SEMania.cz Frum Bazar Galerie Download E-shop Sony Ericsson

Vtejte, Anonym. Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.
Nepiel Vm aktivan email?
20. ervenec 2024, 14:38

Zadejte uivatesk jmno, heslo a dobu pihlen
Hledat:     Pokroil vyhledvn
142456 pspvk v 9998 tmatech od 23754 uivatel
Nejnovj uivatel: Emmitt
* Dom Npovda Hledat Pihlsit Registrovat
Frum SEMania.cz  |  Platforma A200  |  Návody (Modertor: Ganimed)  |  Tma: Elfy na A200
Strana: [1]
Poslat tma Tisk
Autor Tma: Elfy na A200  (Zobrazeno 8642 x)
M.Èermák
U¾ivatel
***
Pohlav: Mu
Telefon: Shiho Black+IM502+8GB & Shakira White+8GB
Pspvk: 1350


Zobrazit profil WWW
« v: 21. Srpen 2010, 23:09 »

Návod je pro platformu A200,ale ne pro v¹echny modely,Jestli ale elfpack pro vá¹ model není tak je pravdìpodobné ¾e ho  nese¾enete,Jestli je k sehnání jen knihovna tak elfpack nìkde je nebo se brzy objeví,proè by si jinak autor dal práci s vytváøením knihovny?.. mezi podporovanými jsou ty co jsou ty co najdete v prvním odkazu v polo¾ce 7.
Budete si muset je¹tì nastudovat tohle: http://forum.semania.cz/index.php?topic=26580.0 a zmìnit barvu certifikátu telefonu na brown pomocí programu omnius nebo jiným dostupným programem,je to ale placená operace.

1.) co jsou elfy
 -Jsou to soubory které se po ní¾e zmínìné modifikaci telefonu dají spustit jako programy.Mù¾eme jimi pøidávat nebo mìnit rùzné funkce nebo grafické prostøedí telefonu.Je jich spoustu a slou¾it mohou opravdu skoro na v¹echno. (neboli http://en.wikipedia.org/wiki/Executable_and_Linkable_Format )

2.)jak fungují
 -hlavní co potøebujeme je soubor s pøíponou elf.V ní¾e zmínìné slo¾ce "ZBin"  na nìj klikneme a on se spustí.na nastavení jednotlivých elfù se pou¾ívají dal¹í soubory s pøíponami ini,bcfg nebo cfg.soubory se dají editovat elfem "BCFGedit",který je k tomu urèený.

3.)instalace elfpacku a vytváøení potøebných slo¾ek
 -pøed tím ne¾ zaènete s instalací si vytvoøte v telefonu adresáøe:
 other/ZBin
 other/ini
 other/ZBin/Config   - sem umístìte soubor Dyn_const.bin urèený pro svùj model a verzi firmware,je¹tì pøed tím ne¾ udìláte ní¾e zmínìné kroky.
 other/ZBin/DLL

 -a na pamì»ové kartì:
 other/ini
 other/ZBin/Daemons
 other/ZBin/Config
Dále si zazálohujte GDFS va¹eho telefonu (není zas tak nutné pokud se budete dr¾et návodù) pomocí programu Omnius a soubor phone_app.cxc (tohle u¾ si zazálohujte.Vy co máte telefon DB3210(zjistíte napø. zde http://www.se-lifestyle.com/phonedb.php) si zazálohujte i phone_emp_app.cxc) ,který je ve slo¾ce BOOT ve filesystemu telefonu,pomocí A2Uploaderu
Potøebujeme nainstalovat elfpack(nebo nìkdy nazývaný elfloader),knihovnu funkcí(library) a u telefonù s chipsetem DB3210 (a asi i novìj¹ích,to je¹tì nevím) patch pro  phone_emp_app.cxc
Obojí se¾enete ve formì patche,patch na phone_emp_app.cxc také.Patche aplikujte na soubor phone_app.cxc pomocí far manageru,(ten poslední-na phone_emp_app.cxc pomocí A2Uploaderu)-a to podle vyse odkazovaneho navodu,jen musí být v patchi øádek ";pAtChFiLe=/boot/phone_emp_app.cxc" a program musí vypsat do logu "VKP script executed OK" jinak je v patchi nìco ¹patnì..
Dal¹í vìc je umístit Dyn_const.bin do slo¾ky config v telefonu.

4.)kompatibilita
 -Knihovny funkcí telefonù se neustále updatují a pøidávají se jim nové funkce tak¾e kdy¾ nìco nefunguje teï,za nìjakou dobu bude,ale nikdy nevíte kdy,jestli za dva dny nebo dva roky.Elfpacky jsou u platformy A200 novì tak¾e nebude mo¾né hned pou¾ívat elfy co fungují na platformì A100.Navíc knihovny u jednotlivých modelù nejsou stejné,mù¾e se stát ¾e kdy¾ nìjaký elf byde fungovat na mé C905 tak nemusí hned fungovat na v¹ech telefonech A200,musíte ka¾dý odzkou¹et.Hlavnì ale správnì umístit soubory a obèas se podívat jestli nevy¹la nová knihovna a novou nainstalovat.Stejnì tak updatovat Dyn_const.bin.Ten se také updatuje.

5.)instalace jednotlivých elfù a jejich pou¾ívání
Najdete elf,stáhnete a máte jenom soubor *.elf.Co s ním? umístìte ho do slo¾ky ZBin v telefonu.takový elf buï nevy¾aduje ¾ádný konfiguraèní soubor jako ini,nebo bcfg,nebo si ho sám po prvním spu¹tìní vytvoøí.Èasto bývá elf s ostatními soubory zabalen v balíku ve kterém jsou slo¾ky pøesnì tak jako v telefonu aby bylo jasné kam co umístit ale nìkdy ne,tak to mù¾e být obtí¾né..
Elf umístìte do slo¾ky Daemons na kartì jestli chcete aby spou¹tìl automaticky pøi startu pøístroje.na kartì proto,aby v pøípadì nìjakých potí¾í bylo mo¾né zabránit spu¹tìní(vyndání karty a potom zapnutí)
Soubory ini se obvykle ukládají do slo¾ky ini na kartì nebo v telefonu nebo je¹tì spoleènì s dal¹ími soubory do podadresáøù.
Soubory bcfg se obvykle ukládají do slo¾ky config v telefonu nebo na kartì nebo stejnì jako ni do podadresáøù..
V pøípadì ¾e stáhnete pkg,tak ho rozbalte jako zip,on je to toti¾ zip.je to samoinstalaèní elf,který mù¾ete nainstalovat elfem "installer",co¾ ale nevím jestli bude fungovat na A200,stejnì to není potøeba..

7.)Na závìr ta nejdùle¾itìj¹í polo¾ka-kde to vlastnì v¹echno se¾enu?- dùle¾ité odkazy
tady najdete elfpacky a dyn_const.bit a novì i knihovny v dll formátu(proto vytváøíte i slo¾ku DLL ale není to nutné vyu¾ívat) http://justdanpo.cheb.ru/index.php?link=L3N1cHBvcnQvZWxmcGFjaw==&usg=ALkJrhgrZJwaBjm-f17YSYFipXPsD7Q8nQ
oficiální stránka s knihovnami http://perk11.info/svn/SE/Library/
dal¹í stránka s elfpacky http://mobilefree.ru/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=4819&start=0
tady najdete plno informací o elfech na A200 a seznam odzkou¹ených elfù http://forums.se-nse.net/topic/49827-a2-elfpack/
mù¾e se hodit: http://www.se-lifestyle.com/viewforum.php?f=21 nebo do budoucna http://elfse.com/ nebo http://mobilefree.ru/newbb_plus/viewforum.php?forum=22

malý dodatek-po instalaci elfpacku který není z oficiálních stránek justdanpo.cheb.ru nemusí telefon pracovat s elfy správnì nebo se nemusí vùbec nastartovat.Nic se nedìje,jenom to chce najít ten správný elfpack,novou knihovnu a patch na phone_emp_app.cxc.V¹echny elfy taky nemusí pracovat,kdy¾ se po spu¹tìní elfu telefon restartuje,je mo¾né ¾e jste nìco nìkam umístili ¹patnì nebo prostì nepùjde.Kdy¾ nainstalujete elfpack a knihovnu a ne patch na phone_emp_app.cxc,pokud ho vá¹ telefon má,stane se to ¾e se telefon nenastartuje..Poøád se nic nedìje,stejnì máte je¹tì originální soubor phone_app.cxc nebo i phone_emp_app.cxc..pøi nìjakých potí¾ích staèí nahrát zpátky..

diskuse zde

edit:jeste mam jeden odkaz http://svn.elfse.com/BIN/
« Posledn prava: 08. Leden 2011, 22:29 od M.Èermák » uloenaDùle¾ité èlánky
Zkuste ELFy! elfpacky jsou poøád aktualizovány - C905
Frum SEMania.cz
   

 uloena
Strana: [1]
Poslat tma Tisk
Frum SEMania.cz  |  Platforma A200  |  Návody (Modertor: Ganimed)  |  Tma: Elfy na A200
Skoit do:  


© SEMania 2004-2007 | Powered by SMF.
© 2005, Simple Machines. Vechna prva vyhrazena.
Strnka vytvoena za 0.009 sekund, 17 dotaz.