se mi zdá (v tématu zde je to také) je¹tì rychlej¹í a pøedev¹ím vstup do hlavního menu je pøímo bleskový. 
Bohu¾el ale i on má své mouchy které sovisí s pou¾tou platformou A200 kde výrobce nepochopitelnì zakázal/oèesal nìkteré funkce na které jsem byl u SE léta zvyklý.

1.Velké hodiny na hlavní obrazovce-V el. návodu se pí¹e jak je nastavit ale pod tím je poznámka ¾e tato funkce nemusí být na nìkterých trzích dostupná.Podle jednoho u¾ivatele na MM fóru má západoevropský FW a tam to je...

2.Nelze nijak nastavit/zmìnit Widgety které lze zobrazi/skrýt po stisknutí klávesy nahoru (a ani ta nejde ve zkratkách editovat stejnì jako kontextové kávesy)
   Výrobce nechápe ¾e ne ka¾dý je s základní nabídkou Kalendáø,facebook,Twiter a dal¹í spokojen...já je tøeba nepou¾ívám a radìji bych uvítal budík,kalkulaèku èi widget poèasí...

3.Zùstaává mi záhadou proè u¾ v menu zábava nebo jak se jmenuje není aplikace Dálkové ovládání!!!! a také jednoduchý hudební MIDI skladatel.
Ohlednì dálky pøes BT byla to vì která mì na SE v¾dycky fascinovala......ovládat bezdrátovì my¹ na PC,prezentace,mediaplayer nebo známé BT Autíèko...proè to proboha najednou zabili? Nedávno se vyhrabali z èervených èísel....to si chtìjí fanou¹ky tolik nas.. aby si nic nekupovali a spadli zpìt do tìch obávaných èervených?


Zkou¹el jsem do telefonu poslat rùzné HID profily ale hlásí se jako neznámý soubor,nejdou otevøít jen odeslat....není mo¾nost tu aplikaci nìjak dohrát ve formì JAVA nebo vyextrahováním z jiného founu na A200 tøeba SE G502 nezkou¹el to nkdo? moc bych ji chtìl...


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: v6ak 15. Srpen 2010, 16:55
Nìco mi øíká, ¾e na G502 a jiných to není jako Java aplikace. A, myslím, nevidìl jsem to v /tpa/pdh/0004.


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: Cheetah0071 15. Srpen 2010, 17:10
No bude to nìjak natvrdo e founu právì proto by mì zajímalo zda to jde z nìkterého FW vyextrahovat a pak nìjak do Elm nahrát...nechápu proè to tam SE nedali a jestli to má souvislost s ekologií tak probohs jakou? Kolik mù¾e ¾rát BT oproti 3G èi dokonce Wi-Fi....pøijde mi to postavené na palici.Dálkové ovládání je funkce která se mi na SE str¹nì líbila a pou¾íval jsem ji od doby T630 pøes K700 èi naposldy K770i nebo G502 a teï mám smùlu...


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: v6ak 15. Srpen 2010, 18:09
No jako jde... Asi by to ¹lo, kdyby nìkdo ve firmware to na¹el a portoval. Ale, vzhledem k tomu, ¾e mám o takové práci aspoò tro¹ku pøedstavu, o nìèem takovém celkem pochybuji, alespoò v brzké dobì. Ten main bude asi celkem monolit a výrobce asi dobøe ví proè.


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: M.Èermák 15. Srpen 2010, 23:20
pouzivalo to minimum lidi,jestli muzu pomoct tak existuje na pc prehravac aimp,na jejich strankach je aplikace na ovladani.s tim 3g je to tak kdyz jedes jenom pres 3g,ne soucasne s gsm.pohotovost je delsi nez u gsm ale pri prenosu dat se vydrz dostane niz nez u gsm.


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: Cheetah0071 16. Srpen 2010, 20:56
Díky zkusil jsem tohttp://www.aimp2.us/aimpl.php ale èást nahrávající se do PC je bohu¾el HID a ty mùj SE vùbec nezná navíc bojím je¹tì se ¾e profil HID nepodporuje BT jako takové....vyzkou¹el jsem X free java bt controlerù a nic...nedoká¾í se spojit s protistranou na PC viz. zde: http://forum.semania.cz/index.php?topic=26624.0

EDIT:
DIvné ale je ¾e na stránce podpory VECTIR http://www.vectir.com/support/bluetooth-remote-control-mobile-phones/sony-ericsson/ který jsem zkou¹el se pí¹e ¾e to na ELMu jde...zkusím je¹tì experimentovat a pou¾ít originální ovladaèe od MSi k mému NT Dongle....ty ve Win7 jsou asi trochu oèesané a nemusí umìt v¹e.


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: peterss 17. Srpen 2010, 00:12
proc to resis ve dvou vlaknech ? nestaci jedno ?


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: thimlicek 18. Srpen 2010, 22:22
S tou baterkou u 3G to neni tak uplne pravda. Zkousel jsem uz nekolik krat vupnout ale jednou to vydrzelo dele nekdy zase ne. Nakonec jsem zjistil ze problem byl v tematku co jsem pouzival. Jak jsem dal origo a vypnul animaci na pozadi tak vklidu telefonuji 6 dnu. V opacnem pripade max  dva a pul


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: v6ak 19. Srpen 2010, 11:15
To je zajímavé, kolik toho udìlá motiv vzhledu. Byl ten pøedchozí nìjaký více animovaný, popø. flashový?
Pøedpokládám, ¾e moje jednoduché téma asi moc ¾rát nebude.
©koda, ¾e nemám k dispozici mìøiè spotøeby.


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: Apocalypsa 20. jen 2010, 04:22
Ahoj

Mam u¾ nìjaký èas tenhle telefon a tak jsem si chtìl trochu postì¾ovat, pochválit a zeptat se kolem nìj.
Jediné telefony, které jsem doposud mìl tak T610 -> K750 -> K550 a poté Elm. S tím teda docela pøi¹la zmìna na vìci na které jsem byl zvyknutý skoro jak kdybych mìl telefon od jiného výrobce. Sice samé drobnosti, mo¾ná nìkteré jdou i tunningem odstranit, ale ve výsledku kazí radost z telefonu.

(-)
- První drobnost napøíklad u fo»áku, kdy jsem byl zvyknutý z pøedchozích dvou telefonù v noci svítit jen odta¾ením krytky(aktivace fo»áku) a zmáèknutí hvìzdièky. U Elmu mam mo¾nosti takové, ¾e odemknout klávesnici, zmáèknout hudební tlaèítko, dr¾et spou¹», nebo pøeu multitask tlaèítko zvolit baterku, pøípadnì s ní muset mít zabraný jeden ze ètyø smìrù pro rychlé spu¹tìní.
- Jako dal¹í, tak u radia mi velmi chybí, kdy¾ dlouze podr¾im +/- pøepnutí na dal¹í/pøechozí stanici. Nejsem si jistý jestli to funguje aspoò u pøehrávaèe.
- Potom u¾ trochu dùle¾itìj¹í vìc - v kontaktech mi jde u jména dát max 12 znakù. Co¾ je pak absolutnì nemo¾né napsat jméno i s pøijmením.
- U psaní sms mi zpoèátku vadila zmìna pøeøazení tlaèítka pro mezeru, ale teï u¾ jsem si zvykl, ¾e témìø nevim, kde byla pøedtím.
- Nemo¾nost nastavit velké hodiny

(+) A jako ty kladnìj¹í stránky telefonu, které funkce se mi naopak líbí oproti pøedchozímu modelu líbí, tak:
+ U sms øazení sms ve stylu "konvezrace", kdy roztøídí podle èísla odeslané/pøijaté a umo¾òuje i rychlé "chatování"

Hm teda krom tìch jasných rozdílù, které nemá cenu vyjmenovávat jako gps, wifi, tak mne u¾ nic nenapadá :X

Celkovì je to výborný telefon a obecné chyby nìjak nemá, spí¹ já mam problém s vìcma na které u¾ jsem byl moc zvyknutý z pøedchozích modelù :) Co by mne rozhodnì zajímalo jestli tyhle zmìny jsou spí¹e spojené s Elmem nebo A200 platformou.


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: Ganimed 20. jen 2010, 04:55
nabidka-nastaveni-displej-velikost hodin-velke
Toto nastaveni tam nema¹ ?

K tem kontaktum zkopiruj si kontakty ze sim do pameti pristroje a pouzivej jen kontakty v pameti pristroje. Ja jsem nikdy s napsanim jmena nemel problem 62 znaku na jmeno je dost


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: v6ak 20. jen 2010, 11:42
Nemá¹ ty kontakty na SIM? To by tak zhruba odpovídalo tìm dvanácti znakùm.


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: Tommy Ericsson 17. Listopad 2010, 17:44
Jaký má tento telefon navigaèní software ? Je placený? Jaký tam lze nahrát? Dìkuji.


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: SE_HELP 18. Listopad 2010, 18:02
Offline mô¾e¹ pou¾íva» Trekbuddy, ale to nieje plnohodnotná navigácia. Online vie¹ pou¾íva» GoogleMaps.


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: Momo 18. Listopad 2010, 18:57
Chcem sa opýta»: pou¾ívate niekto ten obal látkový v kt. bol Elm vlo¾ený v krabici? Alebo máte ten obal len v krabici? Lebo ma tak napadlo, ¾e ho zaènem pou¾íva» aby sa do konektoru nedostala ¹pina len neviem èi to nie je zvlá¹tne taký obal nosi» a èi ma to bude bavi» :D


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: Joza 07. Prosinec 2010, 10:37
IMHO ten obal vùbec není urèený k tomu, aby se v nìm telefon pøená¹el... To u¾ je lep¹í nìjaká jednoduchá kapsièka


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: Momo 07. Prosinec 2010, 16:14
 ;D èo u¾ ja ho v tom nosím :D chcem aby sa do toho postihnutého konektoru dostalo èo najmenej ¹piny a aj ochránenie ¹o¹ovky fo»áku :)


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: hurkar 09. Prosinec 2010, 08:45
Potreboval by som pomôc» s in¹taláciou Opery do ELMU mám in¹talaèky aj 4.2 aj v5beta no pri in¹talácii mi zahlási chybu pri spojení na internet. Pritom na internet sa viem dosta» z menu cez Orange world (cez sie» GPRS/3G nie wifi) telefón mám z Orange.sk firmvér je 1231-1917 R7CA061 100619. Som zákazníkom T-Mo. Konfiguraèné správy pre spojenie som si poslal zo stránky T-Mo. Prehliada» interner viem no zvykol som si na operu a chcem ju ma» aj v Elme. Doteraz pou¾ívam SE G502 taktie¾ od Orange a som s ním spokojný. Elm ma dostal kôli WiFi a GPS.

Èo mi poradíte? Ïakujem za rady


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: v6ak 09. Prosinec 2010, 11:24
Internet/WAP?

Internet je správnì, WAP je nìkdy problém.


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: hurkar 09. Prosinec 2010, 12:17
Internet/WAP?

Internet je správnì, WAP je nìkdy problém.

áno internet cez GSM sie»


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: v6ak 09. Prosinec 2010, 12:18
A pou¾itá APN v nastavení? (Porovnej s G502.)


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: hurkar 09. Prosinec 2010, 12:39
podµa neho som to nastavoval, a nakoniec som si dal posla» konfiguraèné SMS od T-Mo. musím e¹te pozrie» nastavenia pripojenia


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: v6ak 09. Prosinec 2010, 12:40
Hmm. Ale není to jen otázka pøítomných úètù, ale i toho, kde je který pou¾it. Má¹ pro aplikace (popø. pro konkrétnì Operu Mini) správné pøipojení?


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: hurkar 09. Prosinec 2010, 12:44
no práve, mam tam konfiguráciu pre wap od T-Mo a vlastnú pre internet ktorú som vytvoril pod»a G502. za chvíµu idem von a skúsim nejakú WiFi


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: hurkar 09. Prosinec 2010, 12:46
orange profily som vymazal


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: v6ak 09. Prosinec 2010, 12:47
WAP - rad¹i nepou¾ívej, dnes je to pøe¾itek.

Zkus v aplikacích u Opery mini (tu nech vypnutou) stisknout nìco jako Dal¹í -> Internet -> Jiné -> vyber internetové pøipojení.

Pokud je Orange-Elm branding takový jako u T-G502, bude nìco takového nutnost asi u ka¾dé aplikace na internet. Potom to mù¾e¹ zjednodu¹it na Dal¹í -> Internet -> Výchozí.


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: hurkar 10. Prosinec 2010, 09:00
WAP - rad¹i nepou¾ívej, dnes je to pøe¾itek.

Zkus v aplikacích u Opery ... vyber internetové pøipojení.

Pokud je Orange-Elm ... Internet -> Výchozí.

Presne tak, zmiatol ma profil pripojenia od T-Mo ktorý je pre wap pripojenie. Operu som nain¹taloval pri WiFi pripojení, vytvotil profil pripojenia pre internet u¾ je v¹etko OK.

Teraz zháòam nejaký soft pre GPS pre ofline mapy. TrekBuddy... V telefóne je predin¹talovaný Tracker u¾ som sa s ním aj troch hral. Zaznamenal mi prejdenú trasu. Je ju mo¾né prezrie» v PC? Alebo previes» do Google máp, alebo Google Earth? Strahol som si aj vlkgps. Skú¹am èo by mi najviac vyhovovalo na záznam pe¹ej alebo cykloturistiky. Niekto tu spomínal ofline mapy google nemohol by mi poradi» ako ich dosta» do mobilu?


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: umisan 13. Prosinec 2010, 22:11
Zdravím v¹echny
mám doma asi týden Elm. Na ledacos jsem si u¾ zvykl. Ale si nemù¾u absolutnì zvyknout na to ¾e se narozeniny mých kamarádù neukazují v kalendáøi (prostì to není propojeno). Já mám káma¹ù tolik ¾e si to samozøejmì nemù¾u pamatovat. Umíte mi nìkdo MOC PROSÍM poradit jak tenhle problém vyøe¹it (nový SW, jiná aplikace,...). :-\


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: hurkar 22. Prosinec 2010, 09:52
tak u¾ som si TrekBuddy nain¹taloval aj s rôznymi mapami. Vadí mi ale ¾e stále pri pripojení pou¾íva internet. V nastaveniach pre pripojenie na internet som preferoval mnou vytvorený prázdny úèet bez akých koµvek nastavení. Ako mám odstaviµ asistenciu GSM pri vyu¾ívaní GPS?


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: M.Èermák 22. Prosinec 2010, 12:42
jestli mas ve sluzbach urceni polohy nastaveni "Asist. spusteni" tak tam to muzes vypnout,jestli tam tahle polozka teda nekde je


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: C510 22. Prosinec 2010, 14:13
to hurkar: Menu -> Slu¾by polohy -> Nastavenie -> Asist. spustenie -> Nikdy


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: hurkar 26. Prosinec 2010, 22:54
Ï. u¾ to funguje.  :D


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: Joza 29. Prosinec 2010, 19:36
Zítra mi dorazí Sony Ericsson Elm, tak¾e se vynasna¾ím, aby se brzy rozjely nové návody pro telefony na platformì A200 podobným zpùsobem, jako je tomu nyní tøeba u Androidù. Doufám, ¾e toho pùjde hodnì, mám s Elmem velké plány


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: Momo 30. Prosinec 2010, 13:23
Na mojom Elme svieti klávesa èíslo 7 silnej¹ie ako v¹etky ostatné, videl som aj nejaké videá kde je to rovnaké, tak sa chcem opýta» èi aj na va¹ich Elmoch je takýto problém, alebo èi to je vadná séria alebo èo  ???


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: C510 30. Prosinec 2010, 16:06
Ja to na mojom nejako nepozorujem.....prikladam aj foto.
Co ma trapi viac je skor zosuchavanie farby z klavesnice, ktora je pogumovana alebo co - holt dan recyklovanych materialov.  ::)


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: Joza 31. Prosinec 2010, 18:15
Pou¾íváte nìkdo Far Manager se Sony Ericssonem Elm? Daøí se vám kopírovat soubory do telefonu?


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: Momo 01. Leden 2011, 13:14
A ako dlho u¾ má¹ Elma keï sa ti ¹úpe klávesnica? Môj má 2 mesiace a zatiaµ som nena¹iel niè, èo by nasvedèovalo tomu, ¾e sa mu ¹úpe farba na klávesách


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: Joza 01. Leden 2011, 21:39
Já koupil Elma pou¾itého a bez problémù, pøikládám aktuální foto. V práci ani po mnoha mìsících nemá klávesnice problémy, tak¾e spí¹e vada kusu...

(http://galerie.semania.cz/galerie/uzivatel/1%7E138.JPG)


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: Momo 02. Leden 2011, 12:37
Tak to je velmi pekné menu, to je nebrandovaný mobil?


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: Joza 02. Leden 2011, 12:59
Je to moje vlastní menu :) Návod tady brzy bude :)


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: C510 02. Leden 2011, 16:08
A ako dlho u¾ má¹ Elma keï sa ti ¹úpe klávesnica? Môj má 2 mesiace a zatiaµ som nena¹iel niè, èo by nasvedèovalo tomu, ¾e sa mu ¹úpe farba na klávesách
toho elma mam cca od aprila minuleho roka...cize 9 mesiacov. Kazdopadne na C510 je klavesnica z tvrdej umelej hmoty a nejavi ziadne znamky opotrebovania ani po 1,5 roku a elmovska sa uz lupe :( je to zle zvoleny material.

edit: pridane foto zosuchanej klavesnice

(http://galerie.semania.com/galerie/uzivatel/DSC01582_640x480.JPG)Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: Joza 03. Leden 2011, 20:45
Pokusnì jsem si zkusil upravit jedno menu pomocí ikon z XDA a nevypadá to úplnì zle, jen je to velmi netradièní :)

(http://galerie.semania.cz/galerie/uzivatel/abd.jpg)


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: Momo 04. Leden 2011, 11:39
To je fakt netradièné menu,  :D ale pí¹em kvôli inému:
Èasto sa mi stáva a aj ma to hnevá, ¾e spravím fotku o napr. 11:34, potom spravím fotku o 11:42 , potom 11:47. Podµa správnosti by to malo by» tak, ¾e na prvom mieste vo fotoalbume bude fotka,ktorú som spravil o 11:47, ale mne sa to v¹elijako tam prehodí a na prvé miesto sa dostane fotka,kt. som urobil o 11:34 a u¾ to nijako nedám spä», èím to je? Zdá sa mi, ¾e èím viac fotím, tým èastej¹ie sa mi to stáva.
A e¹te sa chcem opýta» na èo slú¾i v prieèinku Iné textový dokument SnapFish Prints, videl som tam nejaké èasy, ¾e kedy som zapol mobil a potom kopu v¹elijakých iných slov, ktorým nerozumiem.
Ïakujem


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: hurkar 05. Leden 2011, 13:20
mô¾e mi niekto poradi» ako dosta» skype do elmu? Na G502 som ho mal a fumgoval v pohode. toti¾ nefunguje mi link: www.skype.com/m pokiaµ na òu kliknem tak mi otvorí skype stránku kde pí¹e: Sorry Skype is unavailable for your mobile. we add new handsets all the time so check back soon ...

na iných fórach je ELM ako podporovaný model...


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: C510 05. Leden 2011, 13:26
Na stranke skypeu su uvedene ako podporovane len modely so Synbianom: Satio, Vivaz, Vivaz Pro......  ::)


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: hurkar 05. Leden 2011, 13:28
ale G502 je javový telefón ako ELM. Skype do neho som si stiahol zo skype stránky. preto som si in¹talaèky nezálohoval. predpokladal som ¾e si ich stiahnem tak ako pred tým


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: C510 05. Leden 2011, 13:38
uz zrejme stiahli zo stranky java verziu aplikacie. Musis si ju najst niekde na nete...alebo vyuzit ine aplikacie...skype for sony ericsson a pod....

edit: nasiel som skype lite verziu v jave (display 240x320): http://handheld.softpedia.com/dyn-postdownload.php?p=62903&t=0&i=16 (http://handheld.softpedia.com/dyn-postdownload.php?p=62903&t=0&i=16)

ostatne verzie: http://handheld.softpedia.com/progDownload/Skype-Sony-Ericsson-Download-62903.html (http://handheld.softpedia.com/progDownload/Skype-Sony-Ericsson-Download-62903.html)


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: Piti20 05. Leden 2011, 14:21
Jozko ja ti teda vobec pri tych upravach nerozumiem, u androida sa snazis napchat vsetko na jedinu obrazovku a u hlupeho telefonu z nej vyhodis este aj hodinky a mas ju uplne prazdnu  :)


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: Joza 05. Leden 2011, 14:26
Prázdnou ji mám proto, abych tam mohl dát nìco lep¹ího...


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: Sasakr 05. Leden 2011, 17:15
Co se týèe toho Skypu, není problém najít na netu funkèní verzi, ale je problém najít verzi pro SE, tedy takovou, která umí pøi pøíchozí zprávì automaticky hodit upozornìní, jako kdy¾ pøijde SMSka, tak¾e to vidíte v tom menu èinností nebo jak se to jmenuje. V podstatì na to nepøijdete krom zvuku, co¾ je docela málo.


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: hurkar 05. Leden 2011, 19:24
uz zrejme stiahli zo stranky java verziu aplikacie. Musis si ju najst niekde na nete...alebo vyuzit ine aplikacie...skype for sony ericsson a pod....

edit: nasiel som skype lite verziu v jave (display 240x320): http://handheld.softpedia.com/dyn-postdownload.php?p=62903&t=0&i=16 (http://handheld.softpedia.com/dyn-postdownload.php?p=62903&t=0&i=16)

ostatne verzie: http://handheld.softpedia.com/progDownload/Skype-Sony-Ericsson-Download-62903.html (http://handheld.softpedia.com/progDownload/Skype-Sony-Ericsson-Download-62903.html)

Ï. za odkaz  ;) Medzi èasom som si stiahol presne z tejto stránky verziu pre T700 a funguje to OK  :)


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: roxetak 10. Leden 2011, 08:59
edit: pridane foto zosuchanej klavesnice

Tento prispevok by sa hodil pridat aj do tohto threadu: http://forum.semania.cz/index.php?topic=4794.45 (http://forum.semania.cz/index.php?topic=4794.45)


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: bikerjan 10. Leden 2011, 12:56
Dobrý den, potøeboval bych se zeptat, jestli jde u SE Elm vejít do skrytého menu jako u star¹ích modelù a vypnout napájení pøi pøipojeném kabelu USB do pc. Pøedem moc dìkuji za odpovìï.


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: C510 10. Leden 2011, 19:34
to bikerjan: samozrejme, to co si popisal funguje aj na modeli ELM.


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: Momo 21. Leden 2011, 18:34
Chcem sa opýta»: Na ELMe je QuadraPop asi nejaká nová a dajú sa do nej stiahnu» témy, kde sa to dá a ako ich vlo¾ím do hry?


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: trckapavel 10. nor 2011, 18:46
zdravíèko,chtìl jsem se jen zeptat jak to máte ze svìtelným senzorem?mì svítí ménì kdy¾ je tma a více se rozsvítí kdy¾ je svìtlo a to podle mì asi není v poøádku. A také kdy¾ vlo¾ím kartu tak jí chce telefon dormátovat a kdy¾ jí chci naformátovat tak to nelze,karta sice není nová

a je¹tì bych se chtìl zeptat na nejaké stránky na schémata,sice sem hledal na google ale nic moc sem nena¹el,na zedge není nic extra a na lasyku mi schémata z neznámeho duvodu nejdou


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: v6ak 10. nor 2011, 20:00
Reakce senzoru jsou OK. Pøi svìtle musí pøebít odlesky (na slunci s malým jasem není èitelno) a ve tmì staèí málo.


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: trckapavel 12. nor 2011, 11:48
Reakce senzoru jsou OK. Pøi svìtle musí pøebít odlesky (na slunci s malým jasem není èitelno) a ve tmì staèí málo.

ono má¹ vlastnì pravdu,ale i tak díky za odpovìd :)


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: meth 14. nor 2011, 11:20
mohl by nekdo pripojit elm pres far2 a stahnout mi clelou slozku tpa a nekam uploudnout ?...nabizim 20GB kreditu na hellshare/czshare....diky


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: v6ak 14. nor 2011, 11:21
Bacha, tam bude dost osobních dat.


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: roxetak 24. nor 2011, 08:16
2 v6tak: zalezi ake data budu v elme, ak ho pripojis zresetovany, ci hned po kupe tak ani nie.


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: v6ak 24. nor 2011, 08:21
Tak jasnì, ale bì¾nì s sebou nenosím telefon ve factory resetu...

Jinak do vedlej¹ího vlákna jsem, tu¹ím, psal, ¾e pokud nepomohl flash, tak toto asi taky nepomù¾e.


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: trckapavel 05. Bezen 2011, 22:41
zdravíèko mám takový malý problém z wi-fi telefon sice normálnì a v pohodì pøipojím na domáící wifi sít,ov¹em v mobilu ji¾ internet nejde stáhnul jsem si i operu mini ale prostì nic,nejspí¹ mám nekde neco nastaveno ¹patnì jen nevím kde


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: Kosabek 06. Bezen 2011, 00:02
V nastavení internetu povolit místní pøipojení a mìlo by to frèet.Mrkni sem pokud to nezabere.   http://forum.semania.cz/index.php?topic=19447.msg219575;topicseen#new


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: Momo 27. ervenec 2011, 10:48
Dá sa nejakým spôsobom obnovi» poèítadlo fotiek? V¹etky som z mobilu vymazal a rád by som zaèal odznova  ;) Ïakujem


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: Sasakr 27. ervenec 2011, 20:22
V nastavení fo»áku nemá¹ Vynulovat èítaè?


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: C510 27. ervenec 2011, 22:44
fotoaparat - nastavenia - nastavenia - obnovit vsetky (neviem ale ci to vynuluje pocitadlo - nemam totiz potrebu ani chut to skusat :D )


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: qwertz159987 15. Leden 2012, 19:19
cawte co je to za program ? WotanClient


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: roxetak 16. Leden 2012, 15:30
Sluzi na flashovanie telefonov cez internet.


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: qwertz159987 17. Leden 2012, 18:51
a ked pouzijem ten program tak pridem o zaruku ?


Nzev: Re: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Autor: roxetak 18. Leden 2012, 12:00
Nemal by si :-) Tazko posudit, jedine ak zistia, ze mas iny ako brandovany soft od operatora.© SEMania 2004-2007 | Powered by SMF.
© 2005, Simple Machines. Vechna prva vyhrazena.